Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de gehele EU geldt vanaf dit moment dezelfde privacywetgeving, beter bekend onder de naam ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Een hoofddoel van de AVG is de bescherming van persoonsgegevens, maar ook het mogelijk maken van het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU. Het idee is dat gegevens binnen de gehele EU vrijelijk kunnen stromen, doordat de AVG overal een gelijk niveau van bescherming garandeert.

Wat is er veranderd?
De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de personen van wie gegevens worden verwerkt). Organisaties hebben meer verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming dan binnen de Wbp het geval was. Volgens deze wet werd elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt geacht zorgvuldig met deze gegevens om te gaan. Dit heeft betrekking op het gebruik, de beveiliging en het delen van deze gegevens.

Met de inwerkingtreding van de AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens in Nederland verder verwerkt, doordat:

  • betrokkenen meer rechten krijgen op het gebied van privacy;
  • organisaties meer verplichtingen krijgen;
  • toezicht en sancties toenemen.

Groenendijk Onderwijsadministratie
Groenendijk Onderwijsadministratie verwerkt persoonsgegevens vanuit haar primaire dienstverlening (het verzorgen van de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie van werkgevers, voornamelijk in het onderwijs), wat resulteert in de wettelijke verplichting tot naleving van de AVG. Bovendien heeft Groenendijk Onderwijsadministratie een zorgvuldige, betrouwbare verwerking van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. De werkwijzen die bij Groenendijk Onderwijsadministratie worden gehanteerd, zijn vastgelegd in de TPM-certificering, waardoor wij reeds aan een aantal eisen binnen de AVG voldoen.

De wet vereist dat wij de verwerking van persoonsgegevens nauwkeurig vastleggen in een informatiebeleidsplan, protocollen, reglementen en registers. Onder begeleiding van externe expertise heeft Groenendijk Onderwijsadministratie aan de invoering van de AVG gewerkt. Bovendien zijn verwerkersovereenkomsten met zowel onze klanten als onze sub-verwerkers afgesloten ter waarborging van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de AVG bij Groenendijk Onderwijsadministratie, dan kunt u contact opnemen via avg.goa@groenendijk.nl.