Groenendijk 20 januari vanaf 15:30 uur gesloten

In verband met een personeelsaangelegenheid is het kantoor van Groenendijk Onderwijsadministratie op vrijdag 20 januari vanaf 15:30 uur gesloten. Wij zijn vanaf dit tijdstip niet bereikbaar.

Op maandag 23 januari kunt u ons weer bereiken op de gebruikelijke tijden.

ABP pensioenspreekuur

Veel informatie over uw pensioen vindt u op het pensioenoverzicht dat u jaarlijks ontvangt. Uw persoonlijk digitaal dossier op MijnABP sluit hierop aan. Op MijnABP kunt u ook zelf berekeningen maken en uw pensioen zelf samenstellen. U logt in op MijnABP met uw DigiD. U kunt ook bellen met de klantenservice van ABP.

Daarnaast organiseert Groenendijk Onderwijsadministratie in samenwerking met ABP regelmatig een pensioenspreekuur. Samen met u bekijkt de pensioenvoorlichter van ABP uw pensioensituatie. Hoe staat uw inkomen ervoor als u straks wilt stoppen met werken? Of als u arbeidsongeschikt wordt? Hoe staan uw nabestaanden ervoor als u zou overlijden? De pensioenvoorlichters helpen u met de keuzes die u kunt en moet maken.

Op maandag 30 januari, woensdag 8 februari en donderdag 23 februari zijn er weer videospreekuren met de pensioenvoorlichter van ABP gepland. Het videogesprek duurt ongeveer een halfuur tot een uur.

Aanmelden kan via deze link.

Groenendijk 23 december gesloten vanaf 16:00 uur

Op vrijdag 23 december 2022 is het kantoor van Groenendijk vanaf 16:00 uur gesloten. Vanaf dit tijdstip zijn wij niet meer bereikbaar. Op dinsdag 27 december zijn wij weer bereikbaar op de gebruikelijke tijden.

Wij wensen u fijne feestdagen!

Financiële ondersteuning voor verbeteren ventilatie

Met de winter in aantocht is het belang van een goed binnenklimaat in scholen weer extra actueel. Het ministerie van OCW heeft onlangs deze brief verzonden naar schoolbesturen die mogelijk in aanmerking komen voor financiële ondersteuning en hulp om de ventilatie in de school te verbeteren.

Er is financiële ondersteuning beschikbaar voor scholen waar de ventilatie moet worden verbeterd. Met de Maatwerkregeling ventilatie op scholen (voorheen SUViS-regeling) kunnen scholen een vangnetsubsidie aanvragen.

De vangnetsubsidie kan worden aangevraagd wanneer cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw tot de meest urgente gevallen behoort. De financiering is dan 60 procent.

Bron: ministerie van OCW.

Groenendijk 5 december vanaf 16:00 uur gesloten

Op maandag 5 december 2022 is het kantoor van Groenendijk vanaf 16:00 uur gesloten. Wij zijn dan niet meer bereikbaar.

Op dinsdag 6 december zijn wij u weer op de gebruikelijke tijden van dienst.

ABP-premie werkgevers daalt in 2023

De definitieve ABP-premie voor 2023 is bekend. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen stijgt van 25,9% naar 27,9%. Toch daalt de premie die u als werkgever betaalt, omdat de VPL-premie (3,0% van het salaris) vervalt.

De premie die uw werknemers betalen, kan stijgen of dalen. Dit hangt af van het deel van het inkomen waarover zij premie betalen.

Lees hier het volledige bericht op de website van ABP.

Wijziging collectiviteitskorting zorgverzekering per 1-1-2023

Groenendijk Onderwijsadministratie heeft met Univé, VGZ en Zilveren Kruis een collectieve zorgverzekering afgesloten waar de werknemers van onze klanten gebruik van kunnen maken.

Nieuwe premies
De premies voor 2023 van deze collectieve zorgverzekeringen zijn inmiddels bekend en zijn te raadplegen op de website van de betreffende zorgverzekering. Via onze website zijn de websites van Univé, VGZ en Zilveren Kruis te benaderen.

Verandering in de collectiviteitskorting
Vanaf 1 januari 2023 vervalt de collectiviteitskorting op de basisverzekering. Dit geldt voor iedereen in Nederland en voor alle zorgverzekeraars. Op de aanvullende verzekering is korting nog wel mogelijk.

Korting premie aanvullende zorgverzekering
Zowel Univé, VGZ als Zilveren Kruis biedt op de premie van de aanvullende zorgverzekering een kortingspercentage van 10%.

Eigen risico
Per 1 januari 2023 blijft het verplichte eigen risico op de basisverzekering ongewijzigd, te weten € 385,00 per premiebetalende verzekerde per jaar.

Extra diensten
Op de websites van Univé, VGZ en Zilveren Kruis is ook informatie te vinden over veel extra diensten, onder andere op het gebied van een gezonde levensstijl en relevante vergoedingen voor het werk in het onderwijs en voor thuis. Zilveren Kruis kent daarnaast nog aanvullende pakketten voor medewerkers in het onderwijs.

Polis 2023
Collectief verzekerden van zowel Univé, VGZ als Zilveren Kruis ontvangen binnenkort hun polis voor 2023 (of hebben deze al ontvangen) en een overzicht met de wijzigingen in hun zorgverzekering. Zij kunnen eventueel gewenste wijzigingen in hun gegevens of polis vóór 31 december 2022 doorgeven.

Overstappen naar Univé, VGZ of Zilveren Kruis?
Wilt u overstappen naar Univé, VGZ of Zilveren Kruis? U dient dan de huidige zorgverzekering vóór 1 januari 2023 op te zeggen. U kunt zich dan tot 1 februari 2023 aanmelden bij de nieuwe ziektekostenverzekeraar.

In november 2022 geld voor cao-afspraken werkdrukvermindering

Het geld voor de bekostiging van de cao-afspraken over werkdrukvermindering in het voortgezet onderwijs wordt in november aan de scholen uitgekeerd. Voor de werkdrukafspraken is per 1 januari 2022 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar.

In de CAO VO is afgesproken dat dit in twee helften wordt gesplitst: 150 miljoen voor een collectieve aanpak (waarover leraren, ondersteunend personeel en schoolleiders met elkaar in gesprek gaan) en 150 miljoen voor individuele componenten (waarbij elke medewerker recht heeft op extra tijd voor taakverlichting).

De afspraken over werkdrukvermindering gelden per 1 augustus 2022. De bekostiging is echter voor heel 2022. Er is daarom een aanvullende afspraak gemaakt over de besteding van het geld voor de periode van januari tot en met juli 2022. Dit betreft eenmalig 175 miljoen euro. Afgesproken is dat dit op dezelfde wijze wordt besteed: de ene helft voor collectieve en de andere helft voor individuele besteding.

De middelen voor de bekostiging van de cao-afspraken over werkdrukvermindering zijn opgenomen in de Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim VO.

Bron: VOS/ABB.

PFZW: Pensioenen omhoog, premie blijft gelijk

De pensioenpremie, die u samen met uw medewerkers betaalt, blijft in 2023 gelijk op 25,8%. Daarnaast gaan op 1 januari 2023 de pensioenen bij PFZW omhoog met 6%. Bij u en uw medewerkers gaan de opgebouwde pensioenaanspraken omhoog en voor de gepensioneerden stijgt het pensioen.

Bron: PFZW.

Premiepercentages Vervangingsfonds en Participatiefonds 2023 bekend

In de bestuursvergadering van oktober heeft het bestuur van het Vervangingsfonds en Participatiefonds de premiepercentages voor 2023 vastgesteld. Voor beide fondsen gaat de premie omlaag.

Premie Vervangingsfonds
Het premiepercentage voor het Vervangingsfonds daalt van 6,00% in 2022 naar 4,50% in 2023.
De kosten voor het Vervangingsfonds dalen. Het is lastiger om vervangers te vinden; hierdoor daalt de vervangingsgraad en dus ook het premiepercentage.

Premie BGZ
Zoals in het amendement bij de Wet modernisering WPO staat, wordt de bedrijfsgezondheidsdienstverlening (BGZ) overgeheveld van het Vervangingsfonds naar het Participatiefonds. De premie voor de BGZ is met ingang van 1 januari 2023 opgenomen in de premie van het Participatiefonds.

Premie Participatiefonds
Het premiepercentage voor het Participatiefonds daalt in 2023 naar 2,40%, ten opzichte van 2,60% over de eerste 7 maanden van 2022 (over de maanden augustus t/m december 2022 is het premiepercentage voor Pf 0%).
De premie is hiermee niet kostendekkend, maar zo brengt het fonds een deel van het overschot aan vermogen terug naar het scholenveld.
De werkloosheidskosten vanuit de WW zijn stabiel, die van de bovenwettelijke uitkeringen dalen licht.

Bron: www.vfpf.nl.