Aanvragen lerarenbeurs 2022-2023 vanaf 1 april 18:00 uur

Leraren die een opleiding aan een hogeschool of universiteit willen volgen, kunnen van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022 de lerarenbeurs aanvragen via Mijn DUO. De lerarenbeurs is bestemd voor leraren die werkzaam zijn binnen het primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo.

De lerarenbeurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten voor het studiejaar 2022-2023. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen om studieverlof te geven.

Rangschikking van toekenning aanvragen
De ingediende aanvragen worden gerangschikt en toegekend volgens deze volgorde:

 • herhaalaanvragen (voor het tweede of derde studiejaar);
 • eerste aanvragen die al in 2021 waren ingediend, toen zijn afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, daarna alsnog zijn toegekend, maar uiterlijk op 1 november 2021 weer zijn ingetrokken door de aanvrager;
 • nieuwe eerste aanvragen.

De aanvragen worden in bovenstaande volgorde toegekend, totdat het subsidieplafond is bereikt. In totaal is voor de lerarenbeurs in studiejaar 2022-2023 een budget van € 76,6 miljoen beschikbaar.

Bij nieuwe eerste aanvragen is het raadzaam om deze direct op 1 april om 18:00 uur in te dienen.

Er is voldoende budget beschikbaar voor herhaalaanvragen en alle aanvragen die in 2021 eerst zijn afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, later alsnog zijn toegekend en vervolgens door de aanvrager weer zijn ingetrokken voor 1 november 2021. Voor deze aanvragen is het niet noodzakelijk om direct op 1 april 2022 om 18:00 uur een aanvraag in te dienen. Dit kan op elk willekeurig moment tussen 1 april en 15 mei 2022.

Aanvraag- en toekenningstermijn
De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april 18:00 uur tot en met 15 mei 23:59 uur 2022. U kunt de aanvraag doen via Mijn DUO op duo.nl.

Op deze website vindt u ook meer informatie over de lerarenbeurs.

De toekenningen worden uiterlijk eind juni 2022 bekendgemaakt.

Bron: Ministerie van OCW.

Reglement Participatiefonds vanaf 1 augustus 2022

Het Participatiefonds heeft het reglement voor dienstverbanden waarvan de laatste contractdag op of na 1 augustus 2022 ligt gepubliceerd, samen met een uitgebreide toelichting.

Wanneer er werkloosheidsuitkeringen ontstaan, zal het Participatiefonds de werkgever hiervan op de hoogte stellen via het nieuwe portaal ‘Mijn Pf’. Wanneer (mogelijk na overlegging van bewijsstukken) is vastgesteld dat de laatste contractdag op of na 1 augustus 2022 ligt, dan wordt de eigen bijdrage van de werkgever vastgesteld op 50% van de werkloosheidsuitkeringskosten. Wanneer de werkgever binnen vier weken na de melding van het fonds een verlagingsverzoek heeft ingediend en dit verzoek voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de eigen bijdrage van de werkgever verlaagd naar 10%. Een verlagingsverzoek kan slechts in een beperkt aantal situaties en onder bepaalde voorwaarden worden ingediend.

Een tabel met de beëindigingsgronden waarvoor een verlagingsverzoek kan worden ingediend en de bijbehorende inspanningsverplichtingen treft u hier aan. Let op: in vier situaties heeft u een inspanningsverplichting om te investeren in een van-werk-naar-werktraject. Voorwaarde is dat dit traject minimaal vier maanden (of twee maanden bij een vervangingscontract) voor het einde van het contract is gestart.

Wanneer een werkgever een eigen uitkeringsgerechtigde (WW is ontstaan vanuit de werkgever of diens rechtsvoorganger) of een niet-eigenuitkeringsgerechtigde (WW is ontstaan vanuit een dienstverband bij een andere PO-werkgever) in dienst neemt kan – onder voorwaarden – vrijstelling voor toetsing worden verkregen. Deze regeling komt in de plaats van de wettelijke plicht om de eigen wachtgelder te herbenoemen. De vrijstellingsregeling treft u hier in een overzicht aan.

Vanaf 1 augustus 2022 is het nieuwe portaal ‘Mijn Pf’ beschikbaar. Er dient te worden ingelogd met e-Herkenning. Het fonds verstuurt geen beschikkingen of meldingen meer per post maar stuurt per e-mail een notificatie van een bericht in Mijn Pf. Ook de premienota’s PF staan straks in Mijn Pf en ook de nota’s voor de maandelijkse eigen bijdrage. Deze kosten worden niet meer door DUO via de lumpsum verrekend.

Bent u het niet eens met een aan uw organisatie toegekende (bovenwettelijke) werkloosheidsuitkering, dan dient u zich te wenden tot de organisatie die de uitkering heeft toegekend (UWV of WWplus).

Voor dienstverbanden die lopen tot en met 31 juli 2022 geldt het oude reglement. Vergoedingsverzoeken voor dienstverbanden waarvan de laatste contractdag vóór 1 augustus 2022 ligt kunnen tot 1 februari 2023 nog worden ingediend via het Werkgeversportaal Pf. Daarna vervalt dit portaal en de mogelijkheid tot het doen van vergoedingsverzoeken voor die werkloosheidskosten.

Zie voor meer informatie www.vfpf.nl.

Aangifte inkomstenbelasting

Nu het weer tijd is voor de aangifte inkomstenbelasting, worden er bij Groenendijk ook weer veel vragen gesteld over aangiften waaruit blijkt dat er te weinig loonheffing is afgedragen. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat wordt gerekend met een te laag tarief bijzondere beloningen. De oorzaak hiervan kan zijn dat het fiscale loon over 2021 uiteindelijk hoger is dan het fiscale loon over 2020 en dat achteraf gezien het inkomen van de werknemer in een hogere belastingschijf terecht komt. Ook kan het zijn dat een werknemer nog extra inkomsten heeft, waar de werkgever geen rekening mee kan houden.

De regel is dat bij de huidige werkgever het tarief voor bijzondere beloningen dient te worden gebaseerd op het loon van het voorafgaande kalenderjaar. De werknemer kan er de voorkeur voor hebben om bij voorbaat al meer loonheffing te laten inhouden, om te voorkomen dat er een naheffing volgt. Dit is toegestaan, maar de werknemer zal daartoe een schriftelijk verzoek moeten indienen. Pas na een dergelijk verzoek mag het toe te passen percentage bijzonder tarief worden gewijzigd.

Looptijd NPO wordt verlengd

De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt met twee jaar verlengd. Scholen ontvangen middelen voor schooljaar 2022/2023 en kunnen die tot en met 2024/2025 besteden aan de interventies op de menukaart. Met de verlenging komt er ook twee jaar langer ondersteuning voor scholen bij de uitvoering van het programma én wordt het NPO twee jaar langer gemonitord.

De verdeling van de middelen wordt aangepast. Tijdens schooljaar 2021/2022 is het basisbedrag per leerling in het primair onderwijs gelijk aan dat van het voortgezet onderwijs. Volgend schooljaar krijgt het VO meer geld per leerling. De minister legt uit dat hij dit nodig vindt omdat uit de eerste voortgangsrapportage bleek dat de gemiddelde leervertraging in de onderbouw van het VO groter is dan in het PO. Het VO kan volgend jaar rekenen op zo’n € 820 per leerling. Het basisbedrag voor het PO wordt € 500. Scholen in het speciaal basisonderwijs krijgen 1,5 keer dit basisbedrag en (v)so-scholen 2 keer. Dit schooljaar ontvingen scholen in het PO € 700 per leerling.

Scholen horen in het voorjaar welk bedrag ze exact krijgen op basis van de telling van 1 oktober 2021.

Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid 2022-2023 één maand later

Jaarlijks worden alle beschikkingen voor de reguliere bekostiging voor het volgende schooljaar (2022-2023) in april verzonden. Door omstandigheden is de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk vertraagd en worden de beschikkingen voor schooljaar 2022-2023 een maand later, namelijk in mei, verzonden.

Voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk komen de beschikkingen dit jaar één maand later, namelijk in mei. De onderliggende achterstandsscores op basis van de CBS-indicator, het bedrag per eenheid achterstandspunt en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk, zijn wel eerder bekend.

Concreet zijn de volgende data voor u goed om te weten:

 • op 28 maart 2022 publiceert het CBS per vestiging de achterstandsscores op hun website;
 • begin april wordt in de Staatscourant de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023 gepubliceerd met daarin het bedrag per eenheid achterstandspunt (artikel 4) en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk (artikel 21);
 • op 15 april ontvangen de besturen van DUO de beschikking voor de reguliere bekostiging voor schooljaar 2022-2023, zonder de onderwerpen onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk;
 • op 20 mei ontvangen de besturen van DUO de beschikkingen voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk.

Bron: Ministerie van OCW.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is verlengd. Dit betekent dat ook in 2022 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Op 20 februari startte de nieuwe subsidieronde. Tot en met 30 april 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor programma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren.

Inzetten op kennis en vaardigheden
Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) vo-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om – in het voortgezet onderwijs – tot leren te komen. Het programma moet in ieder geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen bevatten:

 1. cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld taal- en leesvaardigheid;
 2. metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren;
 3. aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.

Scholen mogen zelf kiezen welke twee leerlijnen in hun programma worden opgenomen.

Aanvragen subsidie
Bij het aanvragen van de subsidie moet inhoudelijke informatie worden ingediend. Denk hierbij aan het aantal deelnemers, waarom specifiek deze deelnemers, hoe deze selectie bijdraagt aan het doel van de regeling en hoe de samenwerking tussen scholen is vormgegeven.

Meer informatie
Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door ten minste één po-school en ten minste één vo-school gezamenlijk vormgegeven. Het doorstroomprogramma wordt aangeboden aan één cohort leerlingen die in groep 8 van het po en het eerste leerjaar van het vo het programma volgen. Meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de meldplicht vindt u op de website van DUS-I.

Bron: Ministerie van OCW.

Stappenplan basisondersteuning passend onderwijs beschikbaar

In 2021 is, als onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs, gewerkt aan een stappenplan dat in zes stappen helder maakt wat een school kan doen als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Het stappenplan is een hulpmiddel dat is ontwikkeld met leraren, ouders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders, beleidsmakers en experts uit het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

Landelijke norm is in ontwikkeling
Het ministerie van OCW werkt samen met het onderwijsveld aan een landelijke norm voor de basisondersteuning in het kader van passend onderwijs. Deze landelijke norm geeft aan welke onderwijsondersteuning elke school aan de leerling minimaal moet kunnen bieden. Dit geeft meer duidelijkheid aan leerlingen, ouders, leraren en scholen over welke ondersteuning minimaal op school aanwezig moet zijn en wat daarvoor moet worden gedaan. De norm zal zorgen voor meer rechtsgelijkheid en helpt lerarenopleidingen om aanstaande leraren goed voor te bereiden op het bieden van passend onderwijs. Het stappenplan is nog geen landelijke norm, maar een hulpmiddel; de landelijke norm wordt de komende tijd verder ontwikkeld.

Voortgangsrapportage passend onderwijs
Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en voor scholen te vinden op de website van de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van OCW.

Interventies binnen de school voor urenuitbreiding personeel

Samen met stichting ‘Het Potentieel Pakken’ en het schoolbestuur Lucas Onderwijs in Den Haag is het ministerie van OCW in september 2021 een proeftuin gestart met vier scholen om te kijken naar de mogelijkheden voor urenuitbreiding van bestaand personeel. Samen met het personeel zijn het afgelopen jaar oplossingspakketten ontwikkeld die nu in de praktijk worden getest. De eerste ervaringen met de aanpak zijn positief en dit jaar wordt de aanpak verder ontwikkeld. De eerste materialen en het rapport zijn beschikbaar op de website van de aanpak lerarentekort.

In 2020 liet een eerste verkenning binnen een schoolbestuur uit Den Haag zien dat ongeveer 10% van de medewerkers meer uren zou willen werken en dat ongeveer 20% onder voorwaarden meer uren zou willen werken. Wel staan een aantal belemmeringen, zoals overtuigingen en ideeën bij het onderwerp, het realiseren van dit potentieel in de weg. Om de belemmeringen aan te pakken, zijn er interventies ontwikkeld die scholen zelf kunnen gebruiken om samen met hun personeel te kijken naar urenuitbreiding.

Hierbij valt te denken aan:

 • een communicatiecampagne om leerkrachten uit te nodigen om na te denken over contractuitbreiding;
 • een informatiepakket waarin leerkrachten het antwoord kunnen vinden op de meest gestelde vragen; en
 • een dialoogsessie waarin leerkrachten met elkaar het gesprek zijn aangegaan over de vraagstukken die spelen rondom dit thema.

De eerste ervaringen in de pilot laten zien dat door het gebruik van deze interventies de verandering kan worden ingezet die nodig is voor daadwerkelijke urenuitbreiding onder leerkrachten. Het bieden van meer flexibiliteit in bijvoorbeeld werktijden of inhoud van het werk is hierbij belangrijk. Komend jaar wordt bekeken hoe de aanpak verder kan worden verfijnd en verbeterd, door meer schoolbesturen bij dit traject te betrekken. Ook worden de resultaten breed gedeeld met het onderwijsveld, zodat meer scholen er zelf mee aan de slag kunnen.

Bron: Ministerie van OCW.

Verlenging en aanpassing Lerarenbeurs

Omdat er momenteel een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs loopt, wordt de subsidieregeling voor de Lerarenbeurs met één jaar verlengd in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast wordt wel alvast een aantal wijzigingen doorgevoerd: een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021, een nieuw startmoment voor de aanvraagperiode en nieuwe budgetplafonds.

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een vergoeding voor collegegeld, studiekosten en studieverlof aanvragen als zij een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. Door een aanpassing in het budget van de Lerarenbeurs was in 2021 het subsidieplafond sneller bereikt, waardoor de Lerarenbeurs niet aan alle aanvragers kon worden toegekend.

Wijzigingen subsidieregeling
Er wordt een nieuw aanvangstijdstip voor de subsidieaanvraag ingevoerd: 18:00 uur, in plaats van 00:00 uur (’s nachts). Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat vanaf 1 april 2021 om 18.00 uur subsidie kan worden aangevraagd. Daarmee wordt voorkomen dat aanvragers die direct bij aanvang van de aanvraagperiode een aanvraag willen indienen, dit kort na middernacht moeten doen.

Ook is er een nieuwe voorrangsregeling waarbij ná de herhaalaanvragers voorrang wordt verleend aan initiële aanvragers die een afwijzing ontvingen vanwege de overschrijding van het subsidieplafond in 2021 en vervolgens hebben afgezien van de verkrijging van de subsidie na ophoging van het subsidieplafond.

Evaluatieonderzoek lerarenbeurs
De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven, ook de komende jaren. De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Dit is van groot belang, zeker met het oog op het lerarentekort. Er is een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. Daarbij worden leraren en schoolleiders betrokken. De onderzoeksresultaten zullen waarschijnlijk maart 2021 bekend zijn.

Bron: VO-raad.

Pensioenreglement PFZW 2022

Per 1 januari 2022 is het pensioenreglement van PFZW op enkele punten gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld het partnerpensioen verbeterd. Ook is de overgangsregeling VPL uitgewerkt. Hoe dit precies zit leest u hier.

Bron: PFZW.