› PO/VO - Wijzigingen arbeidsrecht door Wab

PO/VO - Wijzigingen arbeidsrecht door Wab

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer, in navolging op de Tweede Kamer, ingestemd met het Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (Wab). De ingangsdatum van de Wab is gelijk aan de ingangsdatum van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra), namelijk 1 januari 2020. De Wnra regelt dat werknemers in het openbaar onderwijs onder het arbeidsrecht zoals is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek vallen.

De Wab repareert nadelige effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) die in 2015 in werking is getreden.

De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2020 zullen als gevolg van deze wetswijzigingen zijn:

  • De rechtspositie van personeel in het openbaar onderwijs wordt gelijk aan de rechtspositie van het bijzonder onderwijs.
  • Onder de Wwz kon ontslag plaatsvinden op grond van één van de in de wet opgenomen ontslaggronden. Daaraan is nu een ontslaggrond toegevoegd, namelijk de cumulatiegrond, waarin verschillende ontslaggronden kunnen worden gecombineerd.
  • De ketenregeling wordt uitgebreid. Nu kunnen er maximaal 3 tijdelijke contracten in een periode van 2 jaar worden aangegaan. Vanaf 1 januari 2020 wordt dit verruimd naar 3 tijdelijke contracten in een periode van 3 jaar. De uitzonderingen die in cao’s zijn gemaakt voor vervangers (primair onderwijs) en onbevoegden (voortgezet onderwijs) blijven gehandhaafd. De wettelijke ketenregeling geldt niet voor personeelsleden die een zieke leraar in het primair onderwijs vervangen.
  • Werknemers die ten minste 2 jaar in dienst zijn komen nu in aanmerking voor een transitievergoeding bij einde van het dienstverband. In de Wab is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Het recht op transitievergoeding ontstaat vanaf het begin van het dienstverband en bedraagt een derde maandsalaris per kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. Bij een korter dienstverband wordt de hoogte naar rato van de duur van het dienstverband berekend. Dus ook werknemers met een kort dienstverband hebben recht op een transitievergoeding en voor werknemers met een langer dienstverband (meer dan 10 jaar) wordt de transitievergoeding lager. De overgangsregeling voor oudere werknemers (50-plussers) vervalt met ingang van 1 januari 2020. Voor het openbaar onderwijs is de transitievergoeding per 1 januari 2020 helemaal nieuw. De diensttijd bij de werkgever die is opgebouwd bij opvolgende dienstverbanden voor inwerkingtreding van de Wnra (voor 1 januari 2020) telt mee als diensttijd bij de werkgever voor de berekening van de transitievergoeding.