› VO - Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders 2018-2019

VO - Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders 2018-2019

De cao-partijen VTOI-NVTK en Onderwijs Bestuurdersvereniging Voortgezet Onderwijs (OBV) hebben een onderhandelaarsakkoord met elkaar afgesloten. Er zijn afspraken gemaakt voor 2018 en 2019 en voor het vervolgtraject: de cao na 1 januari 2020. De looptijd van deze cao is tot 1 november 2019. Hiermee is gebroken met de trend dat de salarissen van de CAO Bestuurders VO automatisch meestijgen met de reguliere CAO VO; met dit akkoord blijven werkgevers hier structureel 0,75% onder de procentuele verhogingen van de CAO VO.

Overleg
Tijdens een formeel cao-overleg op 29 november 2018 hebben VTOI-NVTK en de OBV met elkaar gesproken over het afsluiten van een CAO Bestuurders VO. De OBV heeft hieraan voorafgaand een voorstel gedaan aan de VTOI-NVTK, waarbij men als uitgangspunt hanteerde het volgen van de loonontwikkeling van de reguliere CAO VO. De VTOI-NVTK heeft een tegenbod gedaan aan de OBV en vice versa. Uiteindelijk heeft de VTOI-NVTK het volgende aanbod gedaan.
- de salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 juni 2018 verhoogd met 2,35%, mits de WNT-normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
- de salarissen worden per 1 januari 2019 met 1,4% verhoogd, mits de WNT-normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
- in december 2018 wordt een eenmalige uitkering van 1 procent uitbetaald conform de berekeningswijze van de reguliere CAO VO; mits de WNT-normen OCW-sectoren niet worden overschreden;
- er zullen de noodzakelijke tekstuele aanpassingen in de cao worden aangebracht, ter bevordering van een eenduidige interpretatie van de cao-bepalingen.

Resultaat
De OBV heeft de VTOI-NVTK laten weten akkoord te gaan met het voorstel, op voorwaarde dat de looptijd van de cao tot 1 november 2019 zal zijn. De VTOI-NVTK is hiermee akkoord gegaan, met daarbij de kanttekening dat er geen rechten kunnen worden ontleend over de dan verstreken periode. Er is gebroken met de trend dat de salarissen van de CAO Bestuurders VO automatisch meestijgen met de reguliere CAO VO. Om deze reden hebben de werkgevers ermee ingestemd dat bij het aflopen van de cao aan beide partijen de mogelijkheid wordt geboden zaken in te brengen; dit wordt gebruikt als een evaluatiemoment waarbij de vorderingen voor de nieuwe cao voor het funderend onderwijs voor dit overleg in belangrijke mate de toon zullen zetten.

Tenslotte
De onderhandelaars van de VTOI-NVTK leggen het resultaat van de besprekingen voor ter beoordeling aan de toezichthoudende organen van de sector VO. Deze leden (de voorzitters) zullen hierover een separaat bericht ontvangen.

Contact
Heeft u vragen over het onderhandelaarsakkoord? U kunt per e-mail contact opnemen met het bureau van de VTOI-NVTK (toezichthouders en administratiekantoren) of de OBV (voor bestuurders).

Bron: VTOI-NVTK.