Maikel Adriaansen nieuwe directeur FA

Ondanks alle toestanden rondom het coronavirus hebben wij vanuit ons kantoor gelukkig positief bericht dat wij graag met jullie willen delen!

Met ingang van april 2020 is Maikel Adriaansen de nieuwe directeur FA (Financiële administratie). Maikel was voorheen een van de afdelingscoördinatoren van de FA. Stephan Breur (voorheen directeur FA) zal zich nu meer gaan richten op de algemene zaken met betrekking tot onze klanten en ons kantoor. Jan Ouwenbroek (PSA), Maikel Adriaansen (FA) en Stephan Breur (Algemeen) vormen met elkaar het nieuwe directieteam.

Met deze wijziging streven wij ernaar om de kwaliteit van onze dienstverlening richting onze klanten nog beter te kunnen waarborgen.

Wij wensen Maikel heel veel succes met deze nieuwe uitdaging, maar daar hebben wij het volste vertrouwen in!

Jan Ouwenbroek en Stephan Breur

CAO PO 2019-2020

In december 2019 hebben cao-partijen een onderhandelaarsakkoord afgesloten voor een nieuwe cao voor het primair onderwijs. De teksten van enkele hoofdstukken had de PO-Raad reeds eerder gepubliceerd, maar nu is de gehele cao gereed. Deze CAO PO 2019-2020 is ook aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De tekst in deze cao geldt vanaf 1 januari 2020.

Deze cao omvat onder andere nieuwe teksten van de hoofdstukken 5 (functiebeschrijvingen), 6 (salarissen), 7 (vergoedingen), 9 (professionalisering) en 10 (van werk naar werk).

In deze cao is de modernisering verder vormgegeven en is de beleidsvrijheid van schoolbesturen toegenomen. Ook hebben er wijzigingen plaatsgevonden als gevolg van de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Voor de belangrijkste wijzigingen verwijzen wij naar ons artikel van 13 januari 2020. De volledige cao vindt u hier.

Update coronavirus en bekostiging vervanging

Naar aanleiding van vragen uit het onderwijsveld over het coronavirus in relatie tot de bekostiging van vervanging heeft het Vervangingsfonds (Vf) een aantal maatregelen uitgewerkt om de onderwijssector tegemoet te komen in deze moeilijke periode.

Maatregel 1: declaratiemogelijkheid voor vervanging van een werknemer die uit voorzorg thuisblijft

Wanneer een werknemer wordt vervangen die uit voorzorg thuisblijft, vergoedt het Vf deze vervanging.
Wijze van indienen: via de na-declaratietool.
Vul als reden van afwezigheid in: ziekte.
Voeg in opmerkingenveld toe: medewerker is uit voorzorg thuisgebleven.

NB. deze declaratiemogelijkheid is helaas niet beschikbaar voor schoolbesturen die gebruikmaken van een financiële variant.

Maatregel 2:  buiten werking stellen van de termijn van 8 weken bij cases

Voor sommige vervangingsdeclaraties vraagt het Vf extra informatie of aanvullende documenten op bij een schoolbestuur (de ‘cases’.) Het Vf controleert normaliter of de termijn van 8 weken voor deze cases is verstreken. Is dat het geval, dan wordt de declaratie afgewezen.

Omdat het in deze periode voor schoolbesturen niet altijd mogelijk is om de gevraagde documenten tijdig aan het Vf te kunnen leveren, wordt de termijn van 8 weken gedurende deze periode opgeschort.

Maatregel 3: indieningstermijn vervangingsdeclaraties verlengt naar 6 maanden en 5 dagen

Het Vf hanteert normaal een indieningstermijn van 3 maanden en 5 werkdagen na afloop van de maand waarin de vervanging heeft plaatsgevonden.

In deze periode kan het voor schoolbesturen en administratiekantoren lastig zijn om hun declaraties op tijd in te dienen. Daarom wordt de indieningstermijn gedurende deze periode verlengt naar 6 maanden.

Maatregel 4: inzetpercentage van de vervangingspools (wordt nog onderzocht)

Schoolbesturen hebben aangegeven hun poolers niet of nauwelijks te kunnen inzetten. Dit heeft negatieve gevolgen voor het inzetpercentage van de vervangingspools.

Het Vervangingsfonds heeft oog voor dit probleem en is op dit moment hard bezig om hiervoor een passende oplossing te vinden. Zodra deze oplossing er is wordt u hierover geïnformeerd. Tot die tijd kunt u op de gebruikelijke wijze de poolverantwoording invullen.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

Deze maatregelen gelden zolang de grootste gevolgen van het coronavirus in Nederland nog niet voorbij zijn. Het Vf volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Zodra er met betrekking tot deze maatregelen wijzigingen optreden, zal het Vf u hierover uiteraard informeren.

Bron: www.vfpf.nl.

Aangifte inkomstenbelasting

Zoals waarschijnlijk bekend is, is de loonheffing een voorheffing van de inkomstenbelastingen.

Ieder jaar wordt, conform de voorschriften van de Belastingdienst, aan het begin van het jaar het tarief bijzondere beloningen vastgesteld op basis van het (door de betreffende werkgever) uitbetaalde loon van het voorafgaande jaar. In de loop van het jaar kunnen zich vervolgens tal van wijzigingen in uw situatie voordoen, die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting.

Wij adviseren u daarom, wanneer sprake is van een aanzienlijke stijging van het inkomen in de loop van het jaar, rekening te houden met een verschil tussen de ingehouden loonheffing en de verschuldigde inkomstenbelasting.

Het ontstaan van dergelijke verschillen is inherent aan de berekeningssystematiek die in ons land wordt gehanteerd. Wij raden iedereen aan om altijd de aangifte inkomstenbelasting in te vullen, zodat u kunt controleren of de ingehouden loonheffing overeenkomt met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Vervangingskosten in verband met het coronavirus

Het bestuur van het Vervangingsfonds (Vf) heeft besloten dat vervanging van werknemers, die in verband met het coronavirus uit voorzorg thuis blijven, wordt vergoed door het Vf.

Het Vf is op dit moment druk bezig met het nader uitwerken van deze en andere maatregelen, om schoolbesturen zo goed als mogelijk te ondersteunen in deze periode. Zodra de maatregelen geïmplementeerd zijn, zult u hierover nader worden geïnformeerd.

Factuurverwerking via ProActive App

Wij doen ondanks de coronacrisis ons uiterste best om alle administratieve processen op gang te houden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de factuurverwerking via ProActive.

Aangezien tijdens deze crisis veel mensen thuis werken of minder beschikbaar zijn, willen wij u wijzen op de app van ProActive, die zowel beschikbaar is in de Apple App-store als in de Google Play-store. Download deze app en u kunt op eenvoudige wijze alsnog de facturen goedkeuren / afhandelen, zodat wij kunnen blijven zorgen voor tijdige betaling van alle facturen.

U kunt hieronder een eenvoudige handleiding van deze app downloaden.

Handleiding installatie ProActive App

Groenendijk Onderwijsadministratie en het coronavirus

Het coronavirus beïnvloedt momenteel ons dagelijks leven in al haar facetten. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen en besluiten genomen die ons in staat stellen zoveel mogelijk door te gaan met ons werk.

Dit houdt het volgende in.
• De salarisbetalingen hebben onze eerste prioriteit.
• Visma/Raet heeft ook maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat deze betalingen gewoon kunnen plaatsvinden. Bij Visma/Raet wordt vanaf verschillende locaties in groepen gewerkt.
• De administratieve processen (denk hierbij o.a. aan de facturen, salarissen, begroting, jaarrekening) willen wij zo goed mogelijk door laten lopen. Aangezien wij hierin uiteraard afhankelijk zijn van uw input, vragen wij u om hierover goed met ons te blijven communiceren en informatie/gegevens te blijven delen, zodat deze processen ook zo goed mogelijk door kunnen blijven gaan.
• Bij Groenendijk werken de medewerkers grotendeels vanuit huis. Hierdoor is de telefonische bereikbaarheid beperkt. Wij vragen u dan ook om, zoveel als mogelijk, uw vragen via e-mail aan de contactpersonen te stellen. Bij spoed zijn de contactpersonen via het directe nummer te bereiken.
• De fysieke afspraken zijn door ons afgezegd of worden omgezet naar een telefonisch overleg.
• Cursusdagen bij ons op kantoor zijn geannuleerd.

Onze organisatie kan hinder ondervinden van de moeilijke omstandigheden. Wij doen onze uiterste best om u goed te blijven bedienen. Het valt niet uit te sluiten dat reacties wat langer op zich laten wachten.

Door deze maatregelen en besluiten menen wij onze verantwoordelijkheid te nemen. Wij rekenen op uw begrip.

Coronavirus

Onze collega’s krijgen regelmatig vragen van werkgevers over hoe om te gaan met het coronavirus.

De werkgever is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde omgeving. Geef voorlichting aan werknemers en leerlingen om de besmettingsrisico’s te beperken.

In principe worden medewerkers geacht hun werkzaamheden op school te verrichten. Medewerkers hebben niet de vrijheid om uit angst voor besmetting thuis te blijven. Wanneer er een gegronde reden is om thuis te blijven ligt dat anders, bijvoorbeeld wanneer men recent contact heeft gehad met iemand waarbij het virus is vastgesteld of wanneer men zelf ziekteverschijnselen heeft.

Meldingsplicht

De medewerker heeft de plicht om, wanneer hij of zij vermoedelijk met het virus is besmet, dit te melden bij de werkgever. We adviseren de werkgever dan de arbodienst of een andere deskundige contact te laten opnemen met de betreffende medewerker.

Wanneer sprake is van een besmetting, mag de werkgever deze informatie niet zonder toestemming van betrokkene met anderen delen! De werkgever mag informeren naar de gezondheid van de medewerker, maar deze hoeft daar verder geen antwoord op te geven. Het mag wel. De medewerker hoeft ook geen antwoord te geven als wordt gevraagd of hij/zij in een gebied is geweest waar het virus heerst, of dit gaat bezoeken. De werkgever kan een dergelijke reis ook niet verbieden.

Hoe zit het met de loondoorbetaling?

Wanneer sprake is van een van onderstaande situaties

  • medewerker is besmet met het virus
  • medewerker is preventief in quarantaine geplaatst
  • werkgever draagt medewerker op thuis te werken
  • medewerker kiest ervoor thuis te blijven op basis van gegronde reden

en het is voor de medewerker niet mogelijk om thuis te werken vanwege ziekte en/of functie, dan wordt het salaris van de betreffende medewerker doorbetaald.

Is het wel mogelijk thuis te werken en wordt er ook thuis gewerkt, dan wordt het salaris eveneens volledig doorbetaald.

Wanneer de medewerker ervoor kiest om thuis te blijven zonder gegronde reden of thuiswerk is mogelijk, maar wordt niet gedaan, dan is er geen recht op loondoorbetaling.

KeK: vervanging voor één dag

Bent u op zoek naar vervanging? IPPON biedt het KeK programma.
• Een geslaagde lesdag, verzorgd door een vakspecialist
• Actuele onderwijs thema’s die aansluiten op de kerndoelen
• Vanaf € 350,-
• Ook zeer goed in te zetten voor burgerschap

U kunt KeK inzetten ter ondersteuning van het curriculum, voor een vervangingsdag en/of voor ondersteuning bij leergebieden zoals burgerschap. KeK-dagen worden gegeven door zeer enthousiaste specialisten, zoals programmeurs, muzikanten, kunstenaars, technici, biologen, et cetera. Het KeK programma biedt op vernieuwde wijze de thema’s aan volgens de kerndoelen van het primair onderwijs.

KeK-dagen worden veelvuldig ingezet voor de vervanging van een leerkracht. KeK-ers zijn uitstekende lesgevers, maar zijn niet per se bevoegd leraar. Het ministerie van OCenW heeft een handreiking opgesteld over het inzetten van onbevoegde specialisten. Hierin staat wanneer en hoe specialisten mogen worden ingezet. Indien u aangesloten bent bij het Vervangingsfonds, kunt u de onbevoegde specialist onder bepaalde voorwaarden declareren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de project-manager KeK, Kevin Dekkers: 06-21938803 of via het algemene nummer van IPPON: 0318-830244.

Klik hier voor de column van VBS over het KeK-programma.

Samenwerking Groenendijk en Datapas vernieuwd

Op 18 december 2020 is een handtekening gezet voor een vernieuwde samenwerking tussen Groenendijk Onderwijsadministratie en Datapas.

Door het zetten van de handtekeningen wordt het Partnerschap, dat al vanaf juni 2018 is aangegaan, verder voortgezet. “Het is goed om continu te kijken hoe een samenwerking nog beter kan worden door de ervaringen die zijn opgedaan en de ontwikkelingen die inmiddels hebben plaatsgevonden.” aldus Stephan Breur, directeur van Groenendijk Onderwijsadministratie.

Groenendijk Onderwijsadministratie is de afgelopen 50 jaar uitgegroeid tot een van de belangrijkste dienstverleners voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, samenwerkingsverbanden en organisaties voor kinderopvang en peuterspeelzalen.

Datapas heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke speler in het onderwijs en levert een aantal producten op het gebied van planning en control en de monitoring van het onderwijsrendement. Meer dan 160 schoolbesturen maken dagelijks gebruik van de producten van Datapas.

Door de samenwerking heeft Groenendijk Onderwijsadministratie de beschikking over zeer uitgebreide en gebruiksvriendelijke begrotingssoftware (webbased) en wordt deze software ook erg toegankelijk voor de wat kleinere schoolbesturen. Datapas verstevigt door deze samenwerking haar positie in de onderwijsmarkt en heeft er een belangrijke kennispartner bij.