› PO - Uitvoering bovenwettelijke regelingen

PO - Uitvoering bovenwettelijke regelingen

Sinds 1 januari 2019 is de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen gedecentraliseerd. Elk schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap van de uitvoering van de regelingen, en kan daarbij gebruik maken van een raamcontract dat de PO-Raad heeft afgesloten met WWplus.

In de cao voor het primair onderwijs (CAO PO) is een aantal uitkeringen opgenomen waar oud-werknemers aanspraak op kunnen maken, zoals WOPO en ZAPO. De regelingen werden tot dit jaar uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen OCW en WWplus. De uitvoeringskosten werden door OCW rechtstreeks betaald aan WWplus. Vanaf dit jaar zorgt de sector zelf voor de juiste contractering. Schoolbesturen ontvangen nu het geld in de lumpsum.

De PO-Raad adviseert schoolbesturen om gebruik te maken van het raamcontract met WWplus. Dit garandeert een goede en continue uitvoering van de complexe regelgeving.

Om deel te nemen aan het raamcontract moet u de mandaat- en volmachtverklaring en verwerkersovereenkomst, die de PO-Raad aan alle schoolbesturen heeft toegezonden, ondertekenen en terugsturen naar de PO-Raad.

Als u geen gebruik wilt maken van het raamcontract, moet u zelf zorgen voor de uitvoering van de regelingen. U moet dan zelf contracten afsluiten met UWV en DUO en zelf een uitvoerder zoeken. Dat kan, maar is een behoorlijke last voor de organisatie.

Deelnemers aan het raamcontract ontvangen jaarlijks een voorschotnota van de PO-Raad voor de uitvoeringskosten. De PO-Raad draagt dit geld direct over aan WWplus. Aan het eind van het jaar of na afloop van het jaar ontvangt u een afrekening op basis van de werkelijke kosten van de uitvoering voor alle deelnemers. De kosten zullen niet hoger zijn dan het bedrag dat u vanaf dit jaar in de lumpsum krijgt.

Aangezien 2019 een overgangsjaar is, krijgen schoolbesturen die niet willen deelnemen nog wel een afrekening over de eerste helft van het jaar.

De PO-Raad sluit het raamcontract specifiek voor de leden, maar voor de jaren 2019 en 2020 staat het aanbod ook voor niet-leden open. Zij krijgen daarmee de tijd om de uitvoering zelf te organiseren of om lid te worden van de PO-Raad.

Meer informatie over de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen vindt u op https://www.poraad.nl en www.wwplus.nl.