› PO - Reglement Participatiefonds voor het schooljaar 2017-2018

PO - Reglement Participatiefonds voor het schooljaar 2017-2018

Het Reglement Participatiefonds voor het schooljaar 2017-2018 is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt per 1 augustus 2017 in werking. In deze versie van het Reglement zijn enkele tekstuele onvolkomenheden aangepast. Ook zijn er twee inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, die hieronder kort worden toegelicht.

Beëindiging dienstverband tijdens proeftijd
In het Reglement is nu de mogelijkheid opgenomen om een vergoedingsverzoek in te dienen voor een dienstverband dat is beëindigd tijdens de proeftijd als bedoeld in artikel 3.1, derde lid van de CAO PO 2016-2017.

Aanpassing artikel 3:10 en 3:15
Het Participatiefonds ontvangt periodiek van het UWV gegevens met betrekking tot uitkeringsgerechtigden, waarvoor door de betrokken werkgever nog geen vergoedingsverzoek is ingediend. Het Participatiefonds biedt in dergelijke gevallen deze werkgever alsnog de mogelijkheid om hiervoor een vergoedingsverzoek in te dienen. Indien de werkgever niet (tijdig) reageert op dit appel of kenbaar maakt geen vergoedingsverzoek te willen indienen, dan komen de werkloosheidskosten voor rekening van de werkgever. Deze werkloosheidskosten worden verrekend in de jaarlijkse lumpsum die het schoolbestuur krijgt van het ministerie van OCW. Het Participatiefonds stuurt het schoolbestuur voorafgaand een brief waarin dit wordt medegedeeld.

Voorheen stond in het Reglement opgenomen, dat deze brief een besluit was in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, wat onjuist is. Het Reglement is hierop aangepast. Dit heeft tot gevolg dat tegen de verrekenbrief niet langer meer in bezwaar kan worden gegaan.

Het Reglement Participatiefonds 2017-2018 vindt u in de rechterkolom bij dit artikel.

Bron: Participatiefonds.