› PO - Overgangsrecht WWZ

PO - Overgangsrecht WWZ

In december 2016 hebben wij onze klanten geïnformeerd over een uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van oktober 2016. De vraag die voorlag was of een schoolbestuur in het bijzonder primair onderwijs in het schooljaar 2015-2016 bij het aangaan van tijdelijke contracten mocht afwijken van de per 1 juli 2015 geldende Wet werk en zekerheid (WWZ). Omdat zij per 1 juli 2015 geen nieuwe cao hadden afgesloten liep, volgens de PO-Raad en de vakbonden, de CAO PO 2014-2015 door, met als gevolg dat schoolbesturen gebruik mochten maken van een jaar overgangsrecht voor de ketenregeling.

Het overgangsrecht van de ketenregeling hield in dat de ‘oude’ ketenregeling van de CAO PO 2014-2015 van toepassing bleef tot 1 juli 2016. Dat betekende concreet dat tot 1 juli 2016 binnen een periode van drie jaar een onbeperkt aantal tijdelijke contracten gesloten kon worden. Zou het overgangsrecht niet gelden, dan zou de nieuwe ketenregeling van toepassing zijn. In dat geval konden binnen een periode van twee jaar maar drie tijdelijke contracten worden gesloten.

De kantonrechter bij de Rechtbank Oost-Brabant redeneerde dat de CAO PO 2014-2015 door de opzegging was geëindigd per 1 juli 2015 en dat de verlengde cao dus niet onder het overgangsrecht van de WWZ viel. Hij vond daarom dat de nieuwe ketenregeling van de WWZ al vanaf 1 juli 2015 van toepassing was. Maar in een vergelijkbare zaak dacht de kantonrechter bij Rechtbank Gelderland daar anders over. Hij verklaarde de oude ketenregeling wel van toepassing.

Tegen beide uitspraken is hoger beroep ingesteld. Inmiddels hebben het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 5 april 2017 en het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch op 11 mei 2017 uitspraak gedaan. Beiden bevestigden het oordeel van de Rechtbank Gelderland: de CAO PO 2014-2015 en de oude ketenregeling waren tot 1 juli 2016 van toepassing. Mocht de kwestie aan de Hoge Raad worden voorgelegd, dan zullen wij u daarover informeren, maar vooralsnog lijkt met de uitspraken van beide Gerechtshoven de discussie over het al dan niet van toepassing zijn van het overgangsrecht gesloten.