Openbaarmaking van het jaarverslag vóór 1 juli

Graag attenderen wij u op het volgende. Op grond van artikel 5 van de regeling jaarverslaggeving onderwijs moeten besturen de jaarverslaggeving vóór 1 juli aan DUO verstrekken. Vanaf 2022 is het voor besturen ook verplicht geworden om de jaarverslaggeving vóór 1 juli actief openbaar te maken, meestal op de website van de instelling.

Het toezicht op de openbaarmaking wordt uitgevoerd door de onderwijsinspectie. De openbaarmaking was al verplicht, de regeling bevatte echter geen specifieke uiterlijke datum voor de openbaarmaking, wat het toezicht bemoeilijkte. Deze tekortkoming is nu gerepareerd door dezelfde datum te hanteren als de levering aan DUO.

Bovengenoemd is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 april jl. met nummer 11336.

Mijn Pf niet beschikbaar op 29 en 30 juni 2023

Sinds 1 augustus 2022 zijn er voor het Participatiefonds (Pf) twee portalen in gebruik.

  • In het ‘oude’ Werkgeversportaal Pf staan gegevens van uitkeringen die onder de Reglementen Pf van vóór 1 augustus 2022
  • In Mijn Pf staan uitkeringen van na 1 augustus 2022.

Het Pf vindt het belangrijk dat u als werkgever een helder overzicht heeft van uw werkloosheidskosten. U bent immers eigenrisicodrager. Daarom gaat het Pf gegevens van uitkeringen van vóór 1-8-2022 uit het Werkgeversportaal Pf ook tonen in Mijn Pf. Deze zogenaamde ‘migratie’ vindt eind juni plaats.

Vanwege het overnemen van gegevens is Mijn Pf niet beschikbaar op 29 en 30 juni 2023.

Op 1 oktober 2023 gaat het oude Werkgeversportaal Pf definitief dicht. U kunt daar dan niet meer inloggen.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met de helpdesk van het Participatiefonds.
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 088 – 605 51 55. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdesk@vfpf.nl.

Aandacht voor de Verklaring Omtrent het Gedrag

Schoolbesturen worden verzocht erop te letten dat nieuwe werknemers bij indiensttreding beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een werknemer dient altijd, voordat de werkzaamheden worden verricht, een originele, geldige VOG aan de werkgever te overleggen. Dit is wettelijk verplicht. De werkgever dient de echtheid te controleren.

De VOG wordt, tijdens de sollicitatieprocedure, aangevraagd om te toetsen of een persoon in aanraking is geweest met Justitie. In het onderwijs wordt specifiek gelet op veroordelingen voor zedenmisdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van een functie in het onderwijs belemmeren.

De instellingsaccountants controleren ieder jaar of VOG’s ontbreken of later dan de datum van indiensttreding zijn aangeleverd. In het onderwijsaccountantsprotocol is opgenomen dat de accountants niet alleen aan DUO moeten rapporteren wanneer een VOG op het moment van afgifte van de controleverklaring niet aanwezig is, maar ook als deze niet tijdig door de instelling is ontvangen.

Het is voor een werkgever niet verplicht om de originele VOG te bewaren. Er kan worden volstaan met een kopie of een scan. Om problemen te voorkomen vragen wij u de kopie te dateren, te voorzien van een handtekening en/of stempel en de tekst ‘Origineel gezien’. Deze gewaarmerkte kopie kunt u vervolgens naar Groenendijk sturen.

De onderwijsinspectie heeft een overzicht van veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de VOG op haar website gepubliceerd.

ABP pensioenspreekuur

Veel informatie over uw pensioen vindt u op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. Uw persoonlijk digitaal dossier op MijnABP sluit hierop aan. Op MijnABP kunt u ook zelf berekeningen maken en uw pensioen zelf samenstellen. U logt in op MijnABP met uw DigiD. U kunt ook bellen met de klantenservice van ABP.

Daarnaast organiseert Groenendijk Onderwijsadministratie in samenwerking met ABP regelmatig een pensioenspreekuur. Samen met u bekijkt de pensioenvoorlichter van ABP uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? De pensioenvoorlichters helpen u met de keuzes die u kunt en moet maken.

Op woensdag 31 mei en maandag 19 juni zijn er weer videospreekuren met de pensioenvoorlichter van ABP gepland. Het videogesprek duurt ongeveer een halfuur tot een uur.

Aanmelden kan via deze link.

Subsidie doorstroomprogramma’s PO-VO voor gelijke kansen aan te vragen

Met de subsidie Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen kunnen scholen de overgang van de basisschool naar de middelbare school voor leerlingen van laagopgeleide ouders verbeteren.

De subsidie is bedoeld voor leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren, maar minder ondersteuning of hulpbronnen hebben dan hun klasgenoten. Door deelname aan een doorstroomprogramma vergroten zij hun kennis en vaardigheden, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen.

Het bevoegd gezag van een van de po/vo scholen die deelneemt aan een samenwerkingsverband kan de subsidie aanvragen. De subsidie is €1.000 per deelnemende leerling, met een maximum van €124.000 per aanvraag.

Subsidie aanvragen kan vanaf 20 februari 2023 via de website van Dus-I. Meer informatie over o.a. de voorwaarden van een doorstroomprogramma en de verantwoording is ook te vinden op de website van Dus-I en in de subsidieregeling, de eerste wijzigingsregeling en de tweede wijzigingsregeling.

Bron: VO-raad.

Ophoging pensioenpremie 2023 door gestegen lonen in 2022

Een loonsverhoging heeft effect op de pensioenpremie, maar deze wordt pas verwerkt in de pensioenpremie in het jaar volgend op de loonsverhoging. Omdat de loonsverhoging in 2022 substantieel was, is het effect hiervan op de pensioenpremie 2023 forser dan in voorgaande jaren. Hier zullen schoolorganisaties rekening mee moeten houden in hun begroting voor 2023.

De verhoging van het pensioengevend inkomen is over het algemeen relatief gering, maar dit jaar is deze verhoging relatief hoog. Dit komt met name door het dichten van de loonkloof met het voortgezet onderwijs per 1 januari 2022. Als gevolg hiervan zijn de salarissen in het primair onderwijs fors gestegen, veel meer dan gebruikelijk. Dit heeft invloed op de verschuldigde pensioenpremie. En, omdat voor het werknemersdeel eenzelfde systematiek geldt, zullen ook werknemers dit ervaren.

Wat betekent dit voor de begroting 2023?
Om in de begroting 2023 rekening te houden met dit effect op de verschuldigde pensioenpremie, dient de pensioengrondslag in 2023 te worden verhoogd met circa 6%. Voor schoolbesturen die de NPO arbeidsmarkttoelage substantieel hebben toegepast in 2022, kan dit percentage hoger zijn (8-9%).

Hebben schoolorganisaties bekostiging ontvangen voor de dekking van deze verhoging?
Ja, in de cao-berekeningen (kosten en dekking) wordt rekening gehouden met de stijging van pensioenlasten als gevolg van een salarisverhoging. Daarbij wordt gemakshalve aangenomen dat deze stijgen in het jaar dat de salarisverhoging wordt toegepast, in het geval van het dichten van de loonkloof dus al in 2022. Dit is een van de redenen dat veel schoolbesturen hebben aangegeven in 2022 meer extra personele bekostiging te hebben ontvangen dan nodig was voor het toepassen van de CAO PO 2022 en CAO PO 2022-2023.

Mag je voor de lasten een voorziening vormen of een schuld opnemen?
De bekostiging die schoolorganisaties nu ontvangen is opgenomen in de lumpsum en moet worden verantwoord in het jaar van beschikken (dus 2022). De pensioenpremies 2022 worden niet aangepast, maar de percentages voor 2023 (extra) verhoogd. De accountant zal vermoedelijk concluderen dat er per balansdatum 31-12-2022 derhalve geen verplichting is en ook geen aanleiding om een schuld hiervoor op te nemen op de balans. Als iemand per 31-12-2022 uit dienst gaat komt er immers ook geen afrekening voor de pensioenpremies.

Zo nodig kunt u in overleg gaan met uw accountant/administratiekantoor. Schoolorganisaties kunnen wel een bestemmingsreserve voor pensioenlasten vormen, maar in vorige jaren gebeurde dat waarschijnlijk niet. Het is in ieder geval goed bovenstaande in de toelichting op de begroting te vermelden.

Een rekenvoorbeeld

Algemeen
De ABP-pensioenpremie (werkgever- en werknemersdeel) wordt berekend over de pensioengrondslag. De pensioengrondslag bestaat uit het pensioengevend inkomen verminderd met de AOW-franchise. Deze AOW-franchise houdt verband met de AOW die vanaf de AOW-leeftijd wordt ontvangen.

Voor het pensioengevend inkomen wordt uitgegaan van het inkomen van een werknemer per 1 januari van een jaar (peilmoment op 1 januari salarisrun januari) vermeerderd met toelagen die in voorgaand jaar zijn uitbetaald en een eventuele salarisverhoging die in het voorgaande kalenderjaar met terugwerkende kracht naar 1 januari van dat jaar wordt toegekend.

Bron: PO-Raad.

Financiële ondersteuning voor verbeteren ventilatie

Met de winter in aantocht is het belang van een goed binnenklimaat in scholen weer extra actueel. Het ministerie van OCW heeft onlangs deze brief verzonden naar schoolbesturen die mogelijk in aanmerking komen voor financiële ondersteuning en hulp om de ventilatie in de school te verbeteren.

Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor scholen waar de ventilatie moet worden verbeterd. Met de Maatwerkregeling ventilatie op scholen (voorheen SUViS-regeling) kunnen scholen een vangnetsubsidie aanvragen.

De vangnetsubsidie kan worden aangevraagd wanneer cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. De financiering is dan 60 procent.

Bron: ministerie van OCW.

ABP-premie werkgevers daalt in 2023

De definitieve ABP-premie voor 2023 is bekend. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 25,9% naar 27,9%. Toch daalt de premie die u als werkgever betaalt, omdat de VPL-premie (3,0% van het salaris) vervalt.

De premie die uw werknemers betalen, kan stijgen of dalen. Dit hangt af van het deel van het inkomen waarover zij premie betalen.

Lees hier het volledige bericht op de website van ABP.

Premiepercentages Vervangingsfonds en Participatiefonds 2023 bekend

In de bestuursvergadering van oktober heeft het bestuur van het Vervangingsfonds en Participatiefonds de premiepercentages voor 2023 vastgesteld. Voor beide fondsen gaat de premie omlaag.

Premie Vervangingsfonds
Het premiepercentage voor het Vervangingsfonds daalt van 6,00% in 2022 naar 4,50% in 2023.
De kosten voor het Vervangingsfonds dalen. Het is lastiger om vervangers te vinden; hierdoor daalt de vervangingsgraad en dus ook het premiepercentage.

Premie BGZ
Zoals in het amendement bij de Wet modernisering WPO staat, wordt de bedrijfsgezondheidsdienstverlening (BGZ) overgeheveld van het Vervangingsfonds naar het Participatiefonds. De premie voor de BGZ is met ingang van 1 januari 2023 opgenomen in de premie van het Participatiefonds.

Premie Participatiefonds
Het premiepercentage voor het Participatiefonds daalt in 2023 naar 2,40%, ten opzichte van 2,60% over de eerste 7 maanden van 2022 (over de maanden augustus t/m december 2022 is het premiepercentage voor Pf 0%).
De premie is hiermee niet kostendekkend, maar zo brengt het fonds een deel van het overschot aan vermogen terug naar het scholenveld.
De werkloosheidskosten vanuit de WW zijn stabiel, die van de bovenwettelijke uitkeringen dalen licht.

Bron: www.vfpf.nl.

 

Aanpassingen in Reglement Participatiefonds per 1-8-2022

Vanwege de nieuwe CAO PO en de wetgeving rondom de Modernisering van het Participatiefonds, zijn er enkele verwijzingen in het Reglement Pf 1-8-2022 tekstueel aangepast. In de voorwaarden voor de inspanningsverplichting is ook NOBCO toegevoegd als certificering van loopbaanprofessionals.

De voorwaarden met betrekking tot de certificering van loopbaanprofessionals als voorwaarde voor de inspanningsverplichting waren zeer beperkend voor werkgevers. Het fonds heeft daarom artikel 21, lid 4 en 5 van het gemoderniseerde Reglement Pf aangepast.

  • Noloc en NOBCO zijn toegevoegd, zodat de van-werk-naar-werkactiviteiten ook door een zelfstandig loopbaanprofessional kunnen worden uitgevoerd en niet alleen door een externe organisatie. Er moet wel sprake zijn van een volwaardig lidmaatschap, een aspirant-lidmaatschap bij Noloc of NOBCO is niet voldoende.
  • Bij het uitvoeren van de van-werk-naar-werkactiviteiten in eigen beheer door een erkende mobiliteitsfunctionaris werd Oval genoemd. Hier kunnen echter alleen organisaties aangesloten zijn. Daarom is Oval vervangen door NOBCO. Als u de van-werk-naar-werkactiviteiten in eigen beheer uitvoert, dan is een aspirant-lidmaatschap van NOBCO of Noloc wel voldoende. Een volwaardig lidmaatschap is dan dus niet vereist.

U kunt de meest actuele versies van het reglement hier vinden. Voor een toelichting op het reglement per 1 augustus 2022 kunt u hier terecht.