› PO/VO - Aandacht voor de Verklaring Omtrent het Gedrag

PO/VO - Aandacht voor de Verklaring Omtrent het Gedrag

Schoolbesturen worden verzocht erop te letten dat nieuwe werknemers bij indiensttreding beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een werknemer dient altijd, voordat de werkzaamheden worden verricht, een originele, geldige VOG aan de werkgever te overleggen. Dit is wettelijk verplicht. De werkgever dient de echtheid te controleren.

De VOG wordt, tijdens de sollicitatieprocedure, aangevraagd om te toetsen of een persoon in aanraking is geweest met Justitie. In het onderwijs wordt specifiek gelet op veroordelingen voor zedenmisdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van een functie in het onderwijs belemmeren.

De instellingsaccountants controleren ieder jaar of VOG’s ontbreken of later dan de datum van indiensttreding zijn aangeleverd. Is dit het geval, dan meldt de accountant dit bij de onderwijsinspectie. Vervolgens vraagt de inspectie aanvullende informatie over de accountantsmelding aan te leveren. Hierna volgt mogelijk een korting op de bekostiging.

Het is voor een werkgever echter niet verplicht om de originele VOG te bewaren. Er kan worden volstaan met een kopie of een scan. Om problemen te voorkomen vragen wij u de kopie te dateren, te voorzien van een handtekening en/of stempel en de tekst "Origineel gezien". Deze gewaarmerkte kopie kunt u vervolgens naar Groenendijk sturen.

De onderwijsinspectie heeft een overzicht van veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de VOG op haar website gepubliceerd.