› PO - Eenmalige uitkering oktober 2018

PO - Eenmalige uitkering oktober 2018

Over de eenmalige uitkeringen die in oktober 2018 zijn betaald worden veel vragen gesteld. Daarom zetten wij de informatie graag nog een keer voor u op een rij.

In de CAO PO 2018-2019 is afgesproken dat al het personeel een eenmalige uitkering ontvangt van € 750 bij een fulltime dienstverband. De uitkering wordt naar rato van het dienstverband uitgekeerd. Daarbij wordt gekeken naar de benoemingsomvang in de periode van januari tot en met augustus 2018. Maandelijks wordt maximaal € 93,75 opgebouwd. De berekeningssystematiek komt overeen met die van de uitkering in het kader van de Dag van de Leraar.

Uitbetaling vindt plaats in oktober 2018. Ook personeelsleden waarvan het dienstverband is geëindigd vóór 1 september 2018 ontvangen deze uitkering naar rato.

Naast bovengenoemde uitkering is afgesproken dat onderwijzend personeel een uitkering ontvangt van 42% van het maandsalaris. Ook deze uitkering wordt naar rato van de benoemingsomvang opgebouwd over de eerste 8 maanden van 2018. Maandelijks wordt bij een volledige benoeming maximaal 5,25% opgebouwd, wanneer sprake is van een benoeming in een leerkrachtschaal. De grondslag voor de berekening is het voltijdsmaandsalaris dat wordt gehanteerd in de maand september. Wanneer uw dienstverband eerder is geëindigd dan 1 september 2018, dan is de basis voor de berekening het laatst bekende voltijdsmaandsalaris. De uitkering wordt betaald in oktober 2018. Heeft u in de periode januari 2018 tot en met augustus 2018 meerdere werkgevers gehad, dan ontvangt u de uitkering zoals deze is opgebouwd bij de betreffende werkgever.

Kortingen in verband met verlof werken eveneens door in de berekening van deze toelage voor leerkrachten. Helaas hebben wij kort voor de salarisafroep van oktober moeten constateren dat het salarisbetalingssysteem de hoogte van de toelage niet correct berekent op het moment dat er sprake is van korting wegens verlof. Om te voorkomen dat er in oktober teveel salaris zou worden uitbetaald - wat dan later weer moet worden teruggerekend - hebben wij gemeend in voorkomende situaties (een deel van) de uitkering te moeten blokkeren. Raet heeft aangegeven de berekening in december 2018 te kunnen corrigeren.