› VO - Geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur

VO - Geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur

De leden van de VO-raad hebben tijdens de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2019 ingestemd met de actualisatie van de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

De geactualiseerde Code Goed Onderwijsbestuur VO is niet langer opgebouwd vanuit (voorschrijvende) richtlijnen, maar gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit en openheid. Deze principes vormen de basis voor de wijze waarop bestuur en intern toezicht belangen afwegen en hun koers bepalen. De code is zo bedoeld om verdere bewustwording van de genoemde principes, kritische reflectie op de toepassing hiervan en het waardengedreven handelen van bestuur én intern toezicht te stimuleren. Door te kiezen voor een principle-based code wordt er een groter beroep gedaan op de verantwoordelijkheid van schoolbesturen en intern toezichthouders en wordt de code een meer inspirerend document dat aanzet tot gesprek.

Daarnaast staan in de code 20 good practices, voor toepassing binnen de eigen onderwijsorganisatie en zijn regionale context.

De code kent ook drie ‘pas toe-bepalingen’, die gelden als lidmaatschapseis en waaraan vanzelfsprekend moet worden voldaan. De lidmaatschapseisen zijn hiermee teruggebracht van zes naar drie overzichtelijke, meetbare en ‘harde’ eisen.

De code bevat zo basisvoorwaarden voor goed bestuur en intern toezicht en is voor het overige en belangrijkste deel een ondersteunend, richtinggevend en ter inspiratie bedoeld instrument om de governance van onderwijsorganisaties te helpen vormgeven en de maatschappelijke opgave van het onderwijs te realiseren.

De Code Goed Onderwijsbestuur VO vindt u in de rechterkolom.

Bron: www.vo-raad.nl.