Aangifte inkomstenbelasting

Nu het weer tijd is voor de aangifte inkomstenbelasting, worden er bij Groenendijk ook weer veel vragen gesteld over aangiften waaruit blijkt dat er te weinig loonheffing is afgedragen. Vaak wordt dit veroorzaakt doordat wordt gerekend met een te laag tarief bijzondere beloningen. De oorzaak hiervan kan zijn dat het fiscale loon over 2021 uiteindelijk hoger is dan het fiscale loon over 2020 en dat achteraf gezien het inkomen van de werknemer in een hogere belastingschijf terecht komt. Ook kan het zijn dat een werknemer nog extra inkomsten heeft, waar de werkgever geen rekening mee kan houden.

De regel is dat bij de huidige werkgever het tarief voor bijzondere beloningen dient te worden gebaseerd op het loon van het voorafgaande kalenderjaar. De werknemer kan er de voorkeur voor hebben om bij voorbaat al meer loonheffing te laten inhouden, om te voorkomen dat er een naheffing volgt. Dit is toegestaan, maar de werknemer zal daartoe een schriftelijk verzoek moeten indienen. Pas na een dergelijk verzoek mag het toe te passen percentage bijzonder tarief worden gewijzigd.

Looptijd NPO wordt verlengd

De looptijd van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) wordt met twee jaar verlengd. Scholen ontvangen middelen voor schooljaar 2022/2023 en kunnen die tot en met 2024/2025 besteden aan de interventies op de menukaart. Met de verlenging komt er ook twee jaar langer ondersteuning voor scholen bij de uitvoering van het programma én wordt het NPO twee jaar langer gemonitord.

De verdeling van de middelen wordt aangepast. Tijdens schooljaar 2021/2022 is het basisbedrag per leerling in het primair onderwijs gelijk aan dat van het voortgezet onderwijs. Volgend schooljaar krijgt het VO meer geld per leerling. De minister legt uit dat hij dit nodig vindt omdat uit de eerste voortgangsrapportage bleek dat de gemiddelde leervertraging in de onderbouw van het VO groter is dan in het PO. Het VO kan volgend jaar rekenen op zo’n € 820 per leerling. Het basisbedrag voor het PO wordt € 500. Scholen in het speciaal basisonderwijs krijgen 1,5 keer dit basisbedrag en (v)so-scholen 2 keer. Dit schooljaar ontvingen scholen in het PO € 700 per leerling.

Scholen horen in het voorjaar welk bedrag ze exact krijgen op basis van de telling van 1 oktober 2021.

Beschikkingen onderwijsachterstandenbeleid 2022-2023 één maand later

Jaarlijks worden alle beschikkingen voor de reguliere bekostiging voor het volgende schooljaar (2022-2023) in april verzonden. Door omstandigheden is de aanvullende bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk vertraagd en worden de beschikkingen voor schooljaar 2022-2023 een maand later, namelijk in mei, verzonden.

Voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk komen de beschikkingen dit jaar één maand later, namelijk in mei. De onderliggende achterstandsscores op basis van de CBS-indicator, het bedrag per eenheid achterstandspunt en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk, zijn wel eerder bekend.

Concreet zijn de volgende data voor u goed om te weten:

  • op 28 maart 2022 publiceert het CBS per vestiging de achterstandsscores op hun website;
  • begin april wordt in de Staatscourant de Regeling bekostiging personeel PO 2022–2023 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2022–2023 gepubliceerd met daarin het bedrag per eenheid achterstandspunt (artikel 4) en het bedrag per leerling voor schoolmaatschappelijk werk (artikel 21);
  • op 15 april ontvangen de besturen van DUO de beschikking voor de reguliere bekostiging voor schooljaar 2022-2023, zonder de onderwerpen onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk;
  • op 20 mei ontvangen de besturen van DUO de beschikkingen voor de bekostiging voor onderwijsachterstanden en schoolmaatschappelijk werk.

Bron: Ministerie van OCW.

Subsidie doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen

De subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo is verlengd. Dit betekent dat ook in 2022 subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. Op 20 februari startte de nieuwe subsidieronde. Tot en met 30 april 2022 kan subsidie worden aangevraagd voor programma’s die erop zijn gericht om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen. De regeling is onderdeel van het beleid om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. De regeling is bedoeld voor (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren.

Inzetten op kennis en vaardigheden
Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) vo-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om – in het voortgezet onderwijs – tot leren te komen. Het programma moet in ieder geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen bevatten:

  1. cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld taal- en leesvaardigheid;
  2. metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren;
  3. aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.

Scholen mogen zelf kiezen welke twee leerlijnen in hun programma worden opgenomen.

Aanvragen subsidie
Bij het aanvragen van de subsidie moet inhoudelijke informatie worden ingediend. Denk hierbij aan het aantal deelnemers, waarom specifiek deze deelnemers, hoe deze selectie bijdraagt aan het doel van de regeling en hoe de samenwerking tussen scholen is vormgegeven.

Meer informatie
Het programma beslaat ten minste 100 klokuren en wordt door ten minste één po-school en ten minste één vo-school gezamenlijk vormgegeven. Het doorstroomprogramma wordt aangeboden aan één cohort leerlingen die in groep 8 van het po en het eerste leerjaar van het vo het programma volgen. Meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de meldplicht vindt u op de website van DUS-I.

Bron: Ministerie van OCW.

Stappenplan basisondersteuning passend onderwijs beschikbaar

In 2021 is, als onderdeel van de verbeteraanpak passend onderwijs, gewerkt aan een stappenplan dat in zes stappen helder maakt wat een school kan doen als een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft. Het stappenplan is een hulpmiddel dat is ontwikkeld met leraren, ouders, intern begeleiders, ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders, beleidsmakers en experts uit het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden.

Landelijke norm is in ontwikkeling
Het ministerie van OCW werkt samen met het onderwijsveld aan een landelijke norm voor de basisondersteuning in het kader van passend onderwijs. Deze landelijke norm geeft aan welke onderwijsondersteuning elke school aan de leerling minimaal moet kunnen bieden. Dit geeft meer duidelijkheid aan leerlingen, ouders, leraren en scholen over welke ondersteuning minimaal op school aanwezig moet zijn en wat daarvoor moet worden gedaan. De norm zal zorgen voor meer rechtsgelijkheid en helpt lerarenopleidingen om aanstaande leraren goed voor te bereiden op het bieden van passend onderwijs. Het stappenplan is nog geen landelijke norm, maar een hulpmiddel; de landelijke norm wordt de komende tijd verder ontwikkeld.

Voortgangsrapportage passend onderwijs
Het stappenplan is tegelijk met de voortgangsrapportage verbeteraanpak passend onderwijs 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd en voor scholen te vinden op de website van de website van de Rijksoverheid.

Bron: Ministerie van OCW.

Interventies binnen de school voor urenuitbreiding personeel

Samen met stichting ‘Het Potentieel Pakken’ en het schoolbestuur Lucas Onderwijs in Den Haag is het ministerie van OCW in september 2021 een proeftuin gestart met vier scholen om te kijken naar de mogelijkheden voor urenuitbreiding van bestaand personeel. Samen met het personeel zijn het afgelopen jaar oplossingspakketten ontwikkeld die nu in de praktijk worden getest. De eerste ervaringen met de aanpak zijn positief en dit jaar wordt de aanpak verder ontwikkeld. De eerste materialen en het rapport zijn beschikbaar op de website van de aanpak lerarentekort.

In 2020 liet een eerste verkenning binnen een schoolbestuur uit Den Haag zien dat ongeveer 10% van de medewerkers meer uren zou willen werken en dat ongeveer 20% onder voorwaarden meer uren zou willen werken. Wel staan een aantal belemmeringen, zoals overtuigingen en ideeën bij het onderwerp, het realiseren van dit potentieel in de weg. Om de belemmeringen aan te pakken, zijn er interventies ontwikkeld die scholen zelf kunnen gebruiken om samen met hun personeel te kijken naar urenuitbreiding.

Hierbij valt te denken aan:

  • een communicatiecampagne om leerkrachten uit te nodigen om na te denken over contractuitbreiding;
  • een informatiepakket waarin leerkrachten het antwoord kunnen vinden op de meest gestelde vragen; en
  • een dialoogsessie waarin leerkrachten met elkaar het gesprek zijn aangegaan over de vraagstukken die spelen rondom dit thema.

De eerste ervaringen in de pilot laten zien dat door het gebruik van deze interventies de verandering kan worden ingezet die nodig is voor daadwerkelijke urenuitbreiding onder leerkrachten. Het bieden van meer flexibiliteit in bijvoorbeeld werktijden of inhoud van het werk is hierbij belangrijk. Komend jaar wordt bekeken hoe de aanpak verder kan worden verfijnd en verbeterd, door meer schoolbesturen bij dit traject te betrekken. Ook worden de resultaten breed gedeeld met het onderwijsveld, zodat meer scholen er zelf mee aan de slag kunnen.

Bron: Ministerie van OCW.

Verlenging en aanpassing Lerarenbeurs

Omdat er momenteel een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs loopt, wordt de subsidieregeling voor de Lerarenbeurs met één jaar verlengd in afwachting van de resultaten van het onderzoek. Daarnaast wordt wel alvast een aantal wijzigingen doorgevoerd: een nieuwe voorrangsregeling voor afgewezen aanvragers uit 2021, een nieuw startmoment voor de aanvraagperiode en nieuwe budgetplafonds.

Met de Lerarenbeurs kunnen leraren een vergoeding voor collegegeld, studiekosten en studieverlof aanvragen als zij een bachelor- of masteropleiding gaan volgen. Door een aanpassing in het budget van de Lerarenbeurs was in 2021 het subsidieplafond sneller bereikt, waardoor de Lerarenbeurs niet aan alle aanvragers kon worden toegekend.

Wijzigingen subsidieregeling
Er wordt een nieuw aanvangstijdstip voor de subsidieaanvraag ingevoerd: 18:00 uur, in plaats van 00:00 uur (’s nachts). Voor het studiejaar 2022-2023 geldt dat vanaf 1 april 2021 om 18.00 uur subsidie kan worden aangevraagd. Daarmee wordt voorkomen dat aanvragers die direct bij aanvang van de aanvraagperiode een aanvraag willen indienen, dit kort na middernacht moeten doen.

Ook is er een nieuwe voorrangsregeling waarbij ná de herhaalaanvragers voorrang wordt verleend aan initiële aanvragers die een afwijzing ontvingen vanwege de overschrijding van het subsidieplafond in 2021 en vervolgens hebben afgezien van de verkrijging van de subsidie na ophoging van het subsidieplafond.

Evaluatieonderzoek lerarenbeurs
De Lerarenbeurs is een belangrijk instrument om de professionele ontwikkeling van leraren een impuls te geven, ook de komende jaren. De Lerarenbeurs draagt bij aan de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Dit is van groot belang, zeker met het oog op het lerarentekort. Er is een evaluatieonderzoek naar de Lerarenbeurs uitgezet. Daarbij worden leraren en schoolleiders betrokken. De onderzoeksresultaten zullen waarschijnlijk maart 2021 bekend zijn.

Bron: VO-raad.

Pensioenreglement PFZW 2022

Per 1 januari 2022 is het pensioenreglement van PFZW op enkele punten gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld het partnerpensioen verbeterd. Ook is de overgangsregeling VPL uitgewerkt. Hoe dit precies zit leest u hier.

Bron: PFZW.

Dekkingsgraad PFZW gestegen in 2021

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in 2021 gestegen van 92,6% naar 106,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 88,3% naar 99,7%.
Met de beleggingen behaalde PFZW een rendement van 8,2%. Over de laatste tien jaar leverden de beleggingen een gemiddeld rendement van 8% per jaar op.

Lees hier het jaarbericht van 2021.

Bron: PFZW.

Groenendijk en Visma HRM, weer een grote stap verder!

Na een succesvolle pilot met 6 klanten in 2021 zijn met ingang van 1 januari 2022 weer 17 klanten van Groenendijk Onderwijsadministratie overgestapt naar Visma HRM. Het gaat om besturen in het primair en voortgezet onderwijs, kinderopvangorganisaties en samenwerkingsverbanden.

Na een intensief begeleidings- en implementatietraject ervaren werknemers, leidinggevenden, bestuurders en stafmedewerkers de voordelen van deze intuïtieve HR-oplossing.

Door administratieve processen te digitaliseren en te vereenvoudigen en alle mogelijkheden van Visma HRM te benutten, kunnen wij steeds beter aansluiten bij het primaire proces, de bedrijfsvoering en de wensen van onze klanten. Dit doen wij graag in overleg met de klant, zodat we kunnen adviseren bij de keuzemogelijkheden die het pakket biedt en we met elkaar zaken kunnen afstemmen.

De kracht van Visma HRM zit in het inrichten van processen en workflows. Er is een app beschikbaar, arbeidsovereenkomsten worden online ondertekend, signalen zorgen voor tijdige en juiste beslissingen en het verzuimprotocol wordt gedigitaliseerd.

Jaarlijks zal een deel van ons klantenbestand de overstap naar Visma HRM maken.

Wij blijven samen met Visma werken aan de doorontwikkeling en uitrol van nieuwe functionaliteiten. Uiteraard mede op basis van wensen van de gebruikers. Dit alles op basis van moderne technieken, moderne dienstverlening en gerichtheid op de toekomst.

Hieronder enkele foto’s van de onlinetrainingen.