› Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018

Kinderopvang - CAO Kinderopvang gewijzigd per 1-1-2018

De afspraken die zijn gemaakt in het Akkoord Innovatie Kwaliteit Kinderopvang zijn vastgelegd in de Wet IKK, die ingaat op 1 januari 2018. Dit brengt met zich mee dat de huidige CAO Kinderopvang tussentijds op een aantal onderdelen moest worden gewijzigd. De voornaamste wijzigingen zijn:

1) toevoeging opleidingsbeleid in artikel 9.1 op pagina 31 van de cao, alsmede in de bijbehorende voetnoot 1;

2) een aantal toevoegingen en/of wijzigingen in het functieboek, zoals:
- aankondiging toevoeging functie pedagogisch beleidsmedewerker / coach in functieboek; op pagina 81 van de cao in voetnoot 4;
- het specifiek noemen van de diploma’s die niet kwalificeren voor gastouder in loondienst op pagina 86 van de cao;
- toevoeging onderdeel scholing voor werken met 0-jarigen bij de functie pedagogisch medewerker; onderdeel g) op de pagina’s 89 en 93 en bijlage II op pagina 170 van de cao;
- toevoeging onderdeel Taaleis Nederlands bij de functie pedagogisch medewerker; onderdeel h) op de pagina’s 89 en 94 van de cao;
- gelijkschakeling kwalificatie-eisen pedagogisch medewerker dagopvang en peuterspeelzaalmedewerkers; pagina 89 e.v. en de bijbehorende overgangsregeling op pagina 92.

De gewijzigde cao vindt u hier.

Bron: www.fcb.nl.