Maximale vrijwilligersvergoeding in 2021

De maximale vrijwilligersvergoeding wordt sinds 2020 jaarlijks geïndexeerd.

De maximale vrijwilligersvergoeding stijgt in 2021 naar 1.800 euro per jaar (2020: 1.700 euro) en 180 euro per maand (2020: 170 euro).

Voor de uitvoeringspraktijk wordt het maximumbedrag per kalenderjaar rekenkundig afgerond op een veelvoud van 100 euro. De verhoging van 1.700 euro naar 1.800 euro belastingvrije vergoeding voor vrijwilligers per jaar geldt vanaf 1 januari 2021.

CAO Voortgezet Onderwijs 2020 verlengd

Sociale partners hebben besloten om de CAO VO 2020 niet op te zeggen en hierdoor is de CAO VO 2020 per 31 december 2020 van rechtswege verlengd tot en met 31 december 2021.

Het streven van cao-partijen is wel om op kortere termijn tot een nieuwe CAO VO te komen. De gesprekken hierover zullen eind januari 2021 starten. Tot er een nieuwe cao is zijn de arbeidsvoorwaarden die in de CAO VO 2020 zijn opgenomen nog van toepassing.

Groenendijk Onderwijsadministratie live met Visma HRM

Vanaf 1 januari 2021 is een aantal klanten van Groenendijk Onderwijsadministratie live met de nieuwe onderwijs oplossing van Visma|Raet! Deze nieuwe oplossing, met de naam Visma HRM, biedt schoolorganisaties maximale ondersteuning op het gebied van personeels- en salarisadministratie.

Groenendijk Onderwijsadministratie ontzorgt schoolbesturen op het gebied van personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie en streeft ernaar om schoolbesturen te ondersteunen met kwalitatief hoogstaande dienstverlening, gebruikmakend van de meest innovatieve software. Dat is de reden dat Groenendijk participeert in de ontwikkeling van het platform van Visma|Raet. Deze nauwe samenwerking tussen Visma|Raet en Groenendijk heeft ertoe geleid dat Groenendijk Onderwijsadministratie per 1 januari is live gegaan met Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Samenwerkingsverbanden en Kinderopvang.

Visma HRM is een volledig geïntegreerde Cloud-oplossing, waarbij de medewerker centraal staat. De medewerker heeft allerlei functionaliteiten tot zijn beschikking, zoals een eigen verzuimdashboard, inzicht in verlofsaldi en ook het opstellen van een proefloonstrook. Schoolbesturen kunnen optimaal profiteren van de nieuwe mogelijkheden binnen de dienstverlening van Groenendijk. Denk hierbij aan een app voor onder andere het doorgeven van declaraties en het inzien van de salarisspecificatie. Daarnaast is het met de nieuwe oplossing mogelijk om op basis van de laatste technische mogelijkheden data te ontsluiten en zijn er direct een aantal nieuwe functionaliteiten beschikbaar, zoals de digitale handtekening en complexe workflow-processen. Kortom, een krachtig platform waar schoolorganisaties weer jaren met veel plezier gebruik van kunnen maken.

Groenendijk is met Visma HRM gereed om schoolbesturen maximaal te ondersteunen bij de personeels- en salarisadministratie! Lees het artikel van Visma|Raet over de samenwerking met Groenendijk Onderwijsadministratie en op welke manier het onderwijs verder wordt geholpen met Visma HRM.

Bent u benieuwd wat deze nieuwe oplossing voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op en wij informeren u graag over de mogelijkheden en in een demo laten wij u graag kennismaken met Visma HRM.

Winnaars BRAVO Bestuursbokaal 2020 bekend

Op donderdag 10 december 2020 was het zover! Voor de 14e achtereenvolgende keer zijn de winnaars van het beste bestuursverslag in het primair en voortgezet onderwijs bekendgemaakt. De bestuursverslagen van de Leo Kanner Onderwijsgroep te Leiderdorp (PO) en het CITAVERDE College te Herten (VO) zijn uitgeroepen tot de winnaars. Zij ontvangen de BRAVO Bestuursbokaal 2020. Dit is de prijs die Branchevereniging voor onderwijsbedrijfsvoering (kortgezegd: BRAVO) uitreikt aan scholen die het Beste Bestuursverslag in het PO respectievelijk VO kunnen voorleggen.

Besturen hadden tot 1 oktober 2020 de tijd hun bestuursverslag 2019 per e-mail in te sturen. BRAVO heeft in totaal 26 bestuursverslagen ontvangen. Een team van ervaren adviseurs van de aangesloten administratiekantoren binnen BRAVO heeft met behulp van de bestuursverslagscan alle inzendingen beoordeeld en acht nominaties geselecteerd. Vier nominaties in het primair onderwijs en vier nominaties in het voortgezet onderwijs.

In het bestuursverslag legt het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. Drie vragen staan hierbij centraal. Wat waren we van plan? Wat hebben we gedaan? Wat hebben we bereikt?

Verantwoording is niet alleen belangrijk vanwege de controle, maar ook vanwege het leereffect. Wat kan de volgende keer beter of anders? Naarmate de verantwoording toegankelijker is en betere informatie biedt, kan het gesprek hierover beter worden gevoerd. Het bestuursverslag draagt op deze wijze bij aan goed onderwijs.

Lees hier het jaarverslag van de Leo Kanner Onderwijsgroep en hier het jaarverslag van het CITAVERDE College.

Subsidieregeling Schoolkracht

De nieuwe regeling Schoolkracht, waarmee scholen in het PO, VO en SO een budget van maximaal 30.000 euro kunnen aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling, is opengesteld. Dit is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en LerarenOntwikkelFonds (LOF).

Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen goed van de grond te krijgen of om goede veranderingen duurzaam in de onderwijspraktijk te borgen. Zeker in deze tijden van coronamaatregelen is het lastiger hier ruimte en tijd voor vrij te maken.

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën toch in de praktijk te brengen. Schoolontwikkeling is immers de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Deze regeling sluit aan bij de beleidsreactie op het rapport van McKinsey, waarin is aangegeven dat duurzame schoolontwikkeling moet worden versterkt. Deze subsidieregeling wil schoolleiders en leraren ondersteunen met hun schoolontwikkeling, zodat scholen lerende, professionele organisaties worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs wordt versterkt.

Een schoolleider of leraar in het primair, voortgezet of speciaal onderwijs kan namens de school een plan indienen via de website van DUS-I. Er kan maximaal 30.000 euro worden aangevraagd voor een plan voor schoolontwikkeling dat zich richt op één of meer van de volgende thema’s.

  • Verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid; en
  • digitalisering.

Aanvraagperiode
Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kunt u subsidie aanvragen. Wij adviseren u om niet tot het laatste moment te wachten. Aanvragen die na 15 januari 2021 worden ingediend, worden afgewezen.

Hoogte subsidie
Er is in totaal € 5 miljoen beschikbaar voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Er kan maximaal € 30.000 per school voor één vestiging worden aangevraagd. Scholen met meerdere vestigingen moeten daarom overleggen welke schoolvestiging de aanvraag gaat indienen. De subsidie moet worden besteed in de periode van maart 2021 tot en met augustus 2022.

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, worden de aanvragen per sector (PO of VO) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt.

Voorwaarden
De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de bovengenoemde thema’s. Er kan subsidie worden aangevraagd voor personele kosten en materiële kosten die direct aan het project verbonden zijn. Deze voert u op in de begroting.

Het plan voor schoolontwikkeling bevat onder meer:

  • het doel of de doelen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • op hoofdlijnen waarop de schoolontwikkeling zich richt;
  • de activiteiten om tot uitwerking en uitvoering van de schoolontwikkeling te komen;
  • de inzet en rollen van alle betrokkenen bij de schoolontwikkeling en de manier waarop het gehele team betrokken wordt;
  • een omschrijving hoe de schoolontwikkeling duurzaam wordt voortgezet, ook na afloop van de subsidietermijn.

Tijdens de looptijd van de subsidieregeling zal een onderzoek worden gestart om lessen te trekken, en er zullen enkele bijeenkomsten worden georganiseerd voor kennisdeling. De aanvragers die subsidie ontvangen moeten hieraan deelnemen.

Subsidie aanvragen
U kunt subsidie aanvragen van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 middels het online aanvraagformulier van DUS-I.

Bij uw aanvraag moet u het Plan voor schoolontwikkeling en begroting meesturen. Uiterlijk 12 maart 2021 ontvangen de aanvragers bericht of de subsidie wordt toegekend.

Verantwoording
De subsidie dient verantwoord te worden in de jaarverslaggeving overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

De subsidieontvanger moet op verzoek aantonen dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn en dat de activiteiten zijn verricht.

Voor meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/schoolkracht.

Verlengde CAO PO 2019-2020 definitief

Het cao-akkoord voor de verlenging van de CAO PO 2019-2020 tot en met 31 december 2020 is definitief geworden.

Met het verlengen van de cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een eenmalige extra toelage, door middel van het eenmalig verhogen van de structurele eindejaarsuitkering van 2020 van 6,3% naar 7,0%.

In december zal de eindejaarsuitkering herrekend en uitbetaald worden. Medewerkers die eerder dit jaar uit dienst zijn gegaan en waarbij de aanspraken al waren afgerekend, zullen een nabetaling ontvangen als gevolg van de herrekening van de eindejaarsuitkering.

Tevens is in deze verlengde cao de arbeidsmarkttoelage opgenomen voor leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en zijn de afspraken rondom de actualisering van de functiebeschrijvingen vastgelegd. De gewijzigde cao-teksten vindt u hier.

De eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering wordt gefinancierd uit een structureel hogere indexering van de bekostiging in 2020. In een volgende cao-onderhandeling zal de verhoging van de bekostiging 2020 als gevolg van een ramingsbijstelling alsmede de structurele inzet van de verhoging van de indexering worden genomen. Werkgevers dienen hier in de begroting van 2021 rekening mee te houden.

Arbeidsmarkttoelage leraren vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs te verminderen. De sociale partners hebben hierover afspraken gemaakt. De arbeidsmarkttoelage wordt zo snel mogelijk uitgekeerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020.

De arbeidsmarkttoelage is gebaseerd op het bedrag dat het schoolbestuur heeft (of had kunnen) ontvangen uit de eerder gepubliceerde bekostigingsregeling. Het beschikbare bedrag wordt per schoolbestuur verdeeld over het totaal aantal fte’s van de betreffende leraren op basis van de werktijdfactor. Kijk hier voor nadere details over de afspraak.

De sociale partners hebben afgesproken dat een schoolbestuur het beschikbare geld ook op een andere manier onder de medewerkers kan verdelen. Het schoolbestuur treedt in die situatie hierover in overleg met de vakbonden in decentraal georganiseerd overleg (DGO). Zij maken vervolgens in ieder geval afspraken over wie in aanmerking komt voor de toelage, de hoogte van de toelage en de berekeningswijze.

De afspraak over de arbeidsmarkttoelage tussen de PO-Raad en de vakbonden wordt vastgelegd in de eerstvolgende cao. Dit kost echter tijd. De partijen roepen schoolbesturen op om daar niet op te wachten. De betrokken schoolbesturen kunnen vooruitlopend daarop op korte termijn vaststellen welke medewerkers een toelage krijgen, berekenen hoe hoog de toelage dit schooljaar is en ervoor zorgen dat de medewerkers de toelage krijgen uitbetaald. Indien een schoolbestuur DGO wil voeren over de arbeidsmarktoelage, kan dit gesprek al worden gestart en kunnen de uitkomsten hiervan aansluitend aan een akkoord hierover worden uitgevoerd.

Vanaf dit schooljaar is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. De betrokken partijen weten dat daarmee niet alle wensen kunnen worden gerealiseerd, maar zien dit als een eerste stap in hun streven naar een gelijke beloning voor gelijkwaardig werk. Het belonen van alle leraren en onderwijsondersteuners die werkzaam zijn in het vso op het beloningsniveau van het voortgezet onderwijs is daarbij het uitgangspunt. Dit vraagt echter om een grotere investering van het kabinet.

Bron: PO-Raad.

Willem de Zwijger College en Groenendijk zetten samenwerking voort

Woensdagmiddag 14 oktober 2020 hebben Aat van Genderen – directeur Willem de Zwijger College Papendrecht/Hardinxveld en Stephan Breur – directeur Groenendijk Onderwijsadministratie Sliedrecht/Beverwijk de continuering van de samenwerking gevierd onder het genot van een kopje koffie met slagroomtaart (uiteraard coronaproof)!

Inmiddels werken het Willem de Zwijger College en Groenendijk Onderwijsadministratie al vijf jaar op een plezierige manier samen.

Dit wordt onder andere vormgegeven door korte lijnen tussen de contactpersonen aan beide kanten; werkzaamheden worden door medewerkers van Groenendijk deels uitgevoerd op locatie; strakke Planning en Control (P&C) cyclus; gebruiksvriendelijke portal en systemen; betrouwbare sturingsinformatie.

Tevens volgt Aat alle nieuwe ontwikkelingen aan onze kant op de voet en denkt hij met zijn kennis en klantervaring graag met ons mee.

     

Corona en de gevolgen voor arbeidsovereenkomsten en vervanging

Ziek of afwezig

Wanneer een medewerker thuis is wegens corona is er niet altijd sprake van ziekte. Een werknemer is ziek als er sprake is van (fysieke of psychische) klachten als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling die de werknemer verhinderen zijn eigen werkzaamheden te verrichten. Wanneer een medewerker door quarantaine of door de coronamaatregelen niet op de werkplek mag verschijnen, maar niet ziek en arbeidsongeschikt is, is er geen sprake van een ziekmelding. Betrokkene kan dan indien mogelijk vanuit huis werkzaamheden verrichten. Wanneer de medewerker door medische klachten niet in staat is om te werken, is er wel sprake van een gerechtvaardigde ziekmelding. Bij twijfel kan altijd de bedrijfsarts worden geraadpleegd.

Ketenregeling
De arbeidsovereenkomst van de vervanger van een wegens corona afwezige werknemer telt mee als contract in de ketenbepaling. In het primair onderwijs is vervanging wegens ziekte van de leraar of OOP-er met les- of behandeltaken uitgezonderd van de ketenbepaling. Is de afwezige niet ziek, maar is hij uit voorzorg thuis, dan telt de arbeidsovereenkomst voor de vervanger mee in de ketenbepaling.

Vervangingsfonds

Wanneer het schoolbestuur is aangesloten bij het Vervangingsfonds, kan de vervanging wegens ziekte uiteraard bij het fonds worden gedeclareerd. Wanneer een medewerker uit voorzorg thuisblijft, maar niet ziek is, kan ook de vervanging bij het Vervangingsfonds worden gedeclareerd. Dit dient plaats te vinden via de na-declaratietool van het fonds. Via Self Service geeft u dit aan ons door met verlofreden 910.

Aanvragen extra bekostiging beloning leraren VSO

Schoolbesturen in het voortgezet speciaal onderwijs die het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aanbieden, kunnen een beroep doen op bijzondere bekostiging voor hun leraren. De aanvraag voor dit schooljaar dient uiterlijk op 1 oktober 2020 te zijn ingediend. De PO-Raad en de vakbonden maken zo snel mogelijk een afspraak over de besteding van het geld.

Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De PO-Raad en LECSO hebben zich hiervoor hard gemaakt, om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs te kunnen verminderen.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. Momenteel werken de sociale partners met een aantal betrokkenen aan een beloningsafspraak voor de betreffende leraren. De verwachting is dat deze afspraak voor het eind van 2020 wordt gemaakt en de beloning voor leraren in 2020 met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020 kan worden uitgekeerd. Een schoolbestuur dient echter uiterlijk 1 oktober 2020 de bijzondere bekostiging voor de financiering van de beloningsafspraak voor dit schooljaar aan te vragen.

De bijzondere bekostiging kan worden aangevraagd via de website van DUO. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan dit doen als er op 1 oktober 2019 ten minste 7 leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs stonden ingeschreven. De volledige regeling en toelichting hierop is onlangs gepubliceerd en hier te vinden. Aanvragen die na 1 oktober 2020 door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen. Als u niet uiterlijk 1 oktober de bijzondere bekostiging aanvraagt, krijgt u de bijzondere bekostiging niet toegekend. U bent dan echter nog wel gehouden aan de nog te maken beloningsafspraak tussen de PO-Raad en de vakbonden. Als werkgever heeft u dan dus wel de kosten, maar niet de bekostiging.

Ten behoeve van een spoedige en laagdrempelige aanvraag is het aantal leerlingen waarvoor bijzondere bekostiging kan worden ontvangen reeds door DUO vanuit de BRON-registraties aangegeven op het aanvraagformulier.

Bron: PO-Raad.