Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid 2022-2023 één maand later

Jaarlijks worden alle beschikkingen voor de reguliere bekostiging voor het volgende schooljaar (2022-2023) in april verzonden. Door omstandigheden is de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk vertraagd en worden de beschikkingen voor schooljaar 2022-2023 een maand later, namelijk in mei, verzonden.

Voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk komen de beschikkingen dit jaar één maand later, namelijk in mei. De onderliggende achterstandsscores op basis van de CBS-indicator, het bedrag per eenheid achterstandspunt en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk, zijn wel eerder bekend.

Concreet zijn de volgende data voor u goed om te weten:

 • op 28 maart 2022 publiceert het CBS per vestiging de achterstandsscores op hun website;
 • begin april wordt in de Staatscourant de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023 gepubliceerd met daarin het bedrag per eenheid achterstandspunt (artikel 4) en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk (artikel 21);
 • op 15 april ontvangen de besturen van DUO de beschikking voor de reguliere bekostiging voor schooljaar 2022-2023, zonder de onderwerpen onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk;
 • op 20 mei ontvangen de besturen van DUO de beschikkingen voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk.

Bron: Ministerie van OCW.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is verlengd. Dit betekent dat ook in 2022 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Op 20 februari startte de nieuwe subsidieronde. Tot en met 30 april 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor programma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren.

Inzetten op kennis en vaardigheden
Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) vo-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om – in het voortgezet onderwijs – tot leren te komen. Het programma moet in ieder geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen bevatten:

 1. cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld taal- en leesvaardigheid;
 2. metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren;
 3. aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.

Scholen mogen zelf kiezen welke twee leerlijnen in hun programma worden opgenomen.

Aanvragen subsidie
Bij het aanvragen van de subsidie moet inhoudelijke informatie worden ingediend. Denk hierbij aan het aantal deelnemers, waarom specifiek deze deelnemers, hoe deze selectie bijdraagt aan het doel van de regeling en hoe de samenwerking tussen scholen is vormgegeven.

Meer informatie
Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door ten minste één po-school en ten minste één vo-school gezamenlijk vormgegeven. Het doorstroomprogramma wordt aangeboden aan één cohort leerlingen die in groep 8 van het po en het eerste leerjaar van het vo het programma volgen. Meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de meldplicht vindt u op de website van DUS-I.

Bron: Ministerie van OCW.

Stappenplan basisondersteuning passend onderwijs beschikbaar

In 2021 is, als onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs, gewerkt aan een stappenplan dat in zes stappen helder maakt wat een school kan doen als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Het stappenplan is een hulpmiddel dat is ontwikkeld met leraren, ouders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders, beleidsmakers en experts uit het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

Landelijke norm is in ontwikkeling
Het ministerie van OCW werkt samen met het onderwijsveld aan een landelijke norm voor de basisondersteuning in het kader van passend onderwijs. Deze landelijke norm geeft aan welke onderwijsondersteuning elke school aan de leerling minimaal moet kunnen bieden. Dit geeft meer duidelijkheid aan leerlingen, ouders, leraren en scholen over welke ondersteuning minimaal op school aanwezig moet zijn en wat daarvoor moet worden gedaan. De norm zal zorgen voor meer rechtsgelijkheid en helpt lerarenopleidingen om aanstaande leraren goed voor te bereiden op het bieden van passend onderwijs. Het stappenplan is nog geen landelijke norm, maar een hulpmiddel; de landelijke norm wordt de komende tijd verder ontwikkeld.

Voortgangsrapportage passend onderwijs
Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en voor scholen te vinden op de website van de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van OCW.

Interventies binnen de school voor urenuitbreiding personeel

Samen met stichting ‘Het Potentieel Pakken’ en het schoolbestuur Lucas Onderwijs in Den Haag is het ministerie van OCW in september 2021 een proeftuin gestart met vier scholen om te kijken naar de mogelijkheden voor urenuitbreiding van bestaand personeel. Samen met het personeel zijn het afgelopen jaar oplossingspakketten ontwikkeld die nu in de praktijk worden getest. De eerste ervaringen met de aanpak zijn positief en dit jaar wordt de aanpak verder ontwikkeld. De eerste materialen en het rapport zijn beschikbaar op de website van de aanpak lerarentekort.

In 2020 liet een eerste verkenning binnen een schoolbestuur uit Den Haag zien dat ongeveer 10% van de medewerkers meer uren zou willen werken en dat ongeveer 20% onder voorwaarden meer uren zou willen werken. Wel staan een aantal belemmeringen, zoals overtuigingen en ideeën bij het onderwerp, het realiseren van dit potentieel in de weg. Om de belemmeringen aan te pakken, zijn er interventies ontwikkeld die scholen zelf kunnen gebruiken om samen met hun personeel te kijken naar urenuitbreiding.

Hierbij valt te denken aan:

 • een communicatiecampagne om leerkrachten uit te nodigen om na te denken over contractuitbreiding;
 • een informatiepakket waarin leerkrachten het antwoord kunnen vinden op de meest gestelde vragen; en
 • een dialoogsessie waarin leerkrachten met elkaar het gesprek zijn aangegaan over de vraagstukken die spelen rondom dit thema.

De eerste ervaringen in de pilot laten zien dat door het gebruik van deze interventies de verandering kan worden ingezet die nodig is voor daadwerkelijke urenuitbreiding onder leerkrachten. Het bieden van meer flexibiliteit in bijvoorbeeld werktijden of inhoud van het werk is hierbij belangrijk. Komend jaar wordt bekeken hoe de aanpak verder kan worden verfijnd en verbeterd, door meer schoolbesturen bij dit traject te betrekken. Ook worden de resultaten breed gedeeld met het onderwijsveld, zodat meer scholen er zelf mee aan de slag kunnen.

Bron: Ministerie van OCW.

Verlenging en aanpassing Lerarenbeurs

Omdat er momenteel een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs loopt, wordt de subsidieregeling voor de Lerarenbeurs met één jaar verlengd in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast wordt wel alvast een aantal wijzigingen doorgevoerd: een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021, een nieuw startmoment voor de aanvraagperiode en nieuwe budgetplafonds.

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een vergoeding voor collegegeld, studiekosten en studieverlof aanvragen als zij een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. Door een aanpassing in het budget van de Lerarenbeurs was in 2021 het subsidieplafond sneller bereikt, waardoor de Lerarenbeurs niet aan alle aanvragers kon worden toegekend.

Wijzigingen subsidieregeling
Er wordt een nieuw aanvangstijdstip voor de subsidieaanvraag ingevoerd: 18:00 uur, in plaats van 00:00 uur (’s nachts). Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat vanaf 1 april 2021 om 18.00 uur subsidie kan worden aangevraagd. Daarmee wordt voorkomen dat aanvragers die direct bij aanvang van de aanvraagperiode een aanvraag willen indienen, dit kort na middernacht moeten doen.

Ook is er een nieuwe voorrangsregeling waarbij ná de herhaalaanvragers voorrang wordt verleend aan initiële aanvragers die een afwijzing ontvingen vanwege de overschrijding van het subsidieplafond in 2021 en vervolgens hebben afgezien van de verkrijging van de subsidie na ophoging van het subsidieplafond.

Evaluatieonderzoek lerarenbeurs
De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven, ook de komende jaren. De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Dit is van groot belang, zeker met het oog op het lerarentekort. Er is een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. Daarbij worden leraren en schoolleiders betrokken. De onderzoeksresultaten zullen waarschijnlijk maart 2021 bekend zijn.

Bron: VO-raad.

Onderhandelingsakkoord over cao onderwijsbestuurders (PO/VO)

Er komt één gezamenlijke cao voor bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs, met een algemene loonsverhoging van 2 procent. Hierover is net voor de kerst een onderhandelingsakkoord bereikt.

De cao-onderhandelingen zijn gevoerd tussen de VTOI-NVTK, die de toezichthouders vertegenwoordigt, en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB). Dit resulteerde in een onderhandelingsakkoord over een algemene verhoging voor 2021, één nieuw geïntegreerd loongebouw en harmonisatie van verschillende arbeidsvoorwaarden uit de twee bestaande cao’s, de CAO Bestuurders PO 2020 en de CAO Bestuurders VO 2020. Hiermee is een grote stap gezet naar één cao voor bestuurders in het funderend onderwijs. Er zijn nog een paar onderwerpen die de partijen moeten bespreken om de integratie van de twee cao’s te voltooien. De cao-partijen hebben daarover de volgende afspraken gemaakt:

 • in december 2021 te komen tot een verlenging van de CAO Bestuurders PO 2020 en de CAO Bestuurders VO 2020, met toekenning van de algemene verhoging voor 2021; en
 • begin 2022 het proces van invoering van één cao voor bestuurders funderend onderwijs af te ronden, met het nieuwe geïntegreerde loongebouw en het totale pakket aan regelingen voortvloeiende uit harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.

Algemene verhoging voor 2021
Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van 2,0%, met ingang van 1 januari 2021. Voor het overige worden beide cao’s ongewijzigd verlengd.

Looptijd
De looptijd van de verlengde cao’s is van 1 april 2021 tot en met 31 december 2021.

De onderhandelaars leggen het akkoord nu ter beoordeling voor aan de leden.

Meer informatie is te vinden op de websites van de VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders.

Pensioenspreekuren ABP begin 2022

Veel informatie over uw pensioen vindt u op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. Uw persoonlijk digitaal dossier op MijnABP sluit hierop aan. Op MijnABP kunt u ook zelf berekeningen maken en uw pensioen zelf samenstellen. U logt in op MijnABP met uw DigiD. U kunt ook bellen met de klantenservice van ABP.

Daarnaast organiseert Groenendijk Onderwijsadministratie in samenwerking met ABP regelmatig een pensioenspreekuur. Samen met u bekijkt de pensioenvoorlichter van ABP uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? De pensioenvoorlichters helpen u met de keuzes die u kunt en moet maken.

Vanwege het coronavirus kan dit niet fysiek. Daarom organiseren wij videospreekuren met de pensioenvoorlichter van ABP. Het videogesprek duurt ongeveer een halfuur tot een uur. Er zijn nieuwe onlinespreekuren gepland op woensdag 26 januari, donderdag 17 februari en dinsdag 8 maart 2022.

Aanmelden kan via deze link.

Winnaars Bestuursbokaal 2021

Donderdag 25 november 2021 – De winnaars van de BRAVO Bestuursbokaal 2021 voor het beste Bestuursverslag in het PO en VO zijn bekendgemaakt! Voor de vijftiende achtereenvolgende keer is de Bestuursbokaal uitgereikt.

In de categorie PO kwam Stichting ‘Ieder kind telt’ te Nijverdal als winnaar uit de bus. In de categorie VO trok het COG te Ede aan het langste eind. Van harte gefeliciteerd!

Ook dit jaar kon de uitreiking van de BRAVO Bestuursbokaal vanwege de landelijk oplopende coronabesmettingen niet fysiek plaatsvinden en hebben Bart Vogels, juryvoorzitter, en Bas Groenendijk, voorzitter Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortweg BRAVO) de winnaars persoonlijk bezocht en op een feestelijke manier de BRAVO Bestuursbokaal overhandigd.

De jury is van mening dat Stichting ‘Ieder kind telt’ “een zeer helder verslag heeft gepubliceerd qua doelen en realisatie: er werd zeer transparant verantwoording afgelegd, waarbij alle maatschappelijke thema’s werden geraakt.” De jury benoemde het opnemen van de enquête van het afstandsonderwijs, inclusief analyse en conclusie in het Bestuursverslag van COG als ‘briljant’. “Er was aandacht voor de impact van de pandemie.”

Voor inspiratie voor een goed Bestuursverslag verwijzen wij u naar het verslag van Stichting ‘Ieder kind telt’ en het jaarverslag van COG.

Onafhankelijke jury
Bij de beoordeling van de inzendingen keek de jury naar de focusgebieden ‘Intern Toezicht, Bestuur/Bestuurder, Ouders/Leerling/Docent en de brug naar de toekomstige (financiële) ontwikkelingen’. De jury bestond uit een onafhankelijk team, bestaande uit juryvoorzitter Bart Vogels (Wijs Accountants), Paul Huisman (VO-raad), Fenna van Berkel (PO-Raad), Marian de Regt (VTOI Onderwijs en Kinderopvang) en Kees Blokland (Ouders van Waarde).

Wilt u meer informatie over BRAVO? Bezoekt u dan de website.

Premies Participatiefonds en Vervangingsfonds 2022

Participatiefonds
Vanwege de dalende instroom en onvoorziene uitstroom van onderwijspersoneel in het primair onderwijs uit de WW en de bovenwettelijke uitkeringen heeft het Participatiefonds besloten in de maanden november en december 2021 geen premie te heffen.

Op basis van de nieuwe prognoses heeft het bestuur van het Participatiefonds in de begroting voor 2022 de hoogte van de premie voorlopig vastgesteld op 2,6% (was sinds 1-8-2021 3,5%).

Met deze premieberekening voor 2022 is nog geen rekening gehouden met de salarisverhoging over 2021 en de gevolgen van de toegezegde € 500 miljoen aan de sector. Wanneer de gevolgen hiervan voor de begroting van het fonds bekend zijn, kan dit leiden tot een tussentijdse aanpassing van het premiepercentage Participatiefonds 2022.

Vervangingsfonds
De begroting van het Vervangingsfonds 2022 is ook door het bestuur vastgesteld. De premiepercentages voor 2022 zijn gelijk gebleven aan die van 2021.

Onderhandelaarsakkoorden CAO PO en CAO VO – Visma HRM betaalt in november (PO) en december (VO), Youforce in december 2021 (PO en VO)

Zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs hebben sociale partners een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een CAO PO 2021 en CAO VO 2021. De looptijd van de cao’s is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Het extra salaris over de periode van januari tot en met december 2021 als gevolg van deze akkoorden zal door Visma HRM in november (primair onderwijs) en december (voortgezet onderwijs) worden uitbetaald. Door Visma|Raet (Youforce) worden zowel de salariële gevolgen voor het PO als het VO in december uitbetaald.

Akkoord PO
Met het onderhandelaarsakkoord is een loonverhoging van 2,25 % voor alle medewerkers in het primair onderwijs beoogd. De loonsverhoging wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 uitbetaald.

De eindejaarsuitkering wordt eenmalig verhoogd van 6,3% naar 6,5%.

De cao-partijen gaan direct aan de slag met de onderhandelingen voor een CAO PO 2022, waarin zij afspraken zullen maken over de verdeling van de € 500 miljoen die het demissionaire kabinet beschikbaar stelt voor het verbeteren van de salarissen in het primair onderwijs.

Akkoord VO
Voor het voortgezet onderwijs worden de salarissen per 1 oktober 2021 structureel verhoogd met 1,5%.

De eindejaarsuitkering wordt structureel verhoogd van 8% naar 8,33%. In 2021 wordt een eenmalige bruto-uitkering toegekend van € 800,-. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van de betrekkingsomvang.