› Minder kosten voor werkgever bij ontslag na langdurige ziekte

Minder kosten voor werkgever bij ontslag na langdurige ziekte

Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. De Tweede Kamer heeft op 5 juli 2018 ingestemd met dit wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Werknemers die na langdurige ziekte worden ontslagen, hebben sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) recht op een transitievergoeding. Vanuit zowel de markt- als onderwijssectoren kwam veel kritiek op deze vergoeding, onder meer vanwege de hoge kosten die de regeling (mede in combinatie met de inspanningen die reeds voortvloeien uit de ‘Wet verbetering poortwachter’) met zich meebrengt.

Deze kritiek heeft geleid tot het ‘Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding’, waarin is geregeld dat werkgevers de kosten van de transitievergoeding kunnen verhalen op het UWV. Het UWV verhaalt vervolgens de kosten weer op het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Het wetsvoorstel geldt ook voor schoolbesturen in het bijzonder onderwijs.

Onderwijs
Omdat het onderwijs eigenrisicodrager voor de WW is, wordt door deze sector het Awf nog niet gevuld. Het ministerie van OCW zal dat - als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen - wel gaan doen om de regeling mogelijk te maken.

Het wetsvoorstel biedt ook meer ruimte voor cao-partijen om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao dan voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Bron: VO-raad.