Skip to content

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020

Inmiddels hebben alle achterbannen van de cao-partijen ingestemd met het gesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. In dit onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe CAO PO met een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020.

In het akkoord zijn de volgende afspraken gemaakt.

Salaris
– Met ingang van 1 januari 2020 worden de salarissen van alle medewerkers structureel verhoogd met 4,5%.
– Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de inkomenstoelage voor het onderwijsondersteunend personeel en is deze toelage verwerkt in de salaristabellen. Bij directies en onderwijzend personeel heeft dit in de vorige cao al plaatsgevonden.
– In februari 2020 krijgen alle medewerkers (met uitzondering van LIO-ers en stagiairs) die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van 33% van het (verhoogde) maandsalaris van januari 2020.
– In februari 2020 krijgen alle medewerkers (met uitzondering van LIO-ers en stagiairs) die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van maximaal € 875,- bruto naar rato van de betrekkingsomvang en duur van het dienstverband in januari 2020.

De salaristabellen per 1 januari 2020 vindt u hier.

Functies
Iedere werkgever heroverweegt zijn functiegebouw voor de OOP- en directiefuncties uiterlijk per 1 augustus 2020. Dit betekent dat verouderde functiebeschrijvingen worden geactualiseerd. Er moet een afweging worden gemaakt of nieuwe functiebeschrijvingen (inclusief bijbehorende waardering) nodig zijn en welke functies zullen worden gehanteerd. Besluiten hierover worden genomen na overleg met en met instemming van de P(G)MR. Dit proces moet voor 1 augustus 2020 zijn afgerond en uiterlijk per 1 augustus 2020 worden geëffectueerd. Het is ook mogelijk om dit proces eerder af te ronden en nieuwe functies eerder te hanteren. Er zijn voorbeeldbeschrijvingen beschikbaar, maar schoolbesturen kunnen ook hun eigen beschrijvingen (laten) maken middels FUWAPO. Mocht inschaling in de schaal bij de nieuw gewaardeerde functie leiden tot een lager salaris dan in de oude schaal, dan behoudt de werknemer het oude salaris (inclusief uitzicht). Werkgever en werknemer leggen afspraken hierover voor 1 augustus 2020 vast in een addendum bij de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast worden er nieuwe salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren ingevoerd. Uiterlijk per 1 augustus 2020 vervallen de oude A- en D-schalen. De directeur ontvangt naast het salaris in de nieuwe D-schaal niet nog een aparte directietoelage; deze zit verdisconteerd in het nieuwe maandsalaris.

Professionalisering
Elke werknemer in het OP en OOP heeft, naar rato van de werktijdfactor, recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500,- per jaar en 2 uren per werkweek om invulling te geven aan zijn individuele professionele ontwikkeling. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt het individuele professionaliseringsbudget verhoogd met € 100,- per jaar naar rato van de betrekkingsomvang.

WNRA
Voor het openbaar onderwijs is dezelfde ketenregeling, inclusief de uitzonderingen, van toepassing als in het bijzonder onderwijs. De regelingen voor bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding zijn voor het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs gelijk. Voor openbare besturen wordt overgangsrecht voor de RDDF-plaatsing in de cao opgenomen.

Van-werk-naar-werk en transitievergoeding
Bij een voorzien probleem met de formatie (in UWV-termen: er dreigt ontslag op bedrijfseconomische gronden), vindt altijd overleg plaats met vakbonden. In dit overleg maakt de werkgever met bonden afspraken over: vrijwillig vertrek, boventallig verklaring (wie is er boventallig?), duur van het sociaal plan (dus niet meer standaard 2 jaar), te nemen maatregelen voor van-werk-naar-werk-begeleiding en maatregelen ter bevordering van uitstroom uit werkloosheid (naar werk). Als het probleem cijfermatig niet zo groot is, neemt slechts een deel van de vakbonden deel aan het overleg.

Ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid komen hiermee te vervallen. Ook de transitievergoeding bij ontslag op bedrijfseconomische gronden komt te vervallen.

Overige afspraken
Naast voorgaande afspraken zullen enkele hoofdstukken in de cao gemoderniseerd worden en zijn nog enkele overige afspraken in het akkoord opgenomen. Het volledige akkoord vindt u hier.

Deze cao vraagt van werkgevers dat zij nadenken over hun functiebouwhuis en de te hanteren functiebeschrijvingen met bijbehorende functiewaardering en dat zij hierin keuzes maken. Groenendijk Onderwijsadministratie beschikt over FUWA-gecertificeerde adviseurs en kan u hierbij ondersteunen.

Ook zal Groenendijk een Groenendijk Directie Informatieochtend (GDI) organiseren waarin wij u nader bijpraten over de wijzigingen in de nieuwe CAO PO en de gevolgen hiervan. Wij informeren u hierover later nader.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant