Uitbetaling salarisverhoging PO en VO

Voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs is er een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024.

Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen verhoogd met 10%.

Uitbetaling in oktober
Zowel Visma|Raet (Youforce) als Visma HRM hebben aangegeven dat de salariswijzigingen met terugwerkende kracht zullen worden verwerkt in verwerkingsmaand oktober 2023.

Eenmalige uitkering
Daarnaast wordt de afgesproken eenmalige bruto uitkering uitbetaald in november 2023. Voor schaal 1 t/m 5 € 1.000,00; voor schaal 6 t/m 9 € 600,00 en voor de overige schalen € 350,00.

– In het PO wordt deze uitkering opgebouwd naar rato van diensttijd en betrekkingsomvang over de maanden augustus t/m oktober.
– Voor het VO geldt als voorwaarde dat men op 1 november 2023 in dienst moet zijn. De uitkering wordt naar rato van de betrekkingsomvang berekend.

Wijziging twee-factor-authenticatie

Beste relatie,

Groenendijk Onderwijsadministratie maakt gebruik van de Microsoft-oplossing om in te loggen op Groenendijk Online. Op dit moment heeft uw medewerker de mogelijkheid om te kiezen tussen de SMS-verificatie, telefoon of de Authenticator App. Microsoft heeft aangekondigd de SMS-verificatie en de telefoonmethode uit te faseren en voor een nog veiligere methode (Authenticator App) te kiezen. Het is een keuze die door Microsoft is gemaakt om uw gegevens in onze omgeving nog beter te beschermen.

Tijdlijn: tussen nu en zes weken
Microsoft heeft aangekondigd deze wijziging binnen nu en zes weken in onze omgeving door te voeren. Een exacte datum heeft Microsoft niet genoemd.

Melding bij inloggen
In de komende weken zal elke medewerker die nu gebruikmaakt van SMS- of telefoonauthenticatie bij het inloggen een melding krijgen om gebruik te gaan maken van de Microsoft Authenticator App. Na het kiezen voor ‘Volgende’ volgt een stappenplan om de gebruiker te helpen bij het activeren van de Authenticator App. De medewerker heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor ‘Nu overslaan’. Dit kan echter maximaal drie keer. Na drie keer overslaan is het verplicht om de verificatieprocedure voor het instellen van de Authenticator App te doorlopen.

Uw actie
Om uw medewerkers te informeren hebben wij een korte toelichting opgesteld. Deze treft u aan in de bijlage van dit e-mailbericht. Wij verzoeken u om dit bericht zo snel mogelijk met uw medewerkers te delen.

Hulp
Indien uw medewerker hulp nodig heeft bij het installeren of doorlopen van de verificatieprocedure, willen wij u verzoeken uw medewerker hierbij te ondersteunen. Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u een ticket indienen bij onze Servicedesk.

Belangrijk
Deze omzetting geldt voor alle gebruikers binnen uw organisatie die toegang hebben tot Groenendijk Online en gebruikmaken van de SMS- of telefoonverificatie. Voor gebruikers die reeds gebruikmaken van de Authenticator App is deze omzetting niet van toepassing.
Een aantal medewerkers binnen uw organisatie maakt gebruik van onze Sharepoint Portal (AVG) voor het delen van documenten tussen uw organisatie en Groenendijk. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de Sharepoint Portal (AVG). Het betreft alleen de gebruikers die inloggen op Groenendijk Online.

Meer informatie
Microsoft heeft een webpagina beschikbaar gesteld met meer informatie rondom deze wijzigingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze pagina.

Wij hopen met deze aanpassing de dienstverlening voor u en uw organisatie verder te optimaliseren.

Met vriendelijke groet,
Stephan Breur en Maikel Adriaansen

PS – Mogelijk maakt u of een van uw andere leveranciers ook gebruik van Microsoft. In dat geval zal deze wijziging ook daar van toepassing zijn.

Onderhandelingsakkoord bestuurders funderend onderwijs (PO en VO)

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 3 juli 2023 een akkoord bereikt over de cao voor bestuurders in het funderend onderwijs – primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

In het kader van de uitgesproken intenties bij de ‘Verkenning Eén cao funderend onderwijs inclusief bestuurders’, hebben cao-partijen gewacht met het bekend maken van het onderhandelingsakkoord totdat er meer zicht is op de resultaten van de onderhandelingen voor de reguliere cao’s in het funderend onderwijs. (Zie publicatie van 19 april 2023 op de website van VTOI-NVTK respectievelijk VvOB).

De hoofdlijnen uit het onderhandelingsakkoord Cao Bestuurders Funderend onderwijs 2023 zijn de volgende:

  1. De cao heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024.
  2. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van de huidige salarissen met 3,2% met ingang van 1 maart 2023.
  3. Cao-partijen gaan onderzoeken wat de meerwaarde is van een beleidsrijkere cao.

Verder zullen in de tekst van de cao enkele technische aanpassingen worden aangebracht en toegelicht.

Toelichting op indexeringspercentage
Cao-partijen voeren een zelfstandig indexeringsbeleid, los van de reguliere cao’s in het funderend onderwijs. Bestuurders in het funderend onderwijs vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT) en verder is het loongebouw sinds 2022 gebaseerd op de zeven bezoldigingsklassen van WNT voor de OCW-sectoren. Dit zorgt ervoor dat het kader voor de indexering anders is dan het kader voor de reguliere cao’s in het funderend onderwijs. Voor een collectieve verhoging van de salarissen is de voor 2023 beschikbare ruimte voor bestuurders in deze cao (binnen de WNT) optimaal benut.

Ten slotte
Binnenkort zal de ledenraadpleging bij beide verenigingen van start gaan. Bij VTOI-NVTK gaat het om de voorzitters/leden van de toezichthoudende organen van de sectoren PO en VO. Bij de VvOB om alle aangesloten leden in het primair en voortgezet onderwijs.

Bron: VTOI-NVTK.

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2023-2024

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers in het voortgezet onderwijs. De cao heeft een looptijd van 17 maanden, van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024. De salarissen en uitkeringen worden per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10 procent. Werknemers krijgen daarnaast in november 2023 een eenmalige uitkering die afhankelijk is van de loonschaal.

Eenmalige uitkering
Naast een loonsverhoging van 10 procent krijgen medewerkers in het voortgezet onderwijs ook een eenmalige uitkering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende loonschalen. Werknemers in de schalen t/m 5 ontvangen 1.000 euro, in de schalen 6 t/m 9 is dat 600 euro en werknemers vanaf schaal 10/LB ontvangen 350 euro. De reden hiervoor is dat het negatief effect van de hoge inflatie vooral bij de lagere loonschalen wordt ervaren.

Het akkoord loopt in loonontwikkeling gelijk met de cao die het primair onderwijs heeft afgesproken. Dit is een gevolg van het Onderwijsakkoord 2022 waarin staat dat de gedichte loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs niet opnieuw mag ontstaan.

Reiskostenvergoeding omhoog
Behalve het salaris wordt ook de reiskostenvergoeding hoger: van 12 cent per kilometer naar 17 cent. Andere afspraken betreffen onder andere het aanpassen van de BHV-vergoeding, het beter regelen van de positie van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en de professionaliseringsafspraken voor het onderwijsondersteunend personeel.

Inhoudelijke afspraken
Naast de loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt met de bonden over onderwijstijd, lestaak en taakbeleid. Ook is in de cao vastgelegd dat startende docenten op een goede manier hun loopbaan binnen het onderwijs kunnen beginnen, met actieve en goede begeleiding en voldoende tijd om het vak eigen te maken en zo duurzaam in het onderwijs actief te kunnen blijven.

Eerder gemaakte afspraken zijn ook in de nieuwe cao opgenomen zoals het voortzetten van de arbeidsmarkttoelage op scholen met de meeste achterstandsleerlingen (onder voorbehoud van bekostiging) en de monitoring van de ontwikkeling in de functiemix. Ook gaan sociale partners aan de slag met de wens om tot een sectorale regeling voor stagevergoedingen te komen.

Het complete onderhandelaarsakkoord kunt u hier vinden.

Bron: VO-raad.

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2023-2024

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord voor de cao primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 10% per 1 juli 2023. Daarnaast krijgen medewerkers in november 2023 een eenmalige uitkering en er zijn afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen, zoals woon-werkverkeer, directeuren en participatiebanen.

Loon en looptijd
Per 1 juli 2023 krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonsverhoging van 10%. Hiernaast ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering. Deze is hoger voor werknemers in de lagere salarisschalen. Op basis van een voltijd dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering € 1.000,- voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, € 600,- voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en € 350,- voor overige werknemers.

De onderhandelaars voor het primair onderwijs hebben hierbij nauw samengewerkt met de onderhandelingstafel in het voortgezet onderwijs, zodat de lonen in beide sectoren gelijk blijven en de loonkloof dicht blijft. De cao loopt van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024.

Verder stijgt de vergoeding voor woon-werkverkeer in het primair onderwijs van 12 naar 17 cent per kilometer en wordt de vergoeding betaald over alle reizen naar de werklocatie.

Personeelstekorten
Naast het tekort aan leraren, loopt het tekort aan schoolleiders steeds verder op. Sociale partners hebben afgesproken om de oorzaken van dit tekort nader te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de werkcontext van schoolleiders. Deze inzichten zullen worden gebruikt om de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten.

Participatiebanen
Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister (participatiebanen) krijgen met dit akkoord dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals deze voor alle werknemers in de sector gelden. Zo krijgen zij net als andere werknemers een functiebeschrijving en de bijbehorende salarisschaal.

De onderhandelaars van PO-Raad en vakbonden hebben veel onderwerpen met elkaar besproken en daar verschillende soorten afspraken over gemaakt. Het volledige onderhandelaarsakkoord kunt u hier lezen.

Bron: PO-Raad.

Subsidie transitie onderwijs residentiële voorzieningen

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs kunnen tot en met 2 oktober 2023 subsidie aanvragen voor het ondersteunen van scholen bij het organiseren van onderwijs en ondersteuning aan jongeren die nu nog in gesloten residentiële voorzieningen zitten.

Bij plaatsing in een gesloten instelling gaan jongeren op dit moment over het algemeen naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs op het terrein van de instelling. De rol van samenwerkingsverbanden is hierin beperkt. Alle gesloten jeugdhulpinstellingen moeten in 2025 echter kleinschalig werken en in 2030 moet het aantal gesloten plaatsingen zo dicht mogelijk bij nul zijn.

Deze transitie vraagt een intensievere inzet vanuit de samenwerkingsverbanden en scholen: zij zijn in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor het vinden van een passende school en voor goede ondersteuning. Met behulp van de subsidie kunnen de scholen en samenwerkingsverbanden hiervoor een goed plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren.

Het is voor samenwerkingsverbanden tot en met 2 oktober mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Dat kan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Daar vindt u ook meer informatie.

Bron: VOS/ABB.

Groeifondsaanvraag voor het versterken van de professionalisering van leraren toegekend

Het kabinet heeft vrijdag 30 juni 2023 besloten om het advies van de commissie van het Nationaal Groeifonds over te nemen en voor de ‘Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren’ (NAPL) een bedrag van 73,1 miljoen euro toe te kennen en een bedrag van 86,5 miljoen euro voorwaardelijk toe te kennen. Voorwaarden voor het toekenning van het gehele bedrag zijn onder andere de inrichting van de uitvoeringsorganisatie, een effectieve uitwisseling van best practices en merkbare resultaten in de klas. Er komt een tussenevaluatie om te toetsen of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Aanvragen voor het Nationaal Groeifonds kunnen gedaan worden voor plannen die met een incidentele investering leiden tot een structurele verbetering van het verdienvermogen van Nederland. Voor de Nationale Aanpak Professionalisering Leraren werkt dat als volgt.

Nationale Aanpak Professionalisering Leraren
De Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren is een tienjarig traject en heeft als doel de doorlopende professionalisering van leraren in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te structureren en te stimuleren.

In de NAPL nemen VO-raad, MBO Raad, PO-Raad, Universiteiten van Nederland, Vereniging Hogescholen, AOb, FvOv, Platform VVVO, BVMBO en het Lerarencollectief als partners deel. Het ministerie van OCW is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel indiener van het voorstel.

In de NAPL werken leraren, scholen en opleidingen samen om leraren beter doorlopend te ontwikkelen: van startende leraar tot expert. Dat draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van het onderwijs, maar ook aan de aantrekkelijkheid van het beroep van leraren. NAPL ontwikkelt een infrastructuur voor de professionalisering van leraren door te investeren in vier pijlers: landelijke ontwikkelpaden (pijler 1), een opleidingsregister (pijler 2), co-creatielabs in regionale netwerken (pijler 3) en een systeem van kwaliteitsborging (pijler 4). Deze nieuwe infrastructuur draagt bij aan een hogere kwaliteit van de professionalisering van leraren, daardoor een verbetering van onderwijskwaliteit, daardoor de groei van ontwikkelmogelijkheden van kinderen en daardoor een versterking van de economische welvaart en het verdienvermogen van Nederland.

De Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren sluit goed aan bij de ambities van de VO-raad om de kennis en vaardigheden van leraren te versterken en loopbaanmogelijkheden te vergroten, zodat ieders talent kan worden ingezet. Een sterke leercultuur draagt bij aan de aantrekkelijkheid en status van het beroep van leraar. Deze aanpak sluit aan bij het Samen Opleiden & Professionaliseren en de ontwikkeling naar onderwijsregio’s waarin schoolbesturen samen met de lerarenopleidingen en de onderwijsprofessionals zelf, samenwerken aan het werven, matchen, begeleiden, opleiden en professionaliseren van onderwijsprofessionals.

Bron: VO-raad.

Openbaarmaking van het jaarverslag vóór 1 juli

Graag attenderen wij u op het volgende. Op grond van artikel 5 van de regeling jaarverslaggeving onderwijs moeten besturen de jaarverslaggeving vóór 1 juli aan DUO verstrekken. Vanaf 2022 is het voor besturen ook verplicht geworden om de jaarverslaggeving vóór 1 juli actief openbaar te maken, meestal op de website van de instelling.

Het toezicht op de openbaarmaking wordt uitgevoerd door de onderwijsinspectie. De openbaarmaking was al verplicht, de regeling bevatte echter geen specifieke uiterlijke datum voor de openbaarmaking, wat het toezicht bemoeilijkte. Deze tekortkoming is nu gerepareerd door dezelfde datum te hanteren als de levering aan DUO.

Bovengenoemd is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 19 april jl. met nummer 11336.

Mijn Pf niet beschikbaar op 29 en 30 juni 2023

Sinds 1 augustus 2022 zijn er voor het Participatiefonds (Pf) twee portalen in gebruik.

  • In het ‘oude’ Werkgeversportaal Pf staan gegevens van uitkeringen die onder de Reglementen Pf van vóór 1 augustus 2022
  • In Mijn Pf staan uitkeringen van na 1 augustus 2022.

Het Pf vindt het belangrijk dat u als werkgever een helder overzicht heeft van uw werkloosheidskosten. U bent immers eigenrisicodrager. Daarom gaat het Pf gegevens van uitkeringen van vóór 1-8-2022 uit het Werkgeversportaal Pf ook tonen in Mijn Pf. Deze zogenaamde ‘migratie’ vindt eind juni plaats.

Vanwege het overnemen van gegevens is Mijn Pf niet beschikbaar op 29 en 30 juni 2023.

Op 1 oktober 2023 gaat het oude Werkgeversportaal Pf definitief dicht. U kunt daar dan niet meer inloggen.

Heeft u vragen?
Neem gerust contact op met de helpdesk van het Participatiefonds.
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via 088 – 605 51 55. U kunt ook een e-mail sturen naar helpdesk@vfpf.nl.

Aandacht voor de Verklaring Omtrent het Gedrag

Schoolbesturen worden verzocht erop te letten dat nieuwe werknemers bij indiensttreding beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Een werknemer dient altijd, voordat de werkzaamheden worden verricht, een originele, geldige VOG aan de werkgever te overleggen. Dit is wettelijk verplicht. De werkgever dient de echtheid te controleren.

De VOG wordt, tijdens de sollicitatieprocedure, aangevraagd om te toetsen of een persoon in aanraking is geweest met Justitie. In het onderwijs wordt specifiek gelet op veroordelingen voor zedenmisdrijven of andere strafbare feiten die de uitoefening van een functie in het onderwijs belemmeren.

De instellingsaccountants controleren ieder jaar of VOG’s ontbreken of later dan de datum van indiensttreding zijn aangeleverd. In het onderwijsaccountantsprotocol is opgenomen dat de accountants niet alleen aan DUO moeten rapporteren wanneer een VOG op het moment van afgifte van de controleverklaring niet aanwezig is, maar ook als deze niet tijdig door de instelling is ontvangen.

Het is voor een werkgever niet verplicht om de originele VOG te bewaren. Er kan worden volstaan met een kopie of een scan. Om problemen te voorkomen vragen wij u de kopie te dateren, te voorzien van een handtekening en/of stempel en de tekst ‘Origineel gezien’. Deze gewaarmerkte kopie kunt u vervolgens naar Groenendijk sturen.

De onderwijsinspectie heeft een overzicht van veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden over de VOG op haar website gepubliceerd.