Skip to content

Subsidieregeling Schoolkracht

De nieuwe regeling Schoolkracht, waarmee scholen in het PO, VO en SO een budget van maximaal 30.000 euro kunnen aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling, is opengesteld. Dit is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen goed van de grond te krijgen of om goede veranderingen duurzaam in de onderwijspraktijk te borgen. Zeker in deze tijden van coronamaatregelen is het lastiger hier ruimte en tijd voor vrij te maken.

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën toch in de praktijk te brengen. Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey, waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling moet worden versterkt. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling, zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Een schoolleider of leraar in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs kan namens de school een plan indienen via de website van DUS-I. Er kan maximaal 30.000 euro worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s.

  • Verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid; en
  • digitalisering.

Aanvraagperiode
Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kunt u subsidie aanvragen. Wij adviseren u om niet tot het laatste moment te wachten. Aanvragen die na 15 januari 2021 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoogte subsidie
Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen. De subsidie moet worden besteed in de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, worden de aanvragen per sector (PO of VO) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.

Voorwaarden
De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de bovengenoemde thema’s. Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. Deze voert u op in de begroting.

Het plan voor schoolontwikkeling bevat onder meer:

  • het doel of de doelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • op hoofdlijnen waarop de schoolontwikkeling zich richt;
  • de activiteiten om tot uitwerking en uitvoering van de schoolontwikkeling te komen;
  • de inzet en rollen van alle betrokkenen bij de schoolontwikkeling en de manier waarop het gehele team betrokken wordt;
  • een omschrijving hoe de schoolontwikkeling duurzaam wordt voortgezet, ook na afloop van de subsidietermijn.

Tijdens de looptijd van de subsidieregeling zal een onderzoek worden gestart om lessen te trekken, en er zullen enkele bijeenkomsten worden georganiseerd voor kennisdeling. De aanvragers die subsidie ontvangen moeten hieraan deelnemen.

Subsidie aanvragen
U kunt subsidie aanvragen van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 middels het online aanvraagformulier van DUS-I.

Bij uw aanvraag moet u het Plan voor schoolontwikkeling en begroting meesturen. Uiterlijk 12 maart 2021 ontvangen de aanvragers bericht of de subsidie wordt toegekend.

Verantwoording
De subsidie dient verantwoord te worden in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn verricht.

Voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/schoolkracht.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant