Onderhandelaarsakkoord CAO Bestuurders PO en CAO Bestuurders VO

De VTOI-NVTK en Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben een onderhandelaarsakkoord vastgesteld voor een nieuwe CAO Bestuurders PO en CAO Bestuurders VO. Het onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de achterban van de cao-partijen, die tot 12 september 2020 kunnen reageren op het akkoord.

Doelstelling van cao-partijen is om te komen tot een bestuurders-cao voor het funderend onderwijs. Om te komen tot een geïntegreerd loongebouw voor de bestuurders in het PO en VO is meer tijd nodig. Daarom hebben partijen overeenstemming bereikt over het ongewijzigd verlengen van beide bestuurders-cao’s tot 1 januari 2021, met toekenning van een algemene salarisverhoging en een eenmalige uitkering.

Afspraken CAO Bestuurder PO en CAO Bestuurders VO

Voor de periode 2020 hebben partijen de volgende afspraken gemaakt met betrekking tot salarisontwikkeling:

 • de salarissen worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,4%, mits de WNT-norm OCW-sectoren niet wordt overschreden;
 • er wordt in oktober 2020 een eenmalige uitkering van € 4.000 bruto verstrekt, naar rato van de diensttijd en werktijdfactor in de maanden januari tot en met oktober 2020. Ook voor deze eenmalige uitkering geldt dat de WNT-norm OCW-sectoren niet overschreden mag worden.

Technische aanpassing in de CAO Bestuurders PO 2020

Voor bestuurders in het PO wordt de toeslag van 0,8% in verband met het vervallen van de levensloopregeling en het nominale bedrag van € 35,33 omgezet in een eenmalige extra salarisverhoging van 1,3%, in opmaat naar de harmonisering van de twee loongebouwen.

Aanvraag voor bijzondere bekostiging

Op basis van het aantal leerlingen op de eerste schooldag kunt u bekostiging aanvragen voor specifieke doelgroepen nieuwkomers.

Het betreft:

 • asielzoekers die korter dan twee jaar en drie maanden in Nederland zijn;
 • overige vreemdelingen die korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn.

Hiervoor gelden wel een aantal criteria.

 • Leerlingen die ingeschreven staan en korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn moeten binnen de criteria voor asielzoekers en/of vreemdelingen vallen en het dient om minimaal vier leerlingen te gaan;
 • asielzoekers dienen langer dan één jaar en drie maanden en korter dan twee jaar en drie maanden in Nederland te zijn. Hiervoor geldt geen drempel qua aantal;
 • een SBO-school kan de financiering aanvragen indien er minimaal vier asielzoekers- en/of overige vreemdelingenkinderen op het brinnummer staan ingeschreven die korter dan één jaar en drie maanden in Nederland zijn.

U kunt de gelden aanvragen via DUO. Dit kan online of via een formulier. De aanvraag dient vóór 29 september 2020 bij DUO binnen te zijn.

Bron: LOWAN.

Reglement Participatiefonds 2020-2021

Onlangs heeft het Participatiefonds het reglement 2020-2021 gepubliceerd. Dit is een verlenging van het reglement van 2019-2020, nu de modernisering van het Participatiefonds is uitgesteld tot 1 augustus 2021.

Met het vaststellen van het reglement is het ook mogelijk geworden om vergoedingsverzoeken bij het fonds in te dienen voor ontslagen op of na 1 augustus 2020.

Het reglement 2020-2021 vindt u hier.

Update bestuurders-cao funderend onderwijs

Dat de zomervakantie voor alle regio’s bijna een feit is, betekent niet dat de gesprekken tussen de VTOI-NVTK en de VvOB over de nieuwe bestuurders-cao voor het funderend onderwijs stilliggen.

De transitie van de twee aparte bestuurders-cao’s in het PO en VO naar een nieuwe en geïntegreerde cao is logischerwijs een traject dat de nodige tijd en energie kost van de onderhandelaars aan beide kanten. Onderwerpen als het nieuwe loongebouw, de bovenwettelijke uitkeringen, maar ook de gezamenlijke visie op professionalisering verdienen een zorgvuldige aanpak en afstemming.

Ook in de zomervakantie wordt hier hard aan doorgewerkt.

Bron: www.vtoi.nl.

Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 is de regeling Aanvullend geboorteverlof van kracht. Op dit moment kennen we al de regeling Geboorteverlof (ook wel kraamverlof of partnerverlof genoemd). Op grond hiervan heeft de partner bij de geboorte van zijn kind recht op betaald verlof gedurende eenmaal het aantal werkuren per week, op te nemen binnen vier weken na de geboorte.

Het Aanvullend geboorteverlof regelt verlof van maximaal vijfmaal de weektaak, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte. Dit verlof is onbetaald. Tijdens dit verlof ontvangt de belanghebbende  een uitkering van 70% van het dagloon. Werkgevers kunnen deze uitkering voor hun werknemers bij het UWV aanvragen. In de CAO PO is geregeld dat de uitkering van de werknemer wordt aangevuld tot 100% van het salaris. In de CAO VO en de CAO MBO is dit niet geregeld en krijgt de werknemer dus geen aanvulling.

Ons doel is om de regeling uit te gaan voeren met maximale ondersteuning aan de werknemer en de werkgever, waar het gaat om het aanvragen van het verlof, het doorgeven van het verlof aan de personeels- en salarisadministratie, de aanvraag van de uitkering bij UWV en de verwerking in de financiële administratie.

In Groenendijk PersoneelsBeheer (GPB) zal een link worden opgenomen om het formulier ‘Aanvullend geboorteverlof’ (zoals op de website is terug te vinden) als bijlage mee te kunnen sturen. Op basis van de gegevens op dit formulier en de nodige bewijsstukken zal Groenendijk Onderwijsadministratie de aanvraag van de uitkering bij UWV verzorgen. Dit doen wij voor werkgevers die de volledige salarisadministratie bij Groenendijk hebben ondergebracht. Voorwaarde is dat de werkgever Groenendijk ook door middel van een ketenmachtiging toegang heeft verleend tot de portal van UWV.

Afhankelijk van de cao-afspraken zal vervolgens de salariskorting worden toegepast en, wanneer de beschikking van UWV is ontvangen, de uitkering met de medewerker worden verrekend.

Modernisering Participatiefonds

Het Participatiefonds gaat er vooralsnog van uit dat op 1 augustus 2021 de Modernisering kan worden ingevoerd. Onder dit artikel vindt u een folder met informatie om de kern van de aankomende Modernisering inzichtelijk te maken.

Het motto is en blijft eenvoudig: ieder schoolbestuur heeft de verantwoordelijkheid om de eigen werkloosheidskosten beperkt te houden. Iedereen betaalt een eigen bijdrage aan de kosten die ontstaan bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. Standaard is dit 50%.

Er zijn straks acht situaties waarbij u in aanmerking kunt komen voor een verlaging van de eigen bijdrage van 50% naar 10%. De bijlage bij dit artikel geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan u dan moet voldoen.

Nieuwe portalen: inloggen met eHerkenning

Het Vervangingsfonds en Participatiefonds zijn druk bezig om de portalen gebruiksvriendelijker te maken. Voor zowel Mijn Vf als Mijn Pf kunt u vanaf 1 januari 2021 inloggen met eHerkenning. Beschikt uw organisatie al over eHerkenning?

Zo niet, regel dit op tijd, want een aanvraag kan even duren.

Uitgangspunt Modernisering: de focus op behoud van onderwijsprofessionals

U herkent als werkgever ongetwijfeld het belang van een goede begeleiding van onderwijspersoneelsleden tijdens hun loopbaan. Met een strategisch HR-beleid heeft u inzicht in toekomstige instroom, doorstroom en uitstroom binnen uw organisatie. Dat helpt om uw medewerkers aan de slag te houden en de te verwachten kosten op te vangen.

De winst zit ‘m in extra aandacht voor duurzame inzetbaarheid en van-werk-naar-werktrajecten.

De regioteams van VfPf zijn de perfecte sparringpartner op dit gebied. Ze denken met u mee en ondersteunen waar nodig om dit te realiseren, op een manier die bij uw situatie past. Daar hoeft u niet extra voor te betalen, want dit zit al in de premie.

Contact opnemen met een regiocoördinator in uw regio? Vind hier uw regioteam.

Folder Modernisering Participatiefonds

Bron: Vf/Pf.

Salarisschalen (adjunct)directeuren PO

Onder voorwaarde dat de arbeidsvoorwaardelijke gevolgen met terugwerkende kracht per 1 augustus 2020 in werking treden, mogen schoolbesturen en (P)GMR tot uiterlijk 1 november 2020 de tijd nemen voor een zorgvuldig proces om de OOP- en directiefuncties te actualiseren en herwaarderen.

Dit betekent dat de ‘oude’ salaristabellen voor de (adjunct)directeuren, die volgens het cao-akkoord 2019-2020 per 1 augustus 2020 vervallen, nog tot 1 november 2020 blijven bestaan. Het gaat om de schalen AB tot en met AE en DA tot en met DE, evenals de bijbehorende directietoeslag.

Uiterlijk 1 november 2020 zult u de nieuwe salarisschaal van de directieleden aan de salarisadministratie moeten doorgeven (met terugwerkende kracht naar 1 augustus 2020). Daarna vervallen de oude schalen definitief.

BRAVO Bestuursbokaal 2020

Heeft uw schoolbestuur het beste bestuursverslag van Nederland?

Stuurt u dan uw bestuursverslag 2019 (PO/VO) uiterlijk vóór 1 oktober 2020 naar info@bravo-onderwijs.nl en maak kans om winnaar te worden van het beste bestuursverslag in het PO of VO van Nederland. Mogelijk bent u de winnaar en kan BRAVO u op 10 december 2020 de BRAVO Bestuursbokaal overhandigen! Het is een feestelijke uitreiking op de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Oud-winnaars hebben in de pers veel publiciteit gekregen, omdat het afleggen van goede verantwoording een actueel en belangrijk thema is.

Uw bestuursverslag wordt na inzending beoordeeld door een gespecialiseerde jury. Deze bestaat uit een afvaardiging van Wijs Accountants, VTOI-NVTK, PO-Raad en VO-raad, alsook Ouders van Waarde. Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op het voldoen aan de wettelijke eisen.

Voor 2019 heeft het Ministerie van OCW per sector vijf maatschappelijke thema’s verplicht gesteld die besturen in het jaarverslag dienen toe te lichten. Hierover bent u in november 2019 door middel van een brief van het Ministerie geïnformeerd.

Daarnaast wordt het bestuursverslag op een aantal specifieke criteria beoordeeld:

 • Intern toezicht
 • Bestuur/bestuurder
 • Ouders/leerling/docent
 • Toekomstige ontwikkelingen

Natuurlijk kijkt de jury ook naar communicatieve aspecten zoals taalgebruik, fotomateriaal en gebruikte media.

Meer informatie over de te beoordelen criteria kunt u vinden op de website van BRAVO.

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020 definitief

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor de werknemers in het voortgezet onderwijs.

Met een ruime meerderheid hebben de leden van de VO-raad ingestemd met het op 7 april 2020 overeengekomen onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO VO. Ook de achterbannen van de onderwijsbonden hebben goedkeuring gegeven aan het akkoord. Daarmee is het cao-akkoord definitief rond en de CAO VO 2020 een feit.

Onderwijzend en ondersteunend personeel ontvangen met terugwerkende kracht een structurele loonsverhoging van 2,75% op 1 maart 2020. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering met 0,6% verhoogd naar 8% en volgt in juni 2020 een eenmalige uitkering van 750 euro.

Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Convenant personeelstekorten en werkdrukverlichting, inductieprogramma’s en inkorting van salarisschalen voor schoolleiders, tijdelijke contracten en ketenbepaling, en professionalisering. Ook hebben cao-partijen afgesproken in de looptijd van deze cao aan de slag te gaan met het vernieuwen van de arbeidsvoorwaarden, taakbeleid en duurzame inzetbaarheid.

Het onderhandelaarsakkoord vindt u hieronder.

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2020

Hier vindt u een aantal veelgestelde vragen over het akkoord. De nieuwe cao loopt tot 1 januari 2021.

Bron: VO-raad.