› PO/VO - Regeling subsidie begaafde leerlingen

PO/VO - Regeling subsidie begaafde leerlingen

Op 22 november 2018 is in de Staatscourant de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo gepubliceerd.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO kunnen tussen 1 januari en 31 maart 2019 subsidie aanvragen om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkelingsbehoeften van begaafde leerlingen. Hiermee wil het ministerie van OCW voor een periode van vier jaar (2019 tot en met 2022) de samenwerkingsverbanden stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen.

Beschikbare subsidie
Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 56 miljoen. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2017 stond ingeschreven bij de samenwerkingsverbanden. Het subsidiebedrag per leerling bedraagt ten hoogste € 5,74 en ten hoogste 50% van de totale kosten waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Voor de overige kosten mag geen bijdrage van ouders worden gevraagd.

Criteria subsidieregeling
De aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria.

- Doelstelling en visie: het is duidelijk op welke doelen en doelgroep het activiteitenplan zich richt, en in hoeverre het activiteitenplan logisch aansluit op de analyse van de behoefte en de doelen die zijn gesteld.
- Samenwerking en draagvlak: samenwerking tussen en draagvlak van verschillende partijen bij het uitvoeren van het activiteitenplan.
- Expertiseontwikkeling en kennisdeling:
a) de mate waarin aandacht is voor de continue ontwikkeling van de expertise, en
b) kennisdeling, zowel binnen het samenwerkingsverband als regionaal en landelijk.
- Evaluatie van de voortgang: met een jaarlijkse zelfevaluatie (aan de hand van monitor Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) worden het doelbereik en de expertiseontwikkeling geëvalueerd en worden eventueel verbeteringen in de aanpak doorgevoerd.
- Haalbaarheid en duurzaamheid: het plan dient organisatorisch, financieel en inhoudelijk haalbaar te zijn, risicofactoren zijn in beeld en het aanbod kan na afloop van de subsidie worden geborgd.

Verantwoording subsidie
De verantwoording van de subsidiegelden dient plaats te vinden in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Aanvraagtermijn
De aanvraag kan worden ingediend van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019. Aanvragen die na 31 maart 2019 worden ingediend worden afgewezen. Op www.dus-i.nl komt een aanvraagformulier beschikbaar.

De volledige regeling kunt u hier vinden.