Vervangingskosten in verband met het coronavirus

Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten dat vervanging van werknemers, die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuis blijven, wordt vergoed door het Vf.

Het Vf is op dit moment druk bezig met het nader uitwerken van deze en andere maatregelen, om schoolbesturen zo goed als mogelijk te ondersteunen in deze periode. Zodra de maatregelen geïmplementeerd zijn, zult u hierover nader worden geïnformeerd.

Factuurverwerking via ProActive App

Wij doen ondanks de coronacrisis ons uiterste best om alle administratieve processen op gang te houden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de factuurverwerking via ProActive.

Aangezien tijdens deze crisis veel mensen thuis werken of minder beschikbaar zijn, willen wij u wijzen op de app van ProActive, die zowel beschikbaar is in de Apple App-store als in de Google Play-store. Download deze app en u kunt op eenvoudige wijze alsnog de facturen goedkeuren / afhandelen, zodat wij kunnen blijven zorgen voor tijdige betaling van alle facturen.

U kunt hieronder een eenvoudige handleiding van deze app downloaden.

Handleiding installatie ProActive App

Groenendijk Onderwijsadministratie en het coronavirus

Het coronavirus beïnvloedt momenteel ons dagelijks leven in al haar facetten. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen en besluiten genomen die ons in staat stellen zoveel mogelijk door te gaan met ons werk.

Dit houdt het volgende in.
• De salarisbetalingen hebben onze eerste prioriteit.
• Visma/Raet heeft ook maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat deze betalingen gewoon kunnen plaatsvinden. Bij Visma/Raet wordt vanaf verschillende locaties in groepen gewerkt.
• De administratieve processen (denk hierbij o.a. aan de facturen, salarissen, begroting, jaarrekening) willen wij zo goed mogelijk door laten lopen. Aangezien wij hierin uiteraard afhankelijk zijn van uw input, vragen wij u om hierover goed met ons te blijven communiceren en informatie/gegevens te blijven delen, zodat deze processen ook zo goed mogelijk door kunnen blijven gaan.
• Bij Groenendijk werken de medewerkers grotendeels vanuit huis. Hierdoor is de telefonische bereikbaarheid beperkt. Wij vragen u dan ook om, zoveel als mogelijk, uw vragen via e-mail aan de contactpersonen te stellen. Bij spoed zijn de contactpersonen via het directe nummer te bereiken.
• De fysieke afspraken zijn door ons afgezegd of worden omgezet naar een telefonisch overleg.
• Cursusdagen bij ons op kantoor zijn geannuleerd.

Onze organisatie kan hinder ondervinden van de moeilijke omstandigheden. Wij doen onze uiterste best om u goed te blijven bedienen. Het valt niet uit te sluiten dat reacties wat langer op zich laten wachten.

Door deze maatregelen en besluiten menen wij onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij rekenen op uw begrip.

Coronavirus

Onze collega’s krijgen regelmatig vragen van werkgevers over hoe om te gaan met het coronavirus.

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde omgeving. Geef voorlichting aan werknemers en leerlingen om de besmettingsrisico’s te beperken.

In principe worden medewerkers geacht hun werkzaamheden op school te verrichten. Medewerkers hebben niet de vrijheid om uit angst voor besmetting thuis te blijven. Wanneer er een gegronde reden is om thuis te blijven ligt dat anders, bijvoorbeeld wanneer men recent contact heeft gehad met iemand waarbij het virus is vastgesteld of wanneer men zelf ziekteverschijnselen heeft.

Meldingsplicht

De medewerker heeft de plicht om, wanneer hij of zij vermoedelijk met het virus is besmet, dit te melden bij de werkgever. We adviseren de werkgever dan de arbodienst of een andere deskundige contact te laten opnemen met de betreffende medewerker.

Wanneer sprake is van een besmetting, mag de werkgever deze informatie niet zonder toestemming van betrokkene met anderen delen! De werkgever mag informeren naar de gezondheid van de medewerker, maar deze hoeft daar verder geen antwoord op te geven. Het mag wel. De medewerker hoeft ook geen antwoord te geven als wordt gevraagd of hij/zij in een gebied is geweest waar het virus heerst, of dit gaat bezoeken. De werkgever kan een dergelijke reis ook niet verbieden.

Hoe zit het met de loondoorbetaling?

Wanneer sprake is van een van onderstaande situaties

  • medewerker is besmet met het virus
  • medewerker is preventief in quarantaine geplaatst
  • werkgever draagt medewerker op thuis te werken
  • medewerker kiest ervoor thuis te blijven op basis van gegronde reden

en het is voor de medewerker niet mogelijk om thuis te werken vanwege ziekte en/of functie, dan wordt het salaris van de betreffende medewerker doorbetaald.

Is het wel mogelijk thuis te werken en wordt er ook thuis gewerkt, dan wordt het salaris eveneens volledig doorbetaald.

Wanneer de medewerker ervoor kiest om thuis te blijven zonder gegronde reden of thuiswerk is mogelijk, maar wordt niet gedaan, dan is er geen recht op loondoorbetaling.

KeK: vervanging voor één dag

Bent u op zoek naar vervanging? IPPON biedt het KeK programma.
• Een geslaagde lesdag, verzorgd door een vakspecialist
• Actuele onderwijs thema’s die aansluiten op de kerndoelen
• Vanaf € 350,-
• Ook zeer goed in te zetten voor burgerschap

U kunt KeK inzetten ter ondersteuning van het curriculum, voor een vervangingsdag en/of voor ondersteuning bij leergebieden zoals burgerschap. KeK-dagen worden gegeven door zeer enthousiaste specialisten, zoals programmeurs, muzikanten, kunstenaars, technici, biologen, et cetera. Het KeK programma biedt op vernieuwde wijze de thema’s aan volgens de kerndoelen van het primair onderwijs.

KeK-dagen worden veelvuldig ingezet voor de vervanging van een leerkracht. KeK-ers zijn uitstekende lesgevers, maar zijn niet per se bevoegd leraar. Het ministerie van OCenW heeft een handreiking opgesteld over het inzetten van onbevoegde specialisten. Hierin staat wanneer en hoe specialisten mogen worden ingezet. Indien u aangesloten bent bij het Vervangingsfonds, kunt u de onbevoegde specialist onder bepaalde voorwaarden declareren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de project-manager KeK, Kevin Dekkers: 06-21938803 of via het algemene nummer van IPPON: 0318-830244.

Klik hier voor de column van VBS over het KeK-programma.

Samenwerking Groenendijk en Datapas vernieuwd

Op 18 december 2020 is een handtekening gezet voor een vernieuwde samenwerking tussen Groenendijk Onderwijsadministratie en Datapas.

Door het zetten van de handtekeningen wordt het Partnerschap, dat al vanaf juni 2018 is aangegaan, verder voortgezet. “Het is goed om continu te kijken hoe een samenwerking nog beter kan worden door de ervaringen die zijn opgedaan en de ontwikkelingen die inmiddels hebben plaatsgevonden.” aldus Stephan Breur, directeur van Groenendijk Onderwijsadministratie.

Groenendijk Onderwijsadministratie is de afgelopen 50 jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste dienstverleners voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden en organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen.

Datapas heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in het onderwijs en levert een aantal producten op het gebied van planning en control en de monitoring van het onderwijsrendement. Meer dan 160 schoolbesturen maken dagelijks gebruik van de producten van Datapas.

Door de samenwerking heeft Groenendijk Onderwijsadministratie de beschikking over zeer uitgebreide en gebruiksvriendelijke begrotingssoftware (webbased) en wordt deze software ook erg toegankelijk voor de wat kleinere schoolbesturen. Datapas verstevigt door deze samenwerking haar positie in de onderwijsmarkt en heeft er een belangrijke kennispartner bij.

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019-2020

Inmiddels hebben alle achterbannen van de cao-partijen ingestemd met het gesloten onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. In dit onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe CAO PO met een looptijd van 1 maart 2019 tot 1 november 2020.

In het akkoord zijn de volgende afspraken gemaakt.

Salaris
– Met ingang van 1 januari 2020 worden de salarissen van alle medewerkers structureel verhoogd met 4,5%.
– Met ingang van 1 januari 2020 vervalt de inkomenstoelage voor het onderwijsondersteunend personeel en is deze toelage verwerkt in de salaristabellen. Bij directies en onderwijzend personeel heeft dit in de vorige cao al plaatsgevonden.
– In februari 2020 krijgen alle medewerkers (met uitzondering van LIO-ers en stagiairs) die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van 33% van het (verhoogde) maandsalaris van januari 2020.
– In februari 2020 krijgen alle medewerkers (met uitzondering van LIO-ers en stagiairs) die in januari 2020 in dienst waren, een eenmalige uitkering van maximaal € 875,- bruto naar rato van de betrekkingsomvang en duur van het dienstverband in januari 2020.

De salaristabellen per 1 januari 2020 vindt u hier.

Functies
Iedere werkgever heroverweegt zijn functiegebouw voor de OOP- en directiefuncties uiterlijk per 1 augustus 2020. Dit betekent dat verouderde functiebeschrijvingen worden geactualiseerd. Er moet een afweging worden gemaakt of nieuwe functiebeschrijvingen (inclusief bijbehorende waardering) nodig zijn en welke functies zullen worden gehanteerd. Besluiten hierover worden genomen na overleg met en met instemming van de P(G)MR. Dit proces moet voor 1 augustus 2020 zijn afgerond en uiterlijk per 1 augustus 2020 worden geëffectueerd. Het is ook mogelijk om dit proces eerder af te ronden en nieuwe functies eerder te hanteren. Er zijn voorbeeldbeschrijvingen beschikbaar, maar schoolbesturen kunnen ook hun eigen beschrijvingen (laten) maken middels FUWAPO. Mocht inschaling in de schaal bij de nieuw gewaardeerde functie leiden tot een lager salaris dan in de oude schaal, dan behoudt de werknemer het oude salaris (inclusief uitzicht). Werkgever en werknemer leggen afspraken hierover voor 1 augustus 2020 vast in een addendum bij de arbeidsovereenkomst.

Daarnaast worden er nieuwe salarisschalen voor directeuren en adjunct-directeuren ingevoerd. Uiterlijk per 1 augustus 2020 vervallen de oude A- en D-schalen. De directeur ontvangt naast het salaris in de nieuwe D-schaal niet nog een aparte directietoelage; deze zit verdisconteerd in het nieuwe maandsalaris.

Professionalisering
Elke werknemer in het OP en OOP heeft, naar rato van de werktijdfactor, recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500,- per jaar en 2 uren per werkweek om invulling te geven aan zijn individuele professionele ontwikkeling. Voor de jaren 2020 en 2021 wordt het individuele professionaliseringsbudget verhoogd met € 100,- per jaar naar rato van de betrekkingsomvang.

WNRA
Voor het openbaar onderwijs is dezelfde ketenregeling, inclusief de uitzonderingen, van toepassing als in het bijzonder onderwijs. De regelingen voor bovenwettelijke uitkeringen en de transitievergoeding zijn voor het openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs gelijk. Voor openbare besturen wordt overgangsrecht voor de RDDF-plaatsing in de cao opgenomen.

Van-werk-naar-werk en transitievergoeding
Bij een voorzien probleem met de formatie (in UWV-termen: er dreigt ontslag op bedrijfseconomische gronden), vindt altijd overleg plaats met vakbonden. In dit overleg maakt de werkgever met bonden afspraken over: vrijwillig vertrek, boventallig verklaring (wie is er boventallig?), duur van het sociaal plan (dus niet meer standaard 2 jaar), te nemen maatregelen voor van-werk-naar-werk-begeleiding en maatregelen ter bevordering van uitstroom uit werkloosheid (naar werk). Als het probleem cijfermatig niet zo groot is, neemt slechts een deel van de vakbonden deel aan het overleg.

Ontslagbeleid en werkgelegenheidsbeleid komen hiermee te vervallen. Ook de transitievergoeding bij ontslag op bedrijfseconomische gronden komt te vervallen.

Overige afspraken
Naast voorgaande afspraken zullen enkele hoofdstukken in de cao gemoderniseerd worden en zijn nog enkele overige afspraken in het akkoord opgenomen. Het volledige akkoord vindt u hier.

Deze cao vraagt van werkgevers dat zij nadenken over hun functiebouwhuis en de te hanteren functiebeschrijvingen met bijbehorende functiewaardering en dat zij hierin keuzes maken. Groenendijk Onderwijsadministratie beschikt over FUWA-gecertificeerde adviseurs en kan u hierbij ondersteunen.

Ook zal Groenendijk een Groenendijk Directie Informatieochtend (GDI) organiseren waarin wij u nader bijpraten over de wijzigingen in de nieuwe CAO PO en de gevolgen hiervan. Wij informeren u hierover later nader.

Een persoonlijk gesprek met een ABP-adviseur

Mogelijk heeft u (of uw werknemer) vragen over de individuele pensioensituatie, waarde-overdracht, arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensioen na scheiding.

Hierbij kunt u gebruikmaken van het pensioenoverzicht van ABP, of MijnABP op www.abp.nl.

Mogelijk dat u (daarnaast) een persoonlijk gesprek wenst met een pensioenspecialist van ABP die uw persoonlijke pensioensituatie met u kan doornemen.

Groenendijk Onderwijsadministratie organiseert in samenwerking met ABP met regelmaat pensioenspreekuren.

Voor onze locatie in Beverwijk is er een spreekuur op dinsdag 21 januari en dinsdag 7 april 2020.
Voor onze locatie in Sliedrecht is er een spreekuur gepland op woensdag 4 maart 2020.

U kunt zich aanmelden via https://www.groenendijk.nl/dienstverlening/advies__beleid/abp_spreekuur.

Informatie over de leasefiets

Aan onze medewerkers worden de laatste tijd veel vragen gesteld over de leasefiets.

Een leasefiets is een andere constructie dan een fiets aanschaffen via het fietsplan. De constructie van de leasefiets laat zich goed vergelijken met de ‘auto van de zaak’.

Bij een leasefiets sluit de werkgever, per fiets, een overeenkomst met een leverancier. Hierin staat onder meer de hoogte van het maandelijkse bedrag en de duur van het contract.

Maandelijks betaalt de werkgever het afgesproken bedrag aan de leverancier. De medewerker krijgt maandelijks fiscale bijtelling, berekend op 7% van de adviesprijs.

Voorbeeld: waarde fiets € 3.000, bijtelling is 7% * 3.000 = € 210,- per jaar / 12 maanden = € 17,50 per maand.

De medewerker ontvangt geen reiskostenvergoeding meer en kan geen aanspraak meer maken op een (eventuele) uitruilregeling reiskosten.

Meer informatie is onder andere terug te vinden op www.leasefiets.nl en www.fiscfree.nl/leasefiets.

Een voordeel voor de werkgever is dat de kosten van een leasefiets niet ten laste van de vrije ruimte in de WKR komen.

Bij een fietsplan schaft de medewerker een fiets aan en declareert deze als cafetariaregeling, waardoor de aanschaf met de vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering wordt verrekend.

BTW-plicht toezichthouders

De laatste weken ontvangen wij regelmatig vragen over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie voor de btw-plicht voor toezichthouders.

Wij hebben getracht dit in een schema weer te geven. Hierbij treft u een schema aan van:
– de regelgeving die geldt in 2019 na de uitspraak van het Hof;
– de regelgeving die geldt vanaf 1 januari 2020 i.v.m. de aangepaste wet- en regelgeving.

Schema vergoeding toezichthouders

Wanneer u kiest voor Opting In, moet u dit vóór de eerste betaling melden bij de Belastingdienst.

Toezichthouders die twijfelen of zij nog belastingplichtig zijn voor de btw, kunnen deze vraag voorleggen aan hun belastinginspecteur.