Stappenplan basisondersteuning passend onderwijs beschikbaar

In 2021 is, als onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs, gewerkt aan een stappenplan dat in zes stappen helder maakt wat een school kan doen als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Het stappenplan is een hulpmiddel dat is ontwikkeld met leraren, ouders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders, beleidsmakers en experts uit het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

Landelijke norm is in ontwikkeling
Het ministerie van OCW werkt samen met het onderwijsveld aan een landelijke norm voor de basisondersteuning in het kader van passend onderwijs. Deze landelijke norm geeft aan welke onderwijsondersteuning elke school aan de leerling minimaal moet kunnen bieden. Dit geeft meer duidelijkheid aan leerlingen, ouders, leraren en scholen over welke ondersteuning minimaal op school aanwezig moet zijn en wat daarvoor moet worden gedaan. De norm zal zorgen voor meer rechtsgelijkheid en helpt lerarenopleidingen om aanstaande leraren goed voor te bereiden op het bieden van passend onderwijs. Het stappenplan is nog geen landelijke norm, maar een hulpmiddel; de landelijke norm wordt de komende tijd verder ontwikkeld.

Voortgangsrapportage passend onderwijs
Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en voor scholen te vinden op de website van de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van OCW.

Interventies binnen de school voor urenuitbreiding personeel

Samen met stichting ‘Het Potentieel Pakken’ en het schoolbestuur Lucas Onderwijs in Den Haag is het ministerie van OCW in september 2021 een proeftuin gestart met vier scholen om te kijken naar de mogelijkheden voor urenuitbreiding van bestaand personeel. Samen met het personeel zijn het afgelopen jaar oplossingspakketten ontwikkeld die nu in de praktijk worden getest. De eerste ervaringen met de aanpak zijn positief en dit jaar wordt de aanpak verder ontwikkeld. De eerste materialen en het rapport zijn beschikbaar op de website van de aanpak lerarentekort.

In 2020 liet een eerste verkenning binnen een schoolbestuur uit Den Haag zien dat ongeveer 10% van de medewerkers meer uren zou willen werken en dat ongeveer 20% onder voorwaarden meer uren zou willen werken. Wel staan een aantal belemmeringen, zoals overtuigingen en ideeën bij het onderwerp, het realiseren van dit potentieel in de weg. Om de belemmeringen aan te pakken, zijn er interventies ontwikkeld die scholen zelf kunnen gebruiken om samen met hun personeel te kijken naar urenuitbreiding.

Hierbij valt te denken aan:

  • een communicatiecampagne om leerkrachten uit te nodigen om na te denken over contractuitbreiding;
  • een informatiepakket waarin leerkrachten het antwoord kunnen vinden op de meest gestelde vragen; en
  • een dialoogsessie waarin leerkrachten met elkaar het gesprek zijn aangegaan over de vraagstukken die spelen rondom dit thema.

De eerste ervaringen in de pilot laten zien dat door het gebruik van deze interventies de verandering kan worden ingezet die nodig is voor daadwerkelijke urenuitbreiding onder leerkrachten. Het bieden van meer flexibiliteit in bijvoorbeeld werktijden of inhoud van het werk is hierbij belangrijk. Komend jaar wordt bekeken hoe de aanpak verder kan worden verfijnd en verbeterd, door meer schoolbesturen bij dit traject te betrekken. Ook worden de resultaten breed gedeeld met het onderwijsveld, zodat meer scholen er zelf mee aan de slag kunnen.

Bron: Ministerie van OCW.

Verlenging en aanpassing Lerarenbeurs

Omdat er momenteel een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs loopt, wordt de subsidieregeling voor de Lerarenbeurs met één jaar verlengd in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast wordt wel alvast een aantal wijzigingen doorgevoerd: een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021, een nieuw startmoment voor de aanvraagperiode en nieuwe budgetplafonds.

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een vergoeding voor collegegeld, studiekosten en studieverlof aanvragen als zij een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. Door een aanpassing in het budget van de Lerarenbeurs was in 2021 het subsidieplafond sneller bereikt, waardoor de Lerarenbeurs niet aan alle aanvragers kon worden toegekend.

Wijzigingen subsidieregeling
Er wordt een nieuw aanvangstijdstip voor de subsidieaanvraag ingevoerd: 18:00 uur, in plaats van 00:00 uur (’s nachts). Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat vanaf 1 april 2021 om 18.00 uur subsidie kan worden aangevraagd. Daarmee wordt voorkomen dat aanvragers die direct bij aanvang van de aanvraagperiode een aanvraag willen indienen, dit kort na middernacht moeten doen.

Ook is er een nieuwe voorrangsregeling waarbij ná de herhaalaanvragers voorrang wordt verleend aan initiële aanvragers die een afwijzing ontvingen vanwege de overschrijding van het subsidieplafond in 2021 en vervolgens hebben afgezien van de verkrijging van de subsidie na ophoging van het subsidieplafond.

Evaluatieonderzoek lerarenbeurs
De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven, ook de komende jaren. De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Dit is van groot belang, zeker met het oog op het lerarentekort. Er is een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. Daarbij worden leraren en schoolleiders betrokken. De onderzoeksresultaten zullen waarschijnlijk maart 2021 bekend zijn.

Bron: VO-raad.

Onderhandelingsakkoord over cao onderwijsbestuurders (PO/VO)

Er komt één gezamenlijke cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs, met een algemene loonsverhoging van 2 procent. Hierover is net voor de kerst een onderhandelingsakkoord bereikt.

De cao-onderhandelingen zijn gevoerd tussen de VTOI-NVTK, die de toezichthouders vertegenwoordigt, en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). Dit resulteerde in een onderhandelingsakkoord over een algemene verhoging voor 2021, één nieuw geïntegreerd loongebouw en harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaarden uit de twee bestaande cao’s, de CAO Bestuurders PO 2020 en de CAO Bestuurders VO 2020. Hiermee is een grote stap gezet naar één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Er zijn nog een paar onderwerpen die de partijen moeten bespreken om de integratie van de twee cao’s te voltooien. De cao-partijen hebben daarover de volgende afspraken gemaakt:

  • in december 2021 te komen tot een verlenging van de CAO Bestuurders PO 2020 en de CAO Bestuurders VO 2020, met toekenning van de algemene verhoging voor 2021; en
  • begin 2022 het proces van invoering van één cao voor bestuurders funderend onderwijs af te ronden, met het nieuwe geïntegreerde loongebouw en het totale pakket aan regelingen voortvloeiende uit harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Algemene verhoging voor 2021
Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van 2,0%, met ingang van 1 januari 2021. Voor het overige worden beide cao’s ongewijzigd verlengd.

Looptijd
De looptijd van de verlengde cao’s is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

De onderhandelaars leggen het akkoord nu ter beoordeling voor aan de leden.

Meer informatie is te vinden op de websites van de VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders.

Pensioenspreekuren ABP begin 2022

Veel informatie over uw pensioen vindt u op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. Uw persoonlijk digitaal dossier op MijnABP sluit hierop aan. Op MijnABP kunt u ook zelf berekeningen maken en uw pensioen zelf samenstellen. U logt in op MijnABP met uw DigiD. U kunt ook bellen met de klantenservice van ABP.

Daarnaast organiseert Groenendijk Onderwijsadministratie in samenwerking met ABP regelmatig een pensioenspreekuur. Samen met u bekijkt de pensioenvoorlichter van ABP uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? De pensioenvoorlichters helpen u met de keuzes die u kunt en moet maken.

Vanwege het coronavirus kan dit niet fysiek. Daarom organiseren wij videospreekuren met de pensioenvoorlichter van ABP. Het videogesprek duurt ongeveer een halfuur tot een uur. Er zijn nieuwe onlinespreekuren gepland op woensdag 26 januari, donderdag 17 februari en dinsdag 8 maart 2022.

Aanmelden kan via deze link.

Winnaars Bestuursbokaal 2021

Donderdag 25 november 2021 – De winnaars van de BRAVO Bestuursbokaal 2021 voor het beste Bestuursverslag in het PO en VO zijn bekendgemaakt! Voor de vijftiende achtereenvolgende keer is de Bestuursbokaal uitgereikt.

In de categorie PO kwam Stichting ‘Ieder kind telt’ te Nijverdal als winnaar uit de bus. In de categorie VO trok het COG te Ede aan het langste eind. Van harte gefeliciteerd!

Ook dit jaar kon de uitreiking van de BRAVO Bestuursbokaal vanwege de landelijk oplopende coronabesmettingen niet fysiek plaatsvinden en hebben Bart Vogels, juryvoorzitter, en Bas Groenendijk, voorzitter Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortweg BRAVO) de winnaars persoonlijk bezocht en op een feestelijke manier de BRAVO Bestuursbokaal overhandigd.

De jury is van mening dat Stichting ‘Ieder kind telt’ “een zeer helder verslag heeft gepubliceerd qua doelen en realisatie: er werd zeer transparant verantwoording afgelegd, waarbij alle maatschappelijke thema’s werden geraakt.” De jury benoemde het opnemen van de enquête van het afstandsonderwijs, inclusief analyse en conclusie in het Bestuursverslag van COG als ‘briljant’. “Er was aandacht voor de impact van de pandemie.”

Voor inspiratie voor een goed Bestuursverslag verwijzen wij u naar het verslag van Stichting ‘Ieder kind telt’ en het jaarverslag van COG.

Onafhankelijke jury
Bij de beoordeling van de inzendingen keek de jury naar de focusgebieden ‘Intern Toezicht, Bestuur/Bestuurder, Ouders/Leerling/Docent en de brug naar de toekomstige (financiële) ontwikkelingen’. De jury bestond uit een onafhankelijk team, bestaande uit juryvoorzitter Bart Vogels (Wijs Accountants), Paul Huisman (VO-raad), Fenna van Berkel (PO-Raad), Marian de Regt (VTOI Onderwijs en Kinderopvang) en Kees Blokland (Ouders van Waarde).

Wilt u meer informatie over BRAVO? Bezoekt u dan de website.

Premies Participatiefonds en Vervangingsfonds 2022

Participatiefonds
Vanwege de dalende instroom en onvoorziene uitstroom van onderwijspersoneel in het primair onderwijs uit de WW en de bovenwettelijke uitkeringen heeft het Participatiefonds besloten in de maanden november en december 2021 geen premie te heffen.

Op basis van de nieuwe prognoses heeft het bestuur van het Participatiefonds in de begroting voor 2022 de hoogte van de premie voorlopig vastgesteld op 2,6% (was sinds 1-8-2021 3,5%).

Met deze premieberekening voor 2022 is nog geen rekening gehouden met de salarisverhoging over 2021 en de gevolgen van de toegezegde € 500 miljoen aan de sector. Wanneer de gevolgen hiervan voor de begroting van het fonds bekend zijn, kan dit leiden tot een tussentijdse aanpassing van het premiepercentage Participatiefonds 2022.

Vervangingsfonds
De begroting van het Vervangingsfonds 2022 is ook door het bestuur vastgesteld. De premiepercentages voor 2022 zijn gelijk gebleven aan die van 2021.

Wetsvoorstel wijzigingen Vervangingsfonds en Participatiefonds aangenomen

Het wetsvoorstel voor de modernisering van het Participatiefonds (Pf) is in de Tweede Kamer aangenomen en daarmee is de weg vrij voor de modernisering van het fonds per 1 augustus 2022.

Door het fonds wordt gewerkt aan een nieuw portaal, passend bij het nieuwe reglement en waarmee verzoeken kunnen worden ingediend tot verlaging van de eigen bijdrage aan werkloosheidskosten.

De verplichte aansluiting bij het Vervangingsfonds komt door de wetswijziging op termijn te vervallen. De sociale partners beoordelen wanneer en onder welke voorwaarden dit voor de sector haalbaar is. Een ingangsdatum is dus nog niet bekend.

Het advies en de hulp op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg als duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, HR-beleid en van-werk-naar-werktrajecten worden verankerd binnen de wettelijke taken van het Pf en blijven hiermee geborgd.

Meer informatie kunt u hier vinden.

Vereenvoudiging bekostiging Primair Onderwijs

Het ministerie van OCW heeft naar alle besturen in het primair onderwijs een brief verzonden met betrekking tot vereenvoudiging van de bekostiging en dan in het bijzonder voor de gevolgen van de vordering.

Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe (vereenvoudigde) manier van bekostiging in het primair onderwijs in. Eén van de gevolgen is dat er per 31 december 2022 een vordering op OCW in de boeken staat in verband met het afwijkende betaalritme. In de oude situatie liep die vordering per 31 juli van het volgende jaar op nul. Omdat OCW de bekostiging straks per kalenderjaar verstrekt, gebeurt dit vanaf 2023 niet meer.

Daarom moeten alle bevoegde gezagen de vordering per 31 december 2022 afboeken. Dit levert geen negatieve cashflow op, maar heeft wel een negatief effect op het resultaat en zorgt voor een daling van het vermogen. Ook zal dit effect hebben op de kengetallen (met bijbehorende signaleringswaarden).

De inspectie zal coulant omgaan met besturen die onder de signaleringswaarde komen. Gedurende vijf jaar mag er naast de werkelijke situatie een overzicht worden gepresenteerd alsof de vordering op 31 december 2021 nog bestaat. Gedurende die vijf jaar hebben besturen de tijd om aan te geven hoe ze weer aan de goede kant van de signaleringswaarde denken te komen.

Hieronder kunt u de brief van OCW raadplegen.

Brief over vordering aan besturen PO

Modernisering Participatiefonds en aansluiting reglementen

De ingangsdatum van de modernisering van het Participatiefonds is voorzien op 1 augustus 2022, mits het wetgevingstraject op tijd is afgerond en de wet daadwerkelijk op 1 augustus 2022 in werking treedt.
Het reglement Participatiefonds 2021-2022 is zodanig aangepast dat het huidige reglement en het gemoderniseerde reglement 2022 naadloos op elkaar aansluiten.

Voor arbeidsovereenkomsten waarvan de laatste dag op of voor 31 juli 2022 valt is het huidige reglement 2021-2022 van toepassing. Voor arbeidsovereenkomsten waarvan de laatste dag op of na 1 augustus 2022 valt zal het gemoderniseerde reglement van toepassing zijn. Klik hier voor het reglement Participatiefonds 2021-2022.