Tools PSA

Wilt u weten wat uw nettosalaris is bij wijziging van uw betrekkingsomvang of bij opname ouderschapsverlof, ouderenregeling, etcetera, dan kunt u gebruikmaken van de rekentool 'Bruto-netto indicatie'.

Wij raden aan om, wanneer u reeds over een salarisspecificatie beschikt, eerst de gegevens van deze specificatie over te nemen. Als alles juist is ingevuld, zal het nettosalaris in de applicatie nagenoeg gelijk zijn aan het nettosalaris op uw specificatie. Nu kunt u zelf veranderingen aanbrengen en zien wat het gevolg voor uw salaris is.

Wilt u weten wat uw recht is op betaald ouderschapsverlof, dan kunt u het aanvraagformulier ouderschapsverlof invullen. Dit formulier is te vinden onder het kopje 'Formulieren PSA'.

Voor eventuele vragen over het gebruik van de tools kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie.

Voor werkgevers

Met deze tools kunt u pro forma een aantal berekeningen maken die van invloed zijn op de salariële of personele zaken van een werknemer. Voor alle berekeningen geldt dat het slechts indicaties zijn, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende berekeningen.

- Ambtsjubileum
Indien u benieuwd bent naar de hoogte van de jubileumgratificatie (25, 40 en 50 jaar ambtelijke dienst) bij een specifieke werknemer kunt u, door middel van de invoer van een aantal personele en salariële gegevens, in deze berekening de netto jubileumgratificatie uitrekenen.

- Diensttijd bepalen
Door middel van het toevoegen van begin- en einddata en de omschrijving van de betreffende (voormalige) werkgever(s) kunt u met deze berekening de (ambtelijke) diensttijd van uw werknemer vaststellen.

- Functiemix berekening trede
In het kader van de functiemix wordt het salaris van leerkrachten, na het vaststellen van een hogere leraarsfunctie, veelal ingeschaald in een naasthogere salarisschaal. Door opgave van de huidige salarisgegevens van uw werknemer kunt u zien in welke trede van de naasthogere salarisschaal het salaris van uw werknemer zal worden ingeschaald.

- LIO-er wtf bepalen
Een leraar in opleiding (LIO) kan worden benoemd of aangesteld met wtf 1,0000 voor 5 maanden, of voor een vergelijkbare benoeming of aanstelling. Als bijvoorbeeld de periode 10 maanden is, dient de LIO te worden benoemd of aangesteld voor wtf 0,5000. Met deze berekening kunt u, door het invoeren van de benoemings- / aanstellingsperiode, de juiste werktijdfactor bepalen.

- Loonkosten en budget
Met de invoer van de inschaling en de benoemingsomvang krijgt u een indicatie van de loonkosten. Wanneer u een bepaald budget heeft om iemand te benoemen of aan te stellen, kunt u op basis van het aantal beschikbare maanden de benoemings- / aanstellingsomvang bepalen en vice versa.

- Reiskosten woon-werk PO
Deze berekening is bedoeld voor het primair onderwijs. Met deze berekening kunt u de totale vergoeding reiskosten woon-werkverkeer volgens de CAO PO berekenen over de opgegeven periode.

- Verlofuren in periode
Op basis van de benoemings- / aanstellingsomvang of het aantal uren kunt u het totale aantal uren verlof in een bepaalde periode bepalen.

- Verlofuren opgebouwd PO
Op basis van de benoemings- / aanstellingsomvang en periode(n) kan worden berekend wat het verlofrecht is.

- Verlofuren opgebouwd VO
Op basis van de benoemings- / aanstellingsomvang en periode(n) kan worden berekend wat het verlofrecht is.

- Wtf icm sen.reg.
Het komt weleens voor dat een werknemer die reeds gebruikmaakt van de seniorenregeling minder wil gaan werken, met behoud van het recht op de seniorenregeling. Met deze berekening kunt u bepalen welke benoemings- / aanstellingsomvang de werknemer moet krijgen, waarbij evenredig het deel dat behoort tot de seniorenregeling in stand wordt gehouden.

- Zwangerschapsverlof berekening
Op basis van de ingevulde velden kan bepaald worden wat de periode van het zwangerschaps- en bevallingsverlof is. Lees goed de uitleg onder het vraagteken.