Akkoord CAO Bestuurders funderend onderwijs

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 10 april 2024 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO Bestuurders funderend onderwijs (PO en VO) voor 2024.

Inleiding
De cao-partijen hebben geconstateerd dat er door de verschillende ontwikkelingen in de reguliere cao’s in het funderend onderwijs – CAO PO en CAO VO – een disbalans is ontstaan in het loongebouw voor bestuurders in het funderend onderwijs. De belangrijkste ontwikkelingen:

 • het gelijktrekken van de salarisschalen in het PO met die in het VO en het verhogen van het percentage van de eindejaaruitkering van 6,3 naar 8,33 in CAO PO 2022; en
 • de algemene verhoging van 10% in de CAO PO en CAO VO 2023-2024.

Door deze ontwikkelingen kwam het salaris van (adjunct-)directeuren soms hoger te liggen dan dat van hun bestuurders. Dit zijn ontwikkelingen waarmee geen rekening kon worden gehouden bij het tot stand komen van voormeld loongebouw in 2022, waaraan in de jaren daarvoor is gewerkt, en aanleiding om voormeld loongebouw onder de loep te nemen. Adviesbureau Berenschot heeft op basis van de stand van zaken per maart 2024 de salarisstructuur/bandbreedten voor bestuurders funderend onderwijs vergeleken met die voor (adjunct-)directeuren in het PO en VO aan de hand van USB (Universeel Systeem Berenschot), een functiewaarderingsysteem dat zowel in de publieke als private sector wordt toegepast. Vervolgens heeft Berenschot een benchmark uitgevoerd met de brede onderwijssector als referentiemarkt en advies uitgebracht over de minima en maxima van de salarisschalen. Het advies van Berenschot over de nieuwe minima en maxima van de salarisschalen is door de cao-partijen integraal overgenomen.

Aangezien nog niet alle in de benchmark meegenomen cao’s in de brede onderwijssector zijn geïndexeerd, dienden cao-partijen nog naar evenredigheid tot een percentage te komen waarmee de door Berenschot geadviseerde minima en maxima van de salarisschalen werden geïndexeerd.

Afspraken CAO Bestuurders funderend onderwijs 2024

Salarisontwikkeling

 • De cao-partijen hebben de minima van alle salarisschalen van het loongebouw bestuurders funderend onderwijs en de maxima van salarisschaal BA en BB opnieuw vastgesteld om tot marktconforme salarisschalen voor bestuurders te komen, door de geadviseerde bedragen op basis van een benchmark over te nemen.
 • De cao-partijen zijn overeengekomen dat de actuele salarissen met 5% worden verhoogd met ingang van 1 maart 2024. Dat houdt tevens in dat ook de nieuwe minima en maxima met 5% worden geïndexeerd.

Overige

 • De cao-partijen hebben afgesproken zich te zullen inzetten om de cao concurrerend, modern en vitaal te houden en zullen daartoe een ontwikkelagenda vaststellen.
 • In de tekst van de cao worden enkele technische aanpassingen aangebracht en toegelicht.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2025.

Bron: vvob.nl.

Groenendijk maandag 20 mei gesloten

Op maandag 20 mei (Tweede Pinksterdag) is het kantoor van Groenendijk gesloten. Wij zijn op deze dag niet bereikbaar.

Dinsdag 21 mei zijn wij weer bereikbaar op de gebruikelijke tijden.

Digitale Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Dienst Justis is gestart met de uitrol van de digitale VOG. Fasegewijs (op volgorde van kamer-van-koophandelnummer) wordt het voor steeds meer werkgevers mogelijk om de VOG digitaal te ontvangen. Rond 21 mei 2024 zal dit proces zijn afgerond.

De keuze om de VOG digitaal te ontvangen is aan de werknemer. De mogelijkheid om de VOG per post te ontvangen blijft bestaan. Voor wat betreft de kosten maakt het geen verschil of er een digitale VOG wordt aangevraagd of dat deze per post moet worden toegestuurd. Wanneer de VOG digitaal wordt verstrekt, dan komt deze binnen in de Berichtenbox van MijnOverheid. Voorwaarde is wel dat deze moet zijn geactiveerd.

De digitale VOG is roze van kleur en ziet er ook inhoudelijk iets anders uit. De echtheid kan worden getoetst via de validatievoorziening van Justis (www.validatie.nl).

Voor de werkgevers waarvoor Groenendijk de salarisadministratie verzorgt zal ook de controle op authenticiteit bij Groenendijk plaatsvinden. Wanneer de digitale VOG beschikbaar wordt gesteld, mogen de eigenschappen van het document niet worden gewijzigd – de VOG kan dan namelijk niet worden gevalideerd. Wanneer het validatieproces niet succesvol kan plaatsvinden, zal dit worden gemeld aan de werkgever en de betrokken werknemer.

DUO: Maak gebruik van de XBRL-controleservice

Verantwoordingsjaar 2023
Vanaf 7 maart 2024 is het XBRL Onderwijsportaal klaar voor het indienen van jaarrapportages van het verslagjaar 2023.

Vragen en antwoorden
DUO biedt ondersteuning via online voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes om u te begeleiden bij het gebruik van het XBRL Onderwijsportaal.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Er worden twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste is gericht op organisaties die minder ervaring hebben met het aanleveren van jaarrapportages in XBRL. DUO geeft hier uitgebreide uitleg over het werken met het XBRL Onderwijsportaal. De tweede bijeenkomst richt zich op meer ervaren organisaties en behandelt veelvoorkomende fouten. Beide sessies bevatten een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Vragen kunt u vooraf indienen via xbrl@duo.nl en worden zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomsten beantwoord.

 • Dinsdag 2 april van 10.00 tot 11.30 uur
 • Donderdag 2 mei van 10.00 tot 11.30 uur

Vragenuurtjes
Daarnaast organiseert DUO twee vragenuurtjes waarbij mondelinge vragen mogelijk zijn. Niet behandelde vragen worden later toegevoegd aan de FAQ en beschikbaar gesteld.

 • Donderdag 30 mei van 10.00 tot 11.30 uur
 • Donderdag 13 juni van 10.00 tot 11.30 uur

Onderstaand de Teams-link om deel te nemen aan deze bijeenkomsten en vragenuurtjes. Deze is voor alle sessies hetzelfde. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Teams-link voor alle voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes

Maak gebruik van de XBRL-controleservice
Als u al over de jaarrekening beschikt zonder controleverklaring, kunt u de gegevens alvast invoeren en indienen bij DUO. DUO controleert de ingediende rapportage met een geautomatiseerde procedure en informeert u per e-mail over eventuele benodigde aanpassingen. Mocht er toch een wijziging nodig zijn, dan kunt u de rapportage aanpassen en opnieuw indienen. Herziene rapportages kunnen zo vaak als nodig worden ingediend, waarbij de laatste versie de eerdere vervangt. Dit bevordert het snel oplossen van onvolkomenheden en zorgt voor tijdige en correcte verantwoordingsgegevens voor de Inspectie van het Onderwijs en OCW. Voor vragen kunt u terecht bij xbrl@duo.nl.

Met vriendelijke groet,
Team XBRL

Subsidie voor brugfunctionaris

Tot en met 16 februari 2024 kunnen scholen subsidie aanvragen voor een brugfunctionaris. Hiervoor is jaarlijks € 51,8 miljoen subsidie beschikbaar.

De brugfunctionaris legt verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school. Anders dan de rest van het schoolteam werken ze ook buiten de omgeving van de school. Ze zijn geen zorgverleners, maar weten wel waar de juiste hulp en ondersteuning te vinden is.

De brugfunctionaris is er voor alle vragen en zorgen die niet direct te maken hebben met onderwijs. Zo kunnen ze ouders helpen als er bijvoorbeeld een psycholoog, een wijkteam of jeugdhulp nodig is. Zo hebben ouders iemand die naast hen staat, worden leraren en begeleiders op school ontlast en komen leerlingen beter aan leren toe.

Scholen kunnen subsidie aanvragen via de website van DUS-I. Er is subsidie beschikbaar voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027.

Bron: VOS/ABB.

Subsidieregeling Verbinding po-vo binnenkort van start

De subsidieregeling Verbinding po-vo gaat vanaf het schooljaar 2024-2025 van start. De regeling volgt de subsidieregeling Doorstroomprogramma’s po-vo op en heeft als doel om de doorstroom van leerlingen van het po naar het vo te versoepelen. De aanvraagperiode voor de subsidie start naar verwachting in februari 2024.

De overgang van het po naar het vo is een kwetsbaar moment in een onderwijsloopbaan. Een goede samenwerking met duidelijke afspraken tussen scholen voor po en vo zorgt ervoor dat leerlingen zo min mogelijk worden geremd in hun ontwikkeling. Dit is met name belangrijk voor kinderen van ouders met een laag inkomen, omdat de leerprestaties en het welbevinden van deze leerlingen vaker een daling laten zien nadat ze van het po naar het vo zijn doorgestroomd. Ook krijgen zij vaker een advies dat niet goed aansluit bij hun capaciteiten. Daarom zijn zij nog meer gebaat zijn bij een soepele doorstroom naar het vo.

Subsidie voor een coalitie van scholen
De subsidie is beschikbaar voor scholen die samenwerken in een coalitie van minimaal twee basisscholen en één middelbare school. Scholen voor speciaal onderwijs kunnen ook deelnemen aan een coalitie. De subsidieregeling wordt naar verwachting begin februari 2024 gepubliceerd.

Bron: ministerie van OCW.

Nieuwe ABP-pensioenregeling vanaf 2027

De Pensioenkamer (de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren) heeft een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Deze is nodig vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat volgt uit de Wet toekomst pensioenen. Sociale partners hebben, samen met ABP, de ambitie om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027 in te laten gaan.

In de komende periode worden de afspraken uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept van dit transitieplan is naar verwachting eind februari 2024 gereed. Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers worden eind maart over het concept-transitieplan gehoord. Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

De gemaakte afspraken zijn beschreven in een hoofdlijnenresultaat.

Wijziging startpagina Youforce

Wijziging ‘look and feel’ startpagina van Youforce
Op 2 januari 2024 wijzigt de weergave van het Youforce portaal. Alleen de weergave op de eerste pagina wijzigt. De weergave en werking van Self Service / GPB en andere modules binnen Youforce blijft ongewijzigd. Deze eerste pagina op het portaal zal er als onderstaand uit komen te zien:

applicatie weergave medewerker

Waarom deze wijziging?
Je vraagt je wellicht af waarom deze wijziging nog op Youforce doorgevoerd wordt. In het onderwijsdomein zijn we immers vooral druk met de overgang naar Visma HRM. Het Youforceportaal zoals we dat voor het onderwijs gebruiken, wordt ook gebruikt door klanten in de zorgsector en decentrale overheid. Deze sectoren hebben om ontwikkelingen gevraagd. De wijziging geldt voor alle Youforceklanten.

Aanpassing reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 1 januari 2024

In het primair onderwijs wordt de vergoeding voor woon-werkverkeer vanaf 1 januari 2024 een vaste vergoeding per maand in plaats van een vergoeding van het werkelijke aantal kilometers. Met de vakbonden is afgesproken om de invulling van de hogere kilometervergoeding aan te passen omdat de vergoeding van werkelijke kilometers leidt tot meer administratieve druk voor medewerkers en schoolorganisaties. 

De regeling blijft verder hetzelfde: 

 • Een vergoeding van € 0,17 per kilometer.
 • Een vergoeding voor de kilometers tussen 7 en 25 kilometer (enkele reis). De vergoeding wordt uiteraard uitbetaald voor de heen- en terugreis.
 • Voor vervangers blijft de bestaande uitzondering van toepassing. Zij ontvangen een vergoeding voor de kilometers tussen 7 en 34,5 kilometer enkele reis.
 • De vergoeding is gebaseerd op 208 reisdagen per jaar bij 5 reisdagen woon-werkverkeer per week. Deze wordt aangepast aan het aantal reisdagen van de medewerker.
 • De berekening is gebaseerd op een jaarbedrag dat wordt uitbetaald in 11 termijnen. De maand zonder uitbetaling is augustus.
 • De vergoeding loopt door tijdens de eerste twee weken van ziekte.

Artikel 7.2a van de cao primair onderwijs wordt gewijzigd als gevolg van de overeengekomen aanpassingen. De publicatie daarvan volgt op korte termijn.

Bron: PO-Raad.

Premies collectieve zorgverzekeringen 2024 bekend

Groenendijk Onderwijsadministratie heeft met VGZ, Zilveren Kruis en Univé een collectieve zorgverzekering afgesloten waar de werknemers van onze klanten gebruik van kunnen maken.

Nieuwe premies
De premies voor 2024 van deze collectieve zorgverzekeringen zijn inmiddels bekend en zijn te raadplegen op de website van de betreffende zorgverzekering. Via onze website zijn de websites van VGZ, Zilveren Kruis en Univé te benaderen.

Verandering in de collectiviteitskorting
Vanaf 1 januari 2023 is de collectiviteitskorting op de basisverzekering vervallen. Dit geldt voor iedereen in Nederland en voor alle zorgverzekeraars. Op de aanvullende verzekering is korting nog wel mogelijk.

Korting aanvullende verzekering
Zowel Univé, VGZ als Zilveren Kruis biedt op de aanvullende verzekering een kortingspercentage. Dit percentage kan oplopen tot 10%.

Eigen risico
Per 1 januari 2024 blijft het verplichte eigen risico op de basisverzekering ongewijzigd, te weten € 385,00 per premiebetalende verzekerde per jaar.

Extra diensten
Op de websites van Univé, VGZ en Zilveren Kruis is ook informatie te vinden over veel extra diensten, onder andere op het gebied van een gezonde levensstijl en relevante vergoedingen voor het werk in het onderwijs en voor thuis. Zilveren Kruis kent daarnaast nog aanvullende pakketten voor medewerkers in het onderwijs.

Polis 2024
Collectief verzekerden van zowel Univé, VGZ als Zilveren Kruis ontvangen binnenkort hun polis voor 2024 (of hebben deze al ontvangen) en een overzicht met de wijzigingen in hun zorgverzekering. Zij kunnen eventueel gewenste wijzigingen in hun gegevens of polis voor 31 december 2023 doorgeven.

Overstappen naar Univé, VGZ of Zilveren Kruis?
Wilt u overstappen naar Univé, VGZ of Zilveren Kruis? U dient dan de huidige zorgverzekering vóór 1 januari 2024 op te zeggen. U kunt zich dan tot 1 februari 2024 aanmelden bij de nieuwe verzekering.