Voortgang cao-onderhandelingen PO

Werkgevers, werknemers en het ministerie van OCW zijn op dit moment constructief met elkaar in gesprek om te komen tot de inhoud en middelen voor een nieuwe cao waarin de loonkloof is gedicht.

Het is een moeilijke tijd voor het onderwijs: Corona, het leraren- en schoolleiderstekort en de enorme druk op de arbeidsmarkt maken dat bij iedereen duidelijk is dat alleen een cao-afspraak over het dichten van de loonkloof niet voldoende is. Alle partijen willen graag naast de cao afspraken maken die kunnen helpen om bij te dragen aan de uitdagingen waar het funderend onderwijs nu en de komende jaren voor staat.

De partijen zijn dus aan het werk om een breder pakket met elkaar af te spreken en dat kost meer tijd dan sociale partners in eerste instantie hadden verwacht. Alle partijen spreken de wens uit om zo snel mogelijk tot een overeenkomst te komen. Zodra ze nadere informatie kunnen verschaffen, wordt dit via de sociale partners gedeeld.

Bron: PO-Raad.

Allocatie na vereenvoudiging van de bekostiging

Vanaf 1 januari 2023 wordt het primair onderwijs bekostigd op een nieuwe, vereenvoudigde manier. Een van de veranderingen is dat de gewogen gemiddelde leeftijd van de medewerkers (GGL) verdwijnt bij de bepaling van de bekostiging voor een schoolorganisatie. Door het verdwijnen van met name de GGL (OP) en de herverdeeleffecten zullen scholen/besturen na moeten denken of de huidige allocatie van middelen nog passend is.

De PO-Raad heeft een handreiking opgesteld met aandachtspunten voor het alloceren van de middelen in het primair onderwijs.

Bron: PO-Raad.

Betaald ouderschapsverlof omhoog naar 70%

Het wettelijk betaald ouderschapsverlof gaat omhoog van 50% naar 70% van het dagloon. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat deze verhoging kan worden ingevoerd met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo).

De Wbo treedt op 2 augustus 2022 in werking. De nieuwe wet regelt dat ouders (vrouwen en mannen) gedurende negen weken aanspraak kunnen maken op betaald ouderschapsverlof, waarbij ze 50% van het dagloon kunnen krijgen. Dat gaat omhoog naar 70%, zoals het kabinet al had aangekondigd in het coalitieakkoord.

De nieuwe wettelijke regeling is gunstiger dan de onderwijs-cao’s. Daarin staat namelijk dat ouders recht hebben op 415 uur betaald ouderschapsverlof bij een volledige normbetrekking op basis van 55% van hun salaris. Wel is het zo dat het wettelijk betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, terwijl in de cao’s staat dat het verspreid kan worden opgenomen tot het kind 8 jaar wordt.

Bron: VOS/ABB.

Vermindering bekostiging Primair Onderwijs vervalt

In de wet (artikel 138 WPO/132 WEC) is bepaald dat de bekostiging wordt verminderd als het bevoegd gezag een vacature invult en hierbij voorbijgaat aan de herbenoemingsverplichting van een uitkeringsgerechtigde. Voor enkele situaties bestaat de mogelijkheid om onder voorwaarden ontheffing voor deze herbenoemingsverplichting te verkrijgen (‘Regeling achterwege laten van vermindering van de bekostiging bij niet-herbenoeming ontslaguitkeringsgerechtigde ex-werknemers in het primair onderwijs’, van 17 mei 2005 (kenmerk CFI/ BPO-2005/57525 N). Als gevolg van de wijziging in het reglement Participatiefonds (PF) vervalt per 1 augustus 2022 de bepaling in de wet (artikel 138 WPO en 132 WEC).

Er is geconstateerd dat de wettelijke bepalingen in de praktijk niet meer uitvoerbaar en controleerbaar zijn. In het nieuwe reglement PF zijn vrijstellingsregelingen opgenomen voor wanneer een bevoegd gezag (eigen) uitkeringsgerechtigden in dienst neemt. Hiermee kan het voor werkgevers aantrekkelijk zijn om uitkeringsgerechtigden weer in dienst te nemen.

CO2-meters vanuit de lumpsum vergoed

Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid. Leerlingen leren beter en leraren kunnen hun werk beter doen. Minister Wiersma heeft met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG afspraken gemaakt over extra hulp bij ventilatie. Elk klaslokaal in het primair en voortgezet onderwijs krijgt een CO2-meter. Scholen ontvangen het geld voor de CO2-meters in de lumpsumbekostiging.

Betere ventilatie in de klassen is snel nodig. Daarom moeten scholen voortdurend kunnen meten of de ventilatie in orde is. In nog niet alle klaslokalen hangt een CO2-meter om de luchtkwaliteit te volgen. Met een CO2-meter is goed te zien of het nodig is extra te ventileren. Het ministerie van OCW stelt via de lumpsumbekostiging geld beschikbaar voor de aanschaf van CO2-meters. Scholen die deze meters eerder hebben gekocht, krijgen de aanschaf op deze manier alsnog vergoed. De ophoging van de prijzen beoogt kostendekkend te zijn voor de aanschaf van CO2-meters van 150 euro per stuk (inclusief btw) voor ieder gebruikt schoollokaal.

Scholen in het primair onderwijs
Voor scholen in het primair onderwijs worden de middelen voor CO2-meters in één keer uitbetaald via de lumpsum, door ze te verwerken in de definitieve prijzen voor schooljaar 2021-2022. Deze prijzen zijn uiterlijk in juli 2022 bekend en worden uiterlijk uitbetaald in september 2022.

Scholen in het voortgezet onderwijs
Ook voor scholen in het voortgezet onderwijs worden de middelen voor CO2-meters uitbetaald via de lumpsum, door ze te verwerken in de definitieve prijzen van kalenderjaar 2022. Deze prijzen zijn uiterlijk in de zomer van 2022 bekend en worden uitbetaald vanaf oktober 2022.

Bron: Ministerie van OCW.

Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april 18:00 uur

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2022-2023. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven.

Rangschikking van toekenning aanvragen
De ingediende aanvragen worden gerangschikt en toegekend volgens deze volgorde:

  • herhaalaanvragen (voor het tweede of derde studiejaar);
  • eerste aanvragen die al in 2021 waren ingediend, toen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, daarna alsnog zijn toegekend, maar uiterlijk op 1 november 2021 weer zijn ingetrokken door de aanvrager;
  • nieuwe eerste aanvragen.

De aanvragen worden in bovenstaande volgorde toegekend, totdat het subsidieplafond is bereikt. In totaal is voor de lerarenbeurs in studiejaar 2022-2023 een budget van € 76,6 miljoen beschikbaar.

Bij nieuwe eerste aanvragen is het raadzaam om deze direct op 1 april om 18:00 uur in te dienen.

Er is voldoende budget beschikbaar voor herhaalaanvragen en alle aanvragen die in 2021 eerst zijn afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, later alsnog zijn toegekend en vervolgens door de aanvrager weer zijn ingetrokken voor 1 november 2021. Voor deze aanvragen is het niet noodzakelijk om direct op 1 april 2022 om 18:00 uur een aanvraag in te dienen. Dit kan op elk willekeurig moment tussen 1 april en 15 mei 2022.

Aanvraag- en toekenningstermijn
De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022. U kunt de aanvraag doen via Mijn DUO op duo.nl.

Op deze website vindt u ook meer informatie over de lerarenbeurs.

De toekenningen worden uiterlijk eind juni 2022 bekendgemaakt.

Bron: Ministerie van OCW.

Reglement Participatiefonds vanaf 1 augustus 2022

Het Participatiefonds heeft het reglement voor dienstverbanden waarvan de laatste contractdag op of na 1 augustus 2022 ligt gepubliceerd, samen met een uitgebreide toelichting.

Wanneer er werkloosheidsuitkeringen ontstaan, zal het Participatiefonds de werkgever hiervan op de hoogte stellen via het nieuwe portaal ‘Mijn Pf’. Wanneer (mogelijk na overlegging van bewijsstukken) is vastgesteld dat de laatste contractdag op of na 1 augustus 2022 ligt, dan wordt de eigen bijdrage van de werkgever vastgesteld op 50% van de werkloosheidsuitkeringskosten. Wanneer de werkgever binnen vier weken na de melding van het fonds een verlagingsverzoek heeft ingediend en dit verzoek voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de eigen bijdrage van de werkgever verlaagd naar 10%. Een verlagingsverzoek kan slechts in een beperkt aantal situaties en onder bepaalde voorwaarden worden ingediend.

Een tabel met de beëindigingsgronden waarvoor een verlagingsverzoek kan worden ingediend en de bijbehorende inspanningsverplichtingen treft u hier aan. Let op: in vier situaties heeft u een inspanningsverplichting om te investeren in een van-werk-naar-werktraject. Voorwaarde is dat dit traject minimaal vier maanden (of twee maanden bij een vervangingscontract) voor het einde van het contract is gestart.

Wanneer een werkgever een eigen uitkeringsgerechtigde (WW is ontstaan vanuit de werkgever of diens rechtsvoorganger) of een niet-eigenuitkeringsgerechtigde (WW is ontstaan vanuit een dienstverband bij een andere PO-werkgever) in dienst neemt kan – onder voorwaarden – vrijstelling voor toetsing worden verkregen. Deze regeling komt in de plaats van de wettelijke plicht om de eigen wachtgelder te herbenoemen. De vrijstellingsregeling treft u hier in een overzicht aan.

Vanaf 1 augustus 2022 is het nieuwe portaal ‘Mijn Pf’ beschikbaar. Er dient te worden ingelogd met e-Herkenning. Het fonds verstuurt geen beschikkingen of meldingen meer per post maar stuurt per e-mail een notificatie van een bericht in Mijn Pf. Ook de premienota’s PF staan straks in Mijn Pf en ook de nota’s voor de maandelijkse eigen bijdrage. Deze kosten worden niet meer door DUO via de lumpsum verrekend.

Bent u het niet eens met een aan uw organisatie toegekende (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering, dan dient u zich te wenden tot de organisatie die de uitkering heeft toegekend (UWV of WWplus).

Voor dienstverbanden die lopen tot en met 31 juli 2022 geldt het oude reglement. Vergoedingsverzoeken voor dienstverbanden waarvan de laatste contractdag vóór 1 augustus 2022 ligt kunnen tot 1 februari 2023 nog worden ingediend via het Werkgeversportaal Pf. Daarna vervalt dit portaal en de mogelijkheid tot het doen van vergoedingsverzoeken voor die werkloosheidskosten.

Zie voor meer informatie www.vfpf.nl.

Looptijd NPO wordt verlengd

De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt met twee jaar verlengd. Scholen ontvangen middelen voor schooljaar 2022/2023 en kunnen die tot en met 2024/2025 besteden aan de interventies op de menukaart. Met de verlenging komt er ook twee jaar langer ondersteuning voor scholen bij de uitvoering van het programma én wordt het NPO twee jaar langer gemonitord.

De verdeling van de middelen wordt aangepast. Tijdens schooljaar 2021/2022 is het basisbedrag per leerling in het primair onderwijs gelijk aan dat van het voortgezet onderwijs. Volgend schooljaar krijgt het VO meer geld per leerling. De minister legt uit dat hij dit nodig vindt omdat uit de eerste voortgangsrapportage bleek dat de gemiddelde leervertraging in de onderbouw van het VO groter is dan in het PO. Het VO kan volgend jaar rekenen op zo’n € 820 per leerling. Het basisbedrag voor het PO wordt € 500. Scholen in het speciaal basisonderwijs krijgen 1,5 keer dit basisbedrag en (v)so-scholen 2 keer. Dit schooljaar ontvingen scholen in het PO € 700 per leerling.

Scholen horen in het voorjaar welk bedrag ze exact krijgen op basis van de telling van 1 oktober 2021.

Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid 2022-2023 één maand later

Jaarlijks worden alle beschikkingen voor de reguliere bekostiging voor het volgende schooljaar (2022-2023) in april verzonden. Door omstandigheden is de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk vertraagd en worden de beschikkingen voor schooljaar 2022-2023 een maand later, namelijk in mei, verzonden.

Voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk komen de beschikkingen dit jaar één maand later, namelijk in mei. De onderliggende achterstandsscores op basis van de CBS-indicator, het bedrag per eenheid achterstandspunt en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk, zijn wel eerder bekend.

Concreet zijn de volgende data voor u goed om te weten:

  • op 28 maart 2022 publiceert het CBS per vestiging de achterstandsscores op hun website;
  • begin april wordt in de Staatscourant de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023 gepubliceerd met daarin het bedrag per eenheid achterstandspunt (artikel 4) en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk (artikel 21);
  • op 15 april ontvangen de besturen van DUO de beschikking voor de reguliere bekostiging voor schooljaar 2022-2023, zonder de onderwerpen onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk;
  • op 20 mei ontvangen de besturen van DUO de beschikkingen voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk.

Bron: Ministerie van OCW.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is verlengd. Dit betekent dat ook in 2022 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Op 20 februari startte de nieuwe subsidieronde. Tot en met 30 april 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor programma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren.

Inzetten op kennis en vaardigheden
Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) vo-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om – in het voortgezet onderwijs – tot leren te komen. Het programma moet in ieder geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen bevatten:

  1. cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld taal- en leesvaardigheid;
  2. metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren;
  3. aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.

Scholen mogen zelf kiezen welke twee leerlijnen in hun programma worden opgenomen.

Aanvragen subsidie
Bij het aanvragen van de subsidie moet inhoudelijke informatie worden ingediend. Denk hierbij aan het aantal deelnemers, waarom specifiek deze deelnemers, hoe deze selectie bijdraagt aan het doel van de regeling en hoe de samenwerking tussen scholen is vormgegeven.

Meer informatie
Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door ten minste één po-school en ten minste één vo-school gezamenlijk vormgegeven. Het doorstroomprogramma wordt aangeboden aan één cohort leerlingen die in groep 8 van het po en het eerste leerjaar van het vo het programma volgen. Meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de meldplicht vindt u op de website van DUS-I.

Bron: Ministerie van OCW.