Winnaars Bestuursbokaal 2021

Donderdag 25 november 2021 – De winnaars van de BRAVO Bestuursbokaal 2021 voor het beste Bestuursverslag in het PO en VO zijn bekendgemaakt! Voor de vijftiende achtereenvolgende keer is de Bestuursbokaal uitgereikt.

In de categorie PO kwam Stichting ‘Ieder kind telt’ te Nijverdal als winnaar uit de bus. In de categorie VO trok het COG te Ede aan het langste eind. Van harte gefeliciteerd!

Ook dit jaar kon de uitreiking van de BRAVO Bestuursbokaal vanwege de landelijk oplopende coronabesmettingen niet fysiek plaatsvinden en hebben Bart Vogels, juryvoorzitter, en Bas Groenendijk, voorzitter Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortweg BRAVO) de winnaars persoonlijk bezocht en op een feestelijke manier de BRAVO Bestuursbokaal overhandigd.

De jury is van mening dat Stichting ‘Ieder kind telt’ “een zeer helder verslag heeft gepubliceerd qua doelen en realisatie: er werd zeer transparant verantwoording afgelegd, waarbij alle maatschappelijke thema’s werden geraakt.” De jury benoemde het opnemen van de enquête van het afstandsonderwijs, inclusief analyse en conclusie in het Bestuursverslag van COG als ‘briljant’. “Er was aandacht voor de impact van de pandemie.”

Voor inspiratie voor een goed Bestuursverslag verwijzen wij u naar het verslag van Stichting ‘Ieder kind telt’ en het jaarverslag van COG.

Onafhankelijke jury
Bij de beoordeling van de inzendingen keek de jury naar de focusgebieden ‘Intern Toezicht, Bestuur/Bestuurder, Ouders/Leerling/Docent en de brug naar de toekomstige (financiële) ontwikkelingen’. De jury bestond uit een onafhankelijk team, bestaande uit juryvoorzitter Bart Vogels (Wijs Accountants), Paul Huisman (VO-raad), Fenna van Berkel (PO-Raad), Marian de Regt (VTOI Onderwijs en Kinderopvang) en Kees Blokland (Ouders van Waarde).

Wilt u meer informatie over BRAVO? Bezoekt u dan de website.

Subsidie voor capaciteitentest VO

Vanwege de schoolsluiting in april 2020 hebben leerlingen die toen in groep 8 van het primair onderwijs zaten geen eindtoets gemaakt. Het blijkt dat zij gemiddeld een lager schooladvies hebben ontvangen en daarom ook lager in het voortgezet onderwijs zijn ingestroomd.

Om zicht te krijgen op wat voor deze leerlingen het best passende onderwijsniveau is, heeft OCW een subsidie om een capaciteitstest af te nemen beschikbaar gesteld. Deze wordt voor het eerste en tweede leerjaar op het VO beschikbaar gesteld.

U kunt de subsidie aanvragen door het invullen van een formulier op de website van DUS-I. De aanvraag kan worden ingediend:

 1. voor testen over de periode 1 september 2020 tot en met 31 december 2021: van 6 september tot en met 4 oktober 2021;
 2. voor 2022: van 15 januari tot en met 15 februari 2022;
 3. indien het subsidieplafond voor 2022 nog niet is bereikt: van september tot en met 4 oktober 2022;
 4. voor de periode 1 januari tot en met 31 juli 2023: van 15 januari tot en met 15 februari 2022.

Deze subsidie is een onderdeel van de NPO.

Bron: Staatscourant 40201 van 3 september 2021. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar deze publicatie.

Wijziging subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs biedt aanvragers die nog niet eerder in aanmerking zijn gekomen voor genoemde subsidie de mogelijkheid voor het schooljaar 2021-2022 alsnog subsidie aan te vragen.
U kunt dit doen vanaf 1 september tot en met uiterlijk 1 oktober aanstaande.
De aanvraag dient ten minste te bestaan uit een plan van aanpak en een begroting.
U kunt de aanvraag doen door gebruik te maken van het digitale aanvraagformulier en de bijbehorende rekentool, deze zijn te vinden op de site van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUSI).
Voor verdere informatie verwijzen we naar de Staatscourant 35680 van 20 juli.

Scan Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

GOC Consultants heeft een WBTR-statutenscan ontwikkeld, waarbij uw statuten worden beoordeeld op alle onderdelen die in de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) naar voren komen (dat zijn 25 punten).
Als eerste stap in de scan worden daarbij uw statuten opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KvK), tezamen met een uittreksel van de (i.c.) stichtingsgegevens. Er wordt altijd gewerkt met ‘KvK-gegevens’, om er zeker van te zijn dat de ‘geregistreerde documenten’ worden gebruikt.
In de tweede stap worden de statuten ‘gescand’. De scan houdt in dat alle onderdelen die in het kader van de WBTR relevant zijn ‘rood’, ‘oranje’ of ‘groen’ scoren. Groen betekent dat iets goed is geregeld en geen aanpassing behoeft, oranje houdt in dat het aandacht behoeft (of dat er een bepaalde keuze kan worden gemaakt – dat hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er een aanpassing moet plaatsvinden, maar u wel er wel op opmerkzaam gemaakt), rood houdt in dat er een aanpassing dient te volgen.

De scan gaat vergezeld van een rapport van bevindingen, waarin wordt aangegeven waarom de score oranje of rood is. Daarbij zit ook een advies over hoe hiermee kan worden omgegaan.
U ontvangt de scanresultaten en het rapport van bevindingen per e-mail. Tevens wordt daarbij aangeboden om daar (telefonisch of per digitale vergadering) een mondelinge toelichting op te krijgen.
Aan de hand van dat totaal kunt u als bestuur en raad van toezicht (resp. toezichthoudend bestuursdeel, resp. algemene vergadering) besluiten nemen over wat u wilt wijzigen.

De uitvoering van de scan (opvragen statuten + uittreksel, uitvoeren scan, schrijven rapport van bevindingen, toesturen geheel, telefonische of digitale toelichting) kost € 350,– (excl. btw).

Voor meer informatie of voor de scan kunt u contact opnemen met GOC Consultants info@goc-consultants.nl

Benchmark PO&VO

Inzicht krijgen in het bestuur in het funderend onderwijs? Met de Benchmark PO&VO hebben schoolbesturen de unieke mogelijkheid om op basis van betrouwbare data hun gegevens naast die van vergelijkbare besturen te leggen.

De Benchmark PO&VO is een gezamenlijk initiatief van de PO-Raad en de VO-raad dat in nauwe afstemming en samenwerking met de sector zelf en stakeholders zoals het ministerie van OCW steeds verder wordt ontwikkeld.

Hier vindt u een algemeen bericht en meer informatie over de Benchmark PO&VO.

Onderhandelingen CAO VO opgeschort

De afgelopen maanden hebben sociale partners in het voortgezet onderwijs gesproken over een nieuwe CAO VO. Zij zijn hierbij tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is om op dit moment al tot een nieuwe CAO VO te komen.

Onderwijsbonden en de VO-raad doen een urgente oproep aan de politiek om structureel te investeren in het voortgezet onderwijs. Speerpunten hierbij zijn het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs, kansengelijkheid, meer tijd en professionele ruimte voor docenten en het terugdringen van te hoge werkdruk.

Eerder hebben sociale partners al besloten om de CAO VO 2020 niet op te zeggen. Dit betekent dat de cao van rechtswege is verlengd tot en met 31 december 2021, met als gevolg dat de hierin opgenomen arbeidsvoorwaarden in ieder geval tot en met die datum van toepassing zijn.

Bron: VO-raad.

CAO Voortgezet Onderwijs 2020 verlengd

Sociale partners hebben besloten om de CAO VO 2020 niet op te zeggen en hierdoor is de CAO VO 2020 per 31 december 2020 van rechtswege verlengd tot en met 31 december 2021.

Het streven van cao-partijen is wel om op kortere termijn tot een nieuwe CAO VO te komen. De gesprekken hierover zullen eind januari 2021 starten. Tot er een nieuwe cao is zijn de arbeidsvoorwaarden die in de CAO VO 2020 zijn opgenomen nog van toepassing.

Winnaars BRAVO Bestuursbokaal 2020 bekend

Op donderdag 10 december 2020 was het zover! Voor de 14e achtereenvolgende keer zijn de winnaars van het beste bestuursverslag in het primair en voortgezet onderwijs bekendgemaakt. De bestuursverslagen van de Leo Kanner Onderwijsgroep te Leiderdorp (PO) en het CITAVERDE College te Herten (VO) zijn uitgeroepen tot de winnaars. Zij ontvangen de BRAVO Bestuursbokaal 2020. Dit is de prijs die Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortgezegd: BRAVO) uitreikt aan scholen die het Beste Bestuursverslag in het PO respectievelijk VO kunnen voorleggen.

Besturen hadden tot 1 oktober 2020 de tijd hun bestuursverslag 2019 per e-mail in te sturen. BRAVO heeft in totaal 26 bestuursverslagen ontvangen. Een team van ervaren adviseurs van de aangesloten administratiekantoren binnen BRAVO heeft met behulp van de bestuursverslagscan alle inzendingen beoordeeld en acht nominaties geselecteerd. Vier nominaties in het primair onderwijs en vier nominaties in het voortgezet onderwijs.

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Drie vragen staan hierbij centraal. Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt?

Verantwoording is niet alleen belangrijk vanwege de controle, maar ook vanwege het leereffect. Wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter worden gevoerd. Het bestuursverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs.

Lees hier het jaarverslag van de Leo Kanner Onderwijsgroep en hier het jaarverslag van het CITAVERDE College.

Subsidieregeling Schoolkracht

De nieuwe regeling Schoolkracht, waarmee scholen in het PO, VO en SO een budget van maximaal 30.000 euro kunnen aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling, is opengesteld. Dit is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen goed van de grond te krijgen of om goede veranderingen duurzaam in de onderwijspraktijk te borgen. Zeker in deze tijden van coronamaatregelen is het lastiger hier ruimte en tijd voor vrij te maken.

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën toch in de praktijk te brengen. Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey, waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling moet worden versterkt. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling, zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Een schoolleider of leraar in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs kan namens de school een plan indienen via de website van DUS-I. Er kan maximaal 30.000 euro worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s.

 • Verbeteren onderwijskwaliteit;
 • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
 • kansen(on)gelijkheid; en
 • digitalisering.

Aanvraagperiode
Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kunt u subsidie aanvragen. Wij adviseren u om niet tot het laatste moment te wachten. Aanvragen die na 15 januari 2021 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoogte subsidie
Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen. De subsidie moet worden besteed in de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, worden de aanvragen per sector (PO of VO) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.

Voorwaarden
De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de bovengenoemde thema’s. Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. Deze voert u op in de begroting.

Het plan voor schoolontwikkeling bevat onder meer:

 • het doel of de doelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • op hoofdlijnen waarop de schoolontwikkeling zich richt;
 • de activiteiten om tot uitwerking en uitvoering van de schoolontwikkeling te komen;
 • de inzet en rollen van alle betrokkenen bij de schoolontwikkeling en de manier waarop het gehele team betrokken wordt;
 • een omschrijving hoe de schoolontwikkeling duurzaam wordt voortgezet, ook na afloop van de subsidietermijn.

Tijdens de looptijd van de subsidieregeling zal een onderzoek worden gestart om lessen te trekken, en er zullen enkele bijeenkomsten worden georganiseerd voor kennisdeling. De aanvragers die subsidie ontvangen moeten hieraan deelnemen.

Subsidie aanvragen
U kunt subsidie aanvragen van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 middels het online aanvraagformulier van DUS-I.

Bij uw aanvraag moet u het Plan voor schoolontwikkeling en begroting meesturen. Uiterlijk 12 maart 2021 ontvangen de aanvragers bericht of de subsidie wordt toegekend.

Verantwoording
De subsidie dient verantwoord te worden in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn verricht.

Voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/schoolkracht.