› PO - Reglement Vervangingsfonds 2017

PO - Reglement Vervangingsfonds 2017

Het nieuwe reglement van het Vervangingsfonds – met ingangsdatum 1 januari 2017 – is nu beschikbaar. Hieronder vindt u de belangrijkste reglementswijzigingen.
Daarnaast leest u meer over de gewijzigde financiële varianten voor eigen risicodragers en de aanpak van de veldcontroles.

Termijn voor indienen inzetverantwoording vervangingspools wijzigt

Schoolbesturen moeten in het kader van de vervangingspools maandelijks een inzetverantwoording naar het Vervangingsfonds sturen. Voor het inzenden van deze verantwoording geldt per 1 januari 2017 een termijn van drie maanden en vijf werkdagen.

Vervanging van een directielid door leraar mogelijk

Per 1 januari 2017 wordt er voor de vervanging van een directielid geen onderscheid meer gemaakt tussen de lesgevende taken en de directietaken. Een directeur kan voor zowel de lesgevende als de directietaken worden vervangen door een leraar.

Termijn voor aanleveren van gegevens en/of documenten via ‘Mijn Vf’ gemaximeerd

De introductie van de nieuwe werkwijze en het webportaal ‘Mijn Vf’ per 1 januari 2016 had onder andere ten doel de onrechtmatigheid terug te dringen. Onderdeel van de nieuwe aanpak betreft het vooraf uitvragen van extra gegevens en/of documenten om te kunnen vaststellen of voldaan is aan de voorwaarden van het reglement. Voor het aanleveren van die extra gegevens en/of documenten geldt vanaf 1 januari 2017 een termijn van acht weken, te rekenen vanaf de dag waarop deze gegevens door het Vervangingsfonds zijn opgevraagd.

Let op: voor aanvullende gegevens die vóór 1 januari 2017 zijn opgevraagd geldt ook de termijn van acht weken, te rekenen vanaf 1 januari 2017.

Tussentijds instappen voor bovenbestuurlijke vervangingspools mogelijk

Schoolbesturen die willen toetreden tot een bovenbestuurlijke vervangingspool in het kader van het Sectorplan PO, kunnen dit iedere drie maanden doen. Voorheen kon dit alleen per 1 januari van ieder kalenderjaar

Openbaar onderwijs kan kiezen voor vervangingsbeleid van bijzonder onderwijs

Artikel 4.6 van de CAO PO biedt schoolbesturen binnen het openbaar onderwijs de mogelijkheid om éénmalig en onomkeerbaar te kiezen voor het regime van het bijzonder onderwijs. Dit betekent dat openbare schoolbesturen dan gebruik kunnen maken van de nieuwe contractvormen zoals die zijn opgenomen in de CAO PO. Denk aan het min-max-contract, het bindingscontract en het contract ten behoeve van vervanging van meerdere afwezigen. Vervanging wegens ziekte of schorsing op basis van deze nieuwe contractvormen komt voor bekostiging door het Vervangingsfonds in aanmerking.

Indien u hiervoor kiest dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar helpdesk@vfpf.nl. Ingangsdatum is dan de eerste van de maand ná ontvangst van uw bericht. De verwerking geschiedt een maand daarna.

Verlaging normvergoedingen met 20%

De normvergoedingen voor vervanging dalen per 1 januari 2017 met 20%.

Op 1 januari 2016 is de vergoeding van vervanging op basis van normklassen ingevoerd. Per normklasse wordt een normbedrag per uur berekend, waarbij rekening is gehouden met werkgeverslasten. Een afwezig personeelslid wordt ingedeeld in de normklasse die correspondeert met het brutosalaris dat voor dit personeelslid is vastgesteld in de CAO PO. De bekostiging wordt vervolgens berekend door het normbedrag te vermenigvuldigen met het aantal uren dat het afwezige personeelslid is vervangen.

Gewijzigde voorwaarden en premiepercentages financiële varianten

Per 1 januari 2017 wijzigen de voorwaarden en premiepercentages voor de financiële varianten voor eigen risicodragers. Schoolbesturen die eigen risicodrager zijn (of concreet aangegeven hebben dit te worden) kunnen bij het Vervangingsfonds op vrijwillige basis hun vervangingskosten wegens ziekteverzuim deels afdekken. Daarbij is keuze uit een viertal financiële varianten.

Voorwaarden en premiepercentages

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving kunt u zich tot en met 31 december 2016 aanmelden voor een financiële variant. Vervolgens heeft u tot 15 maart 2017 de tijd om daar eventueel van af te zien. De ingangsdatum van de financiële variant, met terugwerkende kracht, is 1 januari 2017.

Meer weten? Kijk op de Infopagina ERD.

Bron: Vervangingsfonds.