Skip to content

Onderhandelaarsakkoord CAO Kinderopvang 2023-2024

De onderhandelaars van BMK, BK, CNV en FNV hebben een akkoord bereikt over een sterke verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang. De cao is afgesloten voor een periode van 18 maanden en loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. Voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 gaat een overgangscao gelden.

CAO van de toekomst
Cao-partijen gaan volop aandacht besteden aan de CAO van de Toekomst. Er wordt getracht helder te krijgen of en op welke manier de cao onderwijs en kinderopvang op elkaar kunnen worden afgestemd, om interprofessioneel werken te bevorderen. De hervorming van het financieringsstelsel (bijna gratis kinderopvang per 2025) laat zien hoeveel waarde de politiek hecht aan de kinderopvang, een CAO van de Toekomst is hier een belangrijke voorwaarde voor.

Aantrekkelijk perspectief
De salarissen stijgen vanaf 1 april 2023 met gemiddeld 11,9%: in 2023 is dat gemiddeld 7,9% en in 2024 4%. Doordat er niet alleen een procentuele stijging is maar ook verhoging voor iedere salaristrede met een vast bedrag, stijgen lagere schalen sterker dan hogere schalen. Er ontstaat in 2024 een beter doorgroeiperspectief doordat alle schalen er twee treden bij gaan krijgen. Doordat in 2024 ook de eerste trede van een schaal komt te vervallen, wordt het voor starters aantrekkelijker om in de sector te gaan werken.

Samenvatting van de afspraken in het onderhandelaarsakkoord

  • De salarissen stijgen gedurende de looptijd van de nieuwe cao gemiddeld met bijna 12% (gemiddeld 11,9%, dat is in 2023 gemiddeld 7,9% en in 2024 4%).
  • Per 1 april 2023 stijgen de salarissen met € 150 bruto per maand bij een voltijdsalaris en vervolgens met 2%.
  • In juli 2023 ontvangen medewerkers € 525 eenmalig naar rato dienstverband. Heeft de medewerker naar aanleiding van de gedane oproep van BK en BMK in januari 2023 een eenmalige gratificatie ontvangen, dan wordt deze gratificatie in mindering gebracht tot een maximum van 300 euro.
  • Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 2%.
  • Per 1 april 2024 stijgen de salarissen met 2%.
  • In 2023 en in 2024 kan een werkgever maximaal twee keer een gratificatie zoals bedoeld in artikel 5.9 van de huidige cao toekennen.
  • Het Levensfasebudget wordt geïndexeerd. Indexatie vind plaats gedurende een periode van maximaal 5 jaar.
  • De werkgever verdubbelt het aantal gestorte uren van de medewerker in het Levensfasebudget met een maximum van 6 uur per jaar. Cao-partijen evalueren na twee jaar het effect van deze afspraak.
  • Partijen stellen vast dat het verruimen van de bronnen voor het sparen in het Levensfasebudget (o.a. bovenwettelijk verlof, seniorenverlof en extra gewerkte uren/plusuren) wenselijk is en spreken af dat het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) dit verder uitwerkt.
  • Het Levensfasebudget wordt overdraagbaar van de ene naar de andere werkgever. Onderzocht wordt hoe dit kan worden vormgegeven in de cao.

In het OAK spreken cao-partijen verder over alle overige inhoudelijke onderwerpen en leveren uiterlijk 1 juli 2023 hiervoor mogelijke cao-teksten aan.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant