› PO - Personele bekostiging 2018-2019

PO - Personele bekostiging 2018-2019

De Regeling personele bekostiging voor het schooljaar 2018-2019 is bekendgemaakt.

In verband met de oploop van de functiemix is de reguliere lumpsum opgehoogd met 0,191%. Dit betreft zowel de gemiddelde personeelslast van de leraren als het basisbedrag in het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB). De oploop in het functiemixbudget loopt nog door tot en met 2020.

De verhoging van de kleine scholentoeslag is in het PAB-budget verwerkt. Dit geldt alleen voor het basisonderwijs.

De middelen voor de werkdrukvermindering zijn eveneens toegevoegd aan het PAB. Het bedrag per leerling is, zoals eerder is bekendgemaakt, verhoogd met € 155,55.

De uitbetaling van de prestatieboxmiddelen vindt plaats in twee delen. Om budgettechnische redenen is dit gewijzigd. In het schooljaar 2017-2018 betrof dit 33,6% in november en 66,4% in maart. In het schooljaar 2018-2019 zal dit respectievelijk 44,7% en 55,3% zijn.

Als gevolg van de referentiesystematiek, waarbij de kabinetsbijdrage wordt vastgesteld op basis van de ontwikkeling van de lonen en werkgeverslasten in de marktsector, zal in september/oktober 2018 nog een aanpassing van de bekostiging 2018-2019 plaatsvinden.