› PO - Wijzigingen Vervangingsfonds

PO - Wijzigingen Vervangingsfonds

Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft de premiepercentages per 1 januari 2018 definitief vastgesteld. Daarnaast is het Reglement Vervangingsfonds per 1 januari 2018 op 26 oktober 2017 in de Staatcourant gepubliceerd.

Premie
De premiepercentages voor de diverse verzekeringen bij het Vervangingsfonds zijn per 1 januari 2018 als volgt.

Verzekering Premiepercentage per 1-1-2018
Vrijwillige en verplichte verzekering VF 5,85%
Volledig eigenrisicodrager 0,22%
Wachtdagenmodel met eigen risico van 14 kalenderdagen 3,85%
Wachtdagenmodel met eigen risico van 42 kalenderdagen 3,25%
Stop loss model met eigen risico in vaste bedragen (80%) 0,85%
Stop loss model met eigen risico in vaste bedragen (100%) 0,55%


Wijzigingen Reglement VF 2018
In het Reglement VF 2018 zijn de volgende wijzigingen opgenomen ten opzichte van het Reglement VF 2017.

  • Vanaf 1 januari 2018 vervalt de wachttijd voor bovenschools management, college van bestuur en onderwijsondersteunend personeel zonder les- en/of behandeltaken;
  • samenwerkende schoolbesturen die met elkaar eigenrisicodrager bij het Vervangingsfonds zijn hoeven niet meer jaarlijks een evaluatierapport aan te leveren;
  • er werd onderscheid gemaakt bij de vervanging van directieleden tussen directietaken en lesgevende taken. Dit was het geval bij vervanging gedurende de zomervakantie. Vanaf 1 januari 2018 kunnen directieleden gedurende de zomervakantie worden vervangen ten laste van het Vervangingsfonds. Gedurende de overige vakanties mogen directieleden niet meer door extern personeel via een uitzendbureau of payrollonderneming worden gedeclareerd.

Het Reglement Vervangingsfonds 2018 treft u hier aan.

Declaratietermijn 2017
Het bestuur van het Vervangingsfonds heeft besloten om de indieningstermijn van drie maanden en vijf werkdagen voor declaraties uit 2017 niet te hanteren. Voor alle declaraties over 2017 geldt dat deze uiterlijk 6 april 2018 kunnen worden ingediend.

Voor meer informatie, zie www.vervangingsfonds.nl.