› PO - Gevolgen loonkosten n.a.v. onderhandelaarsakkoord

PO - Gevolgen loonkosten n.a.v. onderhandelaarsakkoord nog niet duidelijk

Op 6 juni 2018 bereikten werkgevers en werknemers een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. Op onze website is op 7 juni een artikel geplaatst waarin de belangrijkste afspraken staan vermeld.

Wij ontvingen van een aantal klanten reeds vragen over de gevolgen voor de loonkosten. Dat is op dit moment nog niet geheel te overzien. Zo staan er bijvoorbeeld de komende weken nog diverse landelijke bijeenkomsten gepland, waarin nadere informatie over deze materie zal worden gegeven. Het gaat om een onderhandelaarsakkoord; de achterbannen van de betrokken partijen moeten nog instemmen.

Daarnaast heeft het kabinet voor 2018 € 270 miljoen extra bekostiging toegezegd die beschikbaar komt als de partijen voor 1 juli 2018 een nieuwe cao hebben afgesloten. Dit lijkt te gaan lukken, waardoor de hogere lasten voor lonen (deels) gecompenseerd zullen worden.

De nieuwe afspraken in de cao hebben zowel structurele als incidentele gevolgen. Deze gevolgen zijn ook (mede) afhankelijk van functie- en leeftijdsopbouw. Pas als alle afspraken definitief zijn, zal Raet de wijzigingen in hun systeem doorvoeren en dan wordt ook duidelijk in hoeverre de kosten worden gecompenseerd door een hogere bekostiging.

Wij kunnen dergelijke informatie pas verstrekken als de gevolgen en uitwerkingen definitief bekend zijn.

Uiteraard houden wij deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Wanneer er meer duidelijkheid over de loonkosten en de eventuele compensatie daarvan is, brengen wij u hiervan op de hoogte.