Arbeidsmarkttoelage leraren vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs te verminderen. De sociale partners hebben hierover afspraken gemaakt. De arbeidsmarkttoelage wordt zo snel mogelijk uitgekeerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020.

De arbeidsmarkttoelage is gebaseerd op het bedrag dat het schoolbestuur heeft (of had kunnen) ontvangen uit de eerder gepubliceerde bekostigingsregeling. Het beschikbare bedrag wordt per schoolbestuur verdeeld over het totaal aantal fte’s van de betreffende leraren op basis van de werktijdfactor. Kijk hier voor nadere details over de afspraak.

De sociale partners hebben afgesproken dat een schoolbestuur het beschikbare geld ook op een andere manier onder de medewerkers kan verdelen. Het schoolbestuur treedt in die situatie hierover in overleg met de vakbonden in decentraal georganiseerd overleg (DGO). Zij maken vervolgens in ieder geval afspraken over wie in aanmerking komt voor de toelage, de hoogte van de toelage en de berekeningswijze.

De afspraak over de arbeidsmarkttoelage tussen de PO-Raad en de vakbonden wordt vastgelegd in de eerstvolgende cao. Dit kost echter tijd. De partijen roepen schoolbesturen op om daar niet op te wachten. De betrokken schoolbesturen kunnen vooruitlopend daarop op korte termijn vaststellen welke medewerkers een toelage krijgen, berekenen hoe hoog de toelage dit schooljaar is en ervoor zorgen dat de medewerkers de toelage krijgen uitbetaald. Indien een schoolbestuur DGO wil voeren over de arbeidsmarktoelage, kan dit gesprek al worden gestart en kunnen de uitkomsten hiervan aansluitend aan een akkoord hierover worden uitgevoerd.

Vanaf dit schooljaar is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. De betrokken partijen weten dat daarmee niet alle wensen kunnen worden gerealiseerd, maar zien dit als een eerste stap in hun streven naar een gelijke beloning voor gelijkwaardig werk. Het belonen van alle leraren en onderwijsondersteuners die werkzaam zijn in het vso op het beloningsniveau van het voortgezet onderwijs is daarbij het uitgangspunt. Dit vraagt echter om een grotere investering van het kabinet.

Bron: PO-Raad.

Willem de Zwijger College en Groenendijk zetten samenwerking voort

Woensdagmiddag 14 oktober 2020 hebben Aat van Genderen – directeur Willem de Zwijger College Papendrecht/Hardinxveld en Stephan Breur – directeur Groenendijk Onderwijsadministratie Sliedrecht/Beverwijk de continuering van de samenwerking gevierd onder het genot van een kopje koffie met slagroomtaart (uiteraard coronaproof)!

Inmiddels werken het Willem de Zwijger College en Groenendijk Onderwijsadministratie al vijf jaar op een plezierige manier samen.

Dit wordt onder andere vormgegeven door korte lijnen tussen de contactpersonen aan beide kanten; werkzaamheden worden door medewerkers van Groenendijk deels uitgevoerd op locatie; strakke Planning en Control (P&C) cyclus; gebruiksvriendelijke portal en systemen; betrouwbare sturingsinformatie.

Tevens volgt Aat alle nieuwe ontwikkelingen aan onze kant op de voet en denkt hij met zijn kennis en klantervaring graag met ons mee.

     

Corona en de gevolgen voor arbeidsovereenkomsten en vervanging

Ziek of afwezig

Wanneer een medewerker thuis is wegens corona is er niet altijd sprake van ziekte. Een werknemer is ziek als er sprake is van (fysieke of psychische) klachten als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling die de werknemer verhinderen zijn eigen werkzaamheden te verrichten. Wanneer een medewerker door quarantaine of door de coronamaatregelen niet op de werkplek mag verschijnen, maar niet ziek en arbeidsongeschikt is, is er geen sprake van een ziekmelding. Betrokkene kan dan indien mogelijk vanuit huis werkzaamheden verrichten. Wanneer de medewerker door medische klachten niet in staat is om te werken, is er wel sprake van een gerechtvaardigde ziekmelding. Bij twijfel kan altijd de bedrijfsarts worden geraadpleegd.

Ketenregeling
De arbeidsovereenkomst van de vervanger van een wegens corona afwezige werknemer telt mee als contract in de ketenbepaling. In het primair onderwijs is vervanging wegens ziekte van de leraar of OOP-er met les- of behandeltaken uitgezonderd van de ketenbepaling. Is de afwezige niet ziek, maar is hij uit voorzorg thuis, dan telt de arbeidsovereenkomst voor de vervanger mee in de ketenbepaling.

Vervangingsfonds

Wanneer het schoolbestuur is aangesloten bij het Vervangingsfonds, kan de vervanging wegens ziekte uiteraard bij het fonds worden gedeclareerd. Wanneer een medewerker uit voorzorg thuisblijft, maar niet ziek is, kan ook de vervanging bij het Vervangingsfonds worden gedeclareerd. Dit dient plaats te vinden via de na-declaratietool van het fonds. Via Self Service geeft u dit aan ons door met verlofreden 910.

Aanvragen extra bekostiging beloning leraren VSO

Schoolbesturen in het voortgezet speciaal onderwijs die het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aanbieden, kunnen een beroep doen op bijzondere bekostiging voor hun leraren. De aanvraag voor dit schooljaar dient uiterlijk op 1 oktober 2020 te zijn ingediend. De PO-Raad en de vakbonden maken zo snel mogelijk een afspraak over de besteding van het geld.

Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De PO-Raad en LECSO hebben zich hiervoor hard gemaakt, om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs te kunnen verminderen.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. Momenteel werken de sociale partners met een aantal betrokkenen aan een beloningsafspraak voor de betreffende leraren. De verwachting is dat deze afspraak voor het eind van 2020 wordt gemaakt en de beloning voor leraren in 2020 met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020 kan worden uitgekeerd. Een schoolbestuur dient echter uiterlijk 1 oktober 2020 de bijzondere bekostiging voor de financiering van de beloningsafspraak voor dit schooljaar aan te vragen.

De bijzondere bekostiging kan worden aangevraagd via de website van DUO. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan dit doen als er op 1 oktober 2019 ten minste 7 leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs stonden ingeschreven. De volledige regeling en toelichting hierop is onlangs gepubliceerd en hier te vinden. Aanvragen die na 1 oktober 2020 door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen. Als u niet uiterlijk 1 oktober de bijzondere bekostiging aanvraagt, krijgt u de bijzondere bekostiging niet toegekend. U bent dan echter nog wel gehouden aan de nog te maken beloningsafspraak tussen de PO-Raad en de vakbonden. Als werkgever heeft u dan dus wel de kosten, maar niet de bekostiging.

Ten behoeve van een spoedige en laagdrempelige aanvraag is het aantal leerlingen waarvoor bijzondere bekostiging kan worden ontvangen reeds door DUO vanuit de BRON-registraties aangegeven op het aanvraagformulier.

Bron: PO-Raad.

Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders PO en CAO Bestuurders VO

De VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben een onderhandelaarsakkoord vastgesteld voor een nieuwe CAO Bestuurders PO en CAO Bestuurders VO. Het onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de achterban van de cao-partijen, die tot 12 september 2020 kunnen reageren op het akkoord.

Doelstelling van cao-partijen is om te komen tot een bestuurders-cao voor het funderend onderwijs. Om te komen tot een geïntegreerd loongebouw voor de bestuurders in het PO en VO is meer tijd nodig. Daarom hebben partijen overeenstemming bereikt over het ongewijzigd verlengen van beide bestuurders-cao’s tot 1 januari 2021, met toekenning van een algemene salarisverhoging en een eenmalige uitkering.

Afspraken CAO Bestuurder PO en CAO Bestuurders VO

Voor de periode 2020 hebben partijen de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot salarisontwikkeling:

  • de salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,4%, mits de WNT-norm OCW-sectoren niet wordt overschreden;
  • er wordt in oktober 2020 een eenmalige uitkering van € 4.000 bruto verstrekt, naar rato van de diensttijd en werktijdfactor in de maanden januari tot en met oktober 2020. Ook voor deze eenmalige uitkering geldt dat de WNT-norm OCW-sectoren niet overschreden mag worden.

Technische aanpassing in de CAO Bestuurders PO 2020

Voor bestuurders in het PO wordt de toeslag van 0,8% in verband met het vervallen van de levensloopregeling en het nominale bedrag van € 35,33 omgezet in een eenmalige extra salarisverhoging van 1,3%, in opmaat naar de harmonisering van de twee loongebouwen.

Aanvraag voor bijzondere bekostiging

Op basis van het aantal leerlingen op de eerste schooldag kunt u bekostiging aanvragen voor specifieke doelgroepen nieuwkomers.

Het betreft:

  • asielzoekers die korter dan twee jaar en drie maanden in Nederland zijn;
  • overige vreemdelingen die korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn.

Hiervoor gelden wel een aantal criteria.

  • Leerlingen die ingeschreven staan en korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn moeten binnen de criteria voor asielzoekers en/of vreemdelingen vallen en het dient om minimaal vier leerlingen te gaan;
  • asielzoekers dienen langer dan één jaar en drie maanden en korter dan twee jaar en drie maanden in Nederland te zijn. Hiervoor geldt geen drempel qua aantal;
  • een SBO-school kan de financiering aanvragen indien er minimaal vier asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn.

U kunt de gelden aanvragen via DUO. Dit kan online of via een formulier. De aanvraag dient vóór 29 september 2020 bij DUO binnen te zijn.

Bron: LOWAN.

Reglement Participatiefonds 2020-2021

Onlangs heeft het Participatiefonds het reglement 2020-2021 gepubliceerd. Dit is een verlenging van het reglement van 2019-2020, nu de modernisering van het Participatiefonds is uitgesteld tot 1 augustus 2021.

Met het vaststellen van het reglement is het ook mogelijk geworden om vergoedingsverzoeken bij het fonds in te dienen voor ontslagen op of na 1 augustus 2020.

Het reglement 2020-2021 vindt u hier.

Update bestuurders-cao funderend onderwijs

Dat de zomervakantie voor alle regio’s bijna een feit is, betekent niet dat de gesprekken tussen de VTOI-NVTK en de VvOB over de nieuwe bestuurders-cao voor het funderend onderwijs stilliggen.

De transitie van de twee aparte bestuurders-cao’s in het PO en VO naar een nieuwe en geïntegreerde cao is logischerwijs een traject dat de nodige tijd en energie kost van de onderhandelaars aan beide kanten. Onderwerpen als het nieuwe loongebouw, de bovenwettelijke uitkeringen, maar ook de gezamenlijke visie op professionalisering verdienen een zorgvuldige aanpak en afstemming.

Ook in de zomervakantie wordt hier hard aan doorgewerkt.

Bron: www.vtoi.nl.

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is de regeling Aanvullend geboorteverlof van kracht. Op dit moment kennen we al de regeling Geboorteverlof (ook wel kraamverlof of partnerverlof genoemd). Op grond hiervan heeft de partner bij de geboorte van zijn kind recht op betaald verlof gedurende eenmaal het aantal werkuren per week, op te nemen binnen vier weken na de geboorte.

Het Aanvullend geboorteverlof regelt verlof van maximaal vijfmaal de weektaak, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte. Dit verlof is onbetaald. Tijdens dit verlof ontvangt de belanghebbende  een uitkering van 70% van het dagloon. Werkgevers kunnen deze uitkering voor hun werknemers bij het UWV aanvragen. In de CAO PO is geregeld dat de uitkering van de werknemer wordt aangevuld tot 100% van het salaris. In de CAO VO en de CAO MBO is dit niet geregeld en krijgt de werknemer dus geen aanvulling.

Ons doel is om de regeling uit te gaan voeren met maximale ondersteuning aan de werknemer en de werkgever, waar het gaat om het aanvragen van het verlof, het doorgeven van het verlof aan de personeels- en salarisadministratie, de aanvraag van de uitkering bij UWV en de verwerking in de financiële administratie.

In Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) zal een link worden opgenomen om het formulier ‘Aanvullend geboorteverlof’ (zoals op de website is terug te vinden) als bijlage mee te kunnen sturen. Op basis van de gegevens op dit formulier en de nodige bewijsstukken zal Groenendijk Onderwijsadministratie de aanvraag van de uitkering bij UWV verzorgen. Dit doen wij voor werkgevers die de volledige salarisadministratie bij Groenendijk hebben ondergebracht. Voorwaarde is dat de werkgever Groenendijk ook door middel van een ketenmachtiging toegang heeft verleend tot de portal van UWV.

Afhankelijk van de cao-afspraken zal vervolgens de salariskorting worden toegepast en, wanneer de beschikking van UWV is ontvangen, de uitkering met de medewerker worden verrekend.

Modernisering Participatiefonds

Het Participatiefonds gaat er vooralsnog van uit dat op 1 augustus 2021 de Modernisering kan worden ingevoerd. Onder dit artikel vindt u een folder met informatie om de kern van de aankomende Modernisering inzichtelijk te maken.

Het motto is en blijft eenvoudig: ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Iedereen betaalt een eigen bijdrage aan de kosten die ontstaan bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Standaard is dit 50%.

Er zijn straks acht situaties waarbij u in aanmerking kunt komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%. De bijlage bij dit artikel geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan u dan moet voldoen.

Nieuwe portalen: inloggen met eHerkenning

Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn druk bezig om de portalen gebruiksvriendelijker te maken. Voor zowel Mijn Vf als Mijn Pf kunt u vanaf 1 januari 2021 inloggen met eHerkenning. Beschikt uw organisatie al over eHerkenning?

Zo niet, regel dit op tijd, want een aanvraag kan even duren.

Uitgangspunt Modernisering: de focus op behoud van onderwijsprofessionals

U herkent als werkgever ongetwijfeld het belang van een goede begeleiding van onderwijspersoneelsleden tijdens hun loopbaan. Met een strategisch HR-beleid heeft u inzicht in toekomstige instroom, doorstroom en uitstroom binnen uw organisatie. Dat helpt om uw medewerkers aan de slag te houden en de te verwachten kosten op te vangen.

De winst zit ‘m in extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-werktrajecten.

De regioteams van VfPf zijn de perfecte sparringpartner op dit gebied. Ze denken met u mee en ondersteunen waar nodig om dit te realiseren, op een manier die bij uw situatie past. Daar hoeft u niet extra voor te betalen, want dit zit al in de premie.

Contact opnemen met een regiocoördinator in uw regio? Vind hier uw regioteam.

Folder Modernisering Participatiefonds

Bron: Vf/Pf.