Groenendijk 5 december gesloten vanaf 16.00 uur

Op dinsdag 5 december is het kantoor van Groenendijk Onderwijsadministratie vanaf 16.00 uur gesloten. Wij zijn dan niet meer bereikbaar.

Op woensdag 6 december zijn wij weer bereikbaar op de gebruikelijke tijden.

Cafetariaregeling reiskosten 2023

Visma HRM
Medewerkers binnen Visma HRM van wie de werkgever een cafetariaregeling reiskosten aanbiedt hebben bericht ontvangen over de manier van indienen van het verzoek om aan de regeling deel te nemen.

In de eigen Visma-omgeving (‘Mijn Talent’) is hiervoor een speciale tegel beschikbaar gesteld. Is de tegel ‘Uitruilregeling reiskosten 2023’ niet zichtbaar? Ga dan in het keuzemenu (3 liggende streepjes) naar Persoonsgegevens > Acties > Uitruilregeling reiskosten 2023.

Let op: de uiterste inzenddatum voor deelname aan de regeling is 3 december 2023. Na deze datum is de optie in het menu niet meer beschikbaar en kunt u uw aanvraag niet meer indienen.

Youforce
Voor medewerkers binnen Youforce kan per werkgever een andere inzendtermijn gelden. De uiterlijke datum waarop alle aanvragen bij Groenendijk binnen moeten zijn is 18 november 2023.

Wijzigingen CAO PO en CAO VO doorgevoerd

In november 2023 worden in zowel Youforce als Visma HRM de onderstaande wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe CAO Primair Onderwijs en de CAO Voortgezet Onderwijs doorgevoerd en – indien van toepassing – nabetaald.  De verhoging van de salarisschalen heeft al in oktober plaatsgevonden.

 

CAO Primair Onderwijs

Eenmalige uitkering
De eenmalige uitkering wordt naar rato van de deeltijdfactor opgebouwd over de maanden augustus t/m oktober. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de schaal van de medewerker (zie onderstaand). Het uitbetaalde bedrag is aangemerkt als grondslag voor het pensioengevend salaris van volgend jaar.

SchalenBedrag
1 t/m 5€ 1.000,00
6 t/m 9€ 600,00
Overige schalen€ 350,00

Arbeidsmarkttoelage directie
Per 1-7-2023 zijn de bedragen van de Arbeidsmarkttoelage directie aangepast naar onderstaande waardes per maand (bij een normbetrekking).

SchalenBedrag
A10 en A11€ 146,67
A12€ 73,33
D11 en D12€ 220,00
D13€ 110,00

Eindejaarsuitkering OOP
Per 1-7-2023 zijn de jaarbedragen aangepast naar onderstaande waardes.

SchalenBedrag
1-8€ 1.622,52
9-16€ 302,52

Uitlooptoeslag
Per 1-7-2023 zijn de bedragen van de uitlooptoeslag aangepast naar onderstaande waardes per maand (bij een normbetrekking).

SchalenBedrag
LB€ 39,25
LC€ 34,43
LD€ 62,69
LE€ 31,01

 

CAO Voortgezet Onderwijs

Eenmalige uitkering november 2023
De eenmalige uitkering is van toepassing voor medewerkers die op 1-11-2023 in dienst zijn en wordt uitbetaald naar rato van de betrekkingsomvang van november. De hoogte van de uitkering wordt bepaald aan de hand van de schaal van de medewerker (zie onderstaand). Het uitbetaalde bedrag is aangemerkt als grondslag voor het pensioengevend salaris van volgend jaar.

SchalenBedrag
1 t/m 5€ 1.000,00
6 t/m 9€ 600,00
Overige schalen€ 350,00

Extra eindejaarsuitkering OOP (schaal 1 t/m 8)
Per 1-7-2023 is het jaarbedrag verhoogd met 10% naar € 1.320 (was € 1.200).

Jaarlijkse uitkering OOP
Per 1-7-2023 is het jaarbedrag verhoogd met 10% naar € 302,50 (was € 275)

BHV-toeslag
Per 1-5-2023 is de bruto BHV-toeslag aangepast naar € 25. Hanteert u als werkgever afwijkende bedragen of betaalt u de toeslag netto uit en wilt u de bedragen aanpassen, neem dan contact op met uw contactpersoon van de personeels- en salarisadministratie.

Premiepercentages Vf en Pf 2024 bekend

Het bestuur van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds heeft de premiepercentages voor 2024 vastgesteld. De premie voor het Vervangingsfonds stijgt licht, de premie voor het Participatiefonds daalt (onder voorbehoud van goedkeuring door de minister).

Premie Vervangingsfonds
De premies voor het Vervangingsfonds stijgen licht. Het percentage voor reguliere aansluiting gaat van 4,50% in 2023 naar 4,75% in 2024. Dit wordt veroorzaakt door een hoger verzuim, een stabiliserende vervangingsgraad en minder deelnemende schoolbesturen aan het reguliere fonds of één van de ERD-varianten. Door deze effecten wordt verwacht dat de kosten licht zullen stijgen, waardoor ook het premiepercentage om deze kosten te dekken meestijgt.

Premie Participatiefonds
De premie voor het Participatiefonds daalt. Het percentage gaat omlaag van 2,40% in 2023 naar 1,75% in 2024. Eén van de oorzaken is dat minder mensen een uitkering hebben of hebben aangevraagd. Ook zorgen de salarisstijgingen conform de nieuwe cao voor een hogere premiegrondslag, waardoor een lager premiepercentage nodig is.

Bron: www.vfpf.nl.

Uitbetaling salarisverhoging PO en VO

Voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs is er een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024.

Per 1 juli 2023 worden de salarisbedragen verhoogd met 10%.

Uitbetaling in oktober
Zowel Visma|Raet (Youforce) als Visma HRM hebben aangegeven dat de salariswijzigingen met terugwerkende kracht zullen worden verwerkt in verwerkingsmaand oktober 2023.

Eenmalige uitkering
Daarnaast wordt de afgesproken eenmalige bruto uitkering uitbetaald in november 2023. Voor schaal 1 t/m 5 € 1.000,00; voor schaal 6 t/m 9 € 600,00 en voor de overige schalen € 350,00.

– In het PO wordt deze uitkering opgebouwd naar rato van diensttijd en betrekkingsomvang over de maanden augustus t/m oktober.
– Voor het VO geldt als voorwaarde dat men op 1 november 2023 in dienst moet zijn. De uitkering wordt naar rato van de betrekkingsomvang berekend.

Wijziging twee-factor-authenticatie

Beste relatie,

Groenendijk Onderwijsadministratie maakt gebruik van de Microsoft-oplossing om in te loggen op Groenendijk Online. Op dit moment heeft uw medewerker de mogelijkheid om te kiezen tussen de SMS-verificatie, telefoon of de Authenticator App. Microsoft heeft aangekondigd de SMS-verificatie en de telefoonmethode uit te faseren en voor een nog veiligere methode (Authenticator App) te kiezen. Het is een keuze die door Microsoft is gemaakt om uw gegevens in onze omgeving nog beter te beschermen.

Tijdlijn: tussen nu en zes weken
Microsoft heeft aangekondigd deze wijziging binnen nu en zes weken in onze omgeving door te voeren. Een exacte datum heeft Microsoft niet genoemd.

Melding bij inloggen
In de komende weken zal elke medewerker die nu gebruikmaakt van SMS- of telefoonauthenticatie bij het inloggen een melding krijgen om gebruik te gaan maken van de Microsoft Authenticator App. Na het kiezen voor ‘Volgende’ volgt een stappenplan om de gebruiker te helpen bij het activeren van de Authenticator App. De medewerker heeft ook de mogelijkheid om te kiezen voor ‘Nu overslaan’. Dit kan echter maximaal drie keer. Na drie keer overslaan is het verplicht om de verificatieprocedure voor het instellen van de Authenticator App te doorlopen.

Uw actie
Om uw medewerkers te informeren hebben wij een korte toelichting opgesteld. Deze treft u aan in de bijlage van dit e-mailbericht. Wij verzoeken u om dit bericht zo snel mogelijk met uw medewerkers te delen.

Hulp
Indien uw medewerker hulp nodig heeft bij het installeren of doorlopen van de verificatieprocedure, willen wij u verzoeken uw medewerker hierbij te ondersteunen. Als u hier hulp bij nodig heeft, kunt u een ticket indienen bij onze Servicedesk.

Belangrijk
Deze omzetting geldt voor alle gebruikers binnen uw organisatie die toegang hebben tot Groenendijk Online en gebruikmaken van de SMS- of telefoonverificatie. Voor gebruikers die reeds gebruikmaken van de Authenticator App is deze omzetting niet van toepassing.
Een aantal medewerkers binnen uw organisatie maakt gebruik van onze Sharepoint Portal (AVG) voor het delen van documenten tussen uw organisatie en Groenendijk. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor de Sharepoint Portal (AVG). Het betreft alleen de gebruikers die inloggen op Groenendijk Online.

Meer informatie
Microsoft heeft een webpagina beschikbaar gesteld met meer informatie rondom deze wijzigingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze pagina.

Wij hopen met deze aanpassing de dienstverlening voor u en uw organisatie verder te optimaliseren.

Met vriendelijke groet,
Stephan Breur en Maikel Adriaansen

PS – Mogelijk maakt u of een van uw andere leveranciers ook gebruik van Microsoft. In dat geval zal deze wijziging ook daar van toepassing zijn.

Onderhandelingsakkoord bestuurders funderend onderwijs (PO en VO)

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 3 juli 2023 een akkoord bereikt over de cao voor bestuurders in het funderend onderwijs – primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO).

In het kader van de uitgesproken intenties bij de ‘Verkenning Eén cao funderend onderwijs inclusief bestuurders’, hebben cao-partijen gewacht met het bekend maken van het onderhandelingsakkoord totdat er meer zicht is op de resultaten van de onderhandelingen voor de reguliere cao’s in het funderend onderwijs. (Zie publicatie van 19 april 2023 op de website van VTOI-NVTK respectievelijk VvOB).

De hoofdlijnen uit het onderhandelingsakkoord Cao Bestuurders Funderend onderwijs 2023 zijn de volgende:

  1. De cao heeft een looptijd van 1 maart 2023 tot en met 29 februari 2024.
  2. Partijen hebben overeenstemming bereikt over een algemene verhoging van de huidige salarissen met 3,2% met ingang van 1 maart 2023.
  3. Cao-partijen gaan onderzoeken wat de meerwaarde is van een beleidsrijkere cao.

Verder zullen in de tekst van de cao enkele technische aanpassingen worden aangebracht en toegelicht.

Toelichting op indexeringspercentage
Cao-partijen voeren een zelfstandig indexeringsbeleid, los van de reguliere cao’s in het funderend onderwijs. Bestuurders in het funderend onderwijs vallen onder de Wet normering topinkomens (WNT) en verder is het loongebouw sinds 2022 gebaseerd op de zeven bezoldigingsklassen van WNT voor de OCW-sectoren. Dit zorgt ervoor dat het kader voor de indexering anders is dan het kader voor de reguliere cao’s in het funderend onderwijs. Voor een collectieve verhoging van de salarissen is de voor 2023 beschikbare ruimte voor bestuurders in deze cao (binnen de WNT) optimaal benut.

Ten slotte
Binnenkort zal de ledenraadpleging bij beide verenigingen van start gaan. Bij VTOI-NVTK gaat het om de voorzitters/leden van de toezichthoudende organen van de sectoren PO en VO. Bij de VvOB om alle aangesloten leden in het primair en voortgezet onderwijs.

Bron: VTOI-NVTK.

Onderhandelaarsakkoord CAO VO 2023-2024

De VO-raad en de onderwijsbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao voor werknemers in het voortgezet onderwijs. De cao heeft een looptijd van 17 maanden, van 1 mei 2023 tot 1 oktober 2024. De salarissen en uitkeringen worden per 1 juli 2023 structureel verhoogd met 10 procent. Werknemers krijgen daarnaast in november 2023 een eenmalige uitkering die afhankelijk is van de loonschaal.

Eenmalige uitkering
Naast een loonsverhoging van 10 procent krijgen medewerkers in het voortgezet onderwijs ook een eenmalige uitkering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende loonschalen. Werknemers in de schalen t/m 5 ontvangen 1.000 euro, in de schalen 6 t/m 9 is dat 600 euro en werknemers vanaf schaal 10/LB ontvangen 350 euro. De reden hiervoor is dat het negatief effect van de hoge inflatie vooral bij de lagere loonschalen wordt ervaren.

Het akkoord loopt in loonontwikkeling gelijk met de cao die het primair onderwijs heeft afgesproken. Dit is een gevolg van het Onderwijsakkoord 2022 waarin staat dat de gedichte loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs niet opnieuw mag ontstaan.

Reiskostenvergoeding omhoog
Behalve het salaris wordt ook de reiskostenvergoeding hoger: van 12 cent per kilometer naar 17 cent. Andere afspraken betreffen onder andere het aanpassen van de BHV-vergoeding, het beter regelen van de positie van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en de professionaliseringsafspraken voor het onderwijsondersteunend personeel.

Inhoudelijke afspraken
Naast de loonsverhoging zijn er ook afspraken gemaakt met de bonden over onderwijstijd, lestaak en taakbeleid. Ook is in de cao vastgelegd dat startende docenten op een goede manier hun loopbaan binnen het onderwijs kunnen beginnen, met actieve en goede begeleiding en voldoende tijd om het vak eigen te maken en zo duurzaam in het onderwijs actief te kunnen blijven.

Eerder gemaakte afspraken zijn ook in de nieuwe cao opgenomen zoals het voortzetten van de arbeidsmarkttoelage op scholen met de meeste achterstandsleerlingen (onder voorbehoud van bekostiging) en de monitoring van de ontwikkeling in de functiemix. Ook gaan sociale partners aan de slag met de wens om tot een sectorale regeling voor stagevergoedingen te komen.

Het complete onderhandelaarsakkoord kunt u hier vinden.

Bron: VO-raad.

Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2023-2024

Onderhandelaars van de PO-Raad en de vakbonden AOb/FNV, CNV Connectief, FvOv en AVS zijn het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord voor de cao primair onderwijs. Daarin is een loonstijging afgesproken van 10% per 1 juli 2023. Daarnaast krijgen medewerkers in november 2023 een eenmalige uitkering en er zijn afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen, zoals woon-werkverkeer, directeuren en participatiebanen.

Loon en looptijd
Per 1 juli 2023 krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs een loonsverhoging van 10%. Hiernaast ontvangen alle medewerkers een eenmalige uitkering. Deze is hoger voor werknemers in de lagere salarisschalen. Op basis van een voltijd dienstverband bedraagt de eenmalige uitkering € 1.000,- voor werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 5, € 600,- voor werknemers in de salarisschalen 6 tot en met schaal 9, en € 350,- voor overige werknemers.

De onderhandelaars voor het primair onderwijs hebben hierbij nauw samengewerkt met de onderhandelingstafel in het voortgezet onderwijs, zodat de lonen in beide sectoren gelijk blijven en de loonkloof dicht blijft. De cao loopt van 1 mei 2023 tot en met 30 september 2024.

Verder stijgt de vergoeding voor woon-werkverkeer in het primair onderwijs van 12 naar 17 cent per kilometer en wordt de vergoeding betaald over alle reizen naar de werklocatie.

Personeelstekorten
Naast het tekort aan leraren, loopt het tekort aan schoolleiders steeds verder op. Sociale partners hebben afgesproken om de oorzaken van dit tekort nader te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is een beter inzicht te krijgen in de werkcontext van schoolleiders. Deze inzichten zullen worden gebruikt om de aantrekkelijkheid van het beroep te vergroten.

Participatiebanen
Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister (participatiebanen) krijgen met dit akkoord dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals deze voor alle werknemers in de sector gelden. Zo krijgen zij net als andere werknemers een functiebeschrijving en de bijbehorende salarisschaal.

De onderhandelaars van PO-Raad en vakbonden hebben veel onderwerpen met elkaar besproken en daar verschillende soorten afspraken over gemaakt. Het volledige onderhandelaarsakkoord kunt u hier lezen.

Bron: PO-Raad.

Subsidie transitie onderwijs residentiële voorzieningen

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs kunnen tot en met 2 oktober 2023 subsidie aanvragen voor het ondersteunen van scholen bij het organiseren van onderwijs en ondersteuning aan jongeren die nu nog in gesloten residentiële voorzieningen zitten.

Bij plaatsing in een gesloten instelling gaan jongeren op dit moment over het algemeen naar een school voor voortgezet speciaal onderwijs op het terrein van de instelling. De rol van samenwerkingsverbanden is hierin beperkt. Alle gesloten jeugdhulpinstellingen moeten in 2025 echter kleinschalig werken en in 2030 moet het aantal gesloten plaatsingen zo dicht mogelijk bij nul zijn.

Deze transitie vraagt een intensievere inzet vanuit de samenwerkingsverbanden en scholen: zij zijn in de nieuwe situatie verantwoordelijk voor het vinden van een passende school en voor goede ondersteuning. Met behulp van de subsidie kunnen de scholen en samenwerkingsverbanden hiervoor een goed plan van aanpak ontwikkelen en uitvoeren.

Het is voor samenwerkingsverbanden tot en met 2 oktober mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Dat kan via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Daar vindt u ook meer informatie.

Bron: VOS/ABB.