Skip to content

Subsidie vrijroosteren leraren 2019-2020 en 2020-2021

Net als in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019 is er ook voor 2019-2020 en 2020-2021 subsidie beschikbaar voor het vrijroosteren van leraren.

De subsidie is bedoeld voor de professionalisering van leraren en het gericht ondersteunen van achterstandsleerlingen. Met de subsidie kunnen leraren twee jaar vrij worden geroosterd voor deelname aan coachingsactiviteiten en voor intensieve begeleiding van leerlingen.

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen. De subsidie is voor de vervanging van leraren en de eventuele inhuur van een externe coach.

Hoogte van subsidie
Er is een budget van € 5.816.000 beschikbaar voor de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. De subsidie is maximaal € 290.800 per bevoegd gezag voor twee schooljaren.

Voorwaarden
De subsidie kan worden aangevraagd door bevoegde gezagen in het primair en voortgezet onderwijs. Van een bevoegd gezag mogen leraren van meerdere scholen deelnemen aan de activiteiten. Ten minste één van de scholen moet in dat geval een school met veel achterstandsleerlingen zijn.

– Primair onderwijs: vestigingen waar de achterstandsscore, bedoeld in artikel 27 van het Besluit bekostigingen WPO, gedeeld door het aantal leerlingen groter of gelijk is aan 2,5 (teldatum 1 oktober 2018).
– Voortgezet onderwijs: vestigingen die voor de regeling leerplusarrangement vo in aanmerking komen. Hier geldt als extra criterium een ondergrens van apc-leerlingen van dertig procent per vestiging.

De subsidie wordt in ieder geval besteed aan het gedurende twee jaar vrijroosteren van leraren voor:

– deelname aan coachingsactiviteiten;
– intensieve begeleiding van leerlingen.

Aanvullend kan maximaal 20% van de subsidie worden besteed aan activiteiten die gericht zijn op onderwijsontwikkeling en -innovatie voor achterstandsleerlingen.

Een bevoegd gezag dat deze subsidie al heeft ontvangen voor de periode 2017-2019 kan niet opnieuw een aanvraag doen.

Subsidie aanvragen
De aanvraagperiode voor de subsidie loopt van 17 juni tot en met 15 september 2019.

Subsidie aanvragen

Bij uw aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

Format activiteitenplan
Format begroting

Ondertekenblad

De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Niet volledige aanvragen kunnen binnen 10 dagen worden aangevuld. De datum van ontvangst van de volledige aanvraag geldt dan als datum van binnenkomst.

Loting
Er is subsidie voor tien bevoegde gezagen voor primair onderwijs en tien  bevoegde gezagen voor voortgezet onderwijs. Er wordt gestreefd naar diversiteit en regionale spreiding onder de aanvragen. Daarom zijn de bevoegde gezagen ingedeeld naar de categorie gemeente waarbinnen zij vallen: G4, G33 en Overig. Voor elke categorie wordt een beperkt aantal aanvragen toegekend. Als er meer aanvragen binnenkomen, dan wordt bij loting bepaald welke aanvragen worden toegekend.

Meer informatie
Meer informatie en de voorwaarden staan in de subsidieregeling. Heeft u vragen over de subsidie? Neem dan contact op met DUS-I.

Bron: DUS-I.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant