› PO/VO - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

PO/VO - Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee op termijn de huidige rechtspositionele verschillen tussen het openbaar en bijzonder onderwijspersoneel komen te vervallen. Na inwerkingtreding van deze Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs vallen werknemers in het openbaar onderwijs niet langer onder het ambtenarenrecht, maar onder het private arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek.

Het private arbeidsrecht geldt al voor het personeel dat werkzaam is in het bijzonder onderwijs. U kunt via een internetconsultatie reageren op dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel heeft onder andere tot gevolg dat de volgende regelingen ook gaan gelden voor het openbaar onderwijs.

* De tweezijdige arbeidsovereenkomst;
* het private ontslagstelsel, zoals de preventieve ontslagtoets door het UWV of de kantonrechter;
* de zogeheten ketenregeling voor tijdelijke dienstverbanden en de transitievergoeding bij ontslag;
* de beroepsgang via de kantonrechter.

Deze regelingen gelden nu al voor het bijzonder onderwijs.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Het wetsvoorstel is onder meer van toepassing op het primair en voortgezet onderwijs en vloeit voort uit de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Deze wet is op 8 november 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en gepubliceerd in Staatsblad 2017, nr. 123. De WNRA kan echter nog niet in werking treden. Er is aanpassingswetgeving nodig om deze wet te kunnen invoeren. Het wetsvoorstel tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs voorziet hierin. Het streven is om de normalisering op 1 januari 2020 in werking te laten treden.

Meer informatie
Meer informatie over de WNRA kunt u vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook op de websites van de PO-Raad en de VO-raad is meer informatie beschikbaar over de gevolgen van de WNRA en het wetsvoorstel voor het onderwijspersoneel.

Bron: Ministerie van OCW.