› VO - CAO VO - ontwikkeltijd en de termijn van 1 maart 2019

VO - CAO VO - ontwikkeltijd en de termijn van 1 maart 2019

In de CAO VO 2018-2019 is afgesproken dat indien op een school de maximale lestaak van leraren per jaar 750 uur of meer is, deze met 30 klokuren wordt verminderd. De vrijkomende uren komen beschikbaar als ontwikkeltijd. Uiterlijk op 1 maart 2019 dient het overleg tussen de werkgever, de MR en het onderwijzend personeel over de aanpassing van de lessentabel te zijn afgerond, gevolgd door overeenstemming met de MR.

Indien de aanpassing van de lessentabel leidt tot zwaarwegende organisatorische, financiële of onderwijskundige problemen, dan wel over de aanpassing geen overeenstemming wordt bereikt met de MR, kan het schoolbestuur besluiten om de afspraak niet toe te passen. Dit is mogelijk nadat de werkgever sociale partners heeft uitgenodigd voor overleg.

Sociale partners realiseren zich dat veel scholen momenteel nog bezig zijn met de uitvoering en implementatie van deze cao-afspraak.

De volgende twee aspecten zijn van belang bij het bepalen of u sociale partners moet uitnodigen.
- Op uw school zijn op dit moment geen afspraken over ontwikkeltijd gemaakt.
- Er bestaat op uw school ook geen voornemen om voor 1 januari 2020 alsnog afspraken over ontwikkeltijd te maken.

Mocht een schoolbestuur op dit moment nog geen afspraken over ontwikkeltijd hebben gemaakt en dit in de toekomst ook niet gaat doen, dan wordt zij verzocht om sociale partners voor overleg uit te nodigen via ontwikkeltijd@caovo.nl.

Lees meer

Bron: VO-raad.