Onderhandelaarsakkoord CAO Kinderopvang 2023-2024

De onderhandelaars van BMK, BK, CNV en FNV hebben een akkoord bereikt over een sterke verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang. De cao is afgesloten voor een periode van 18 maanden en loopt van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024. Voor de periode van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2024 gaat een overgangscao gelden.

CAO van de toekomst
Cao-partijen gaan volop aandacht besteden aan de CAO van de Toekomst. Er wordt getracht helder te krijgen of en op welke manier de cao onderwijs en kinderopvang op elkaar kunnen worden afgestemd, om interprofessioneel werken te bevorderen. De hervorming van het financieringsstelsel (bijna gratis kinderopvang per 2025) laat zien hoeveel waarde de politiek hecht aan de kinderopvang, een CAO van de Toekomst is hier een belangrijke voorwaarde voor.

Aantrekkelijk perspectief
De salarissen stijgen vanaf 1 april 2023 met gemiddeld 11,9%: in 2023 is dat gemiddeld 7,9% en in 2024 4%. Doordat er niet alleen een procentuele stijging is maar ook verhoging voor iedere salaristrede met een vast bedrag, stijgen lagere schalen sterker dan hogere schalen. Er ontstaat in 2024 een beter doorgroeiperspectief doordat alle schalen er twee treden bij gaan krijgen. Doordat in 2024 ook de eerste trede van een schaal komt te vervallen, wordt het voor starters aantrekkelijker om in de sector te gaan werken.

Samenvatting van de afspraken in het onderhandelaarsakkoord

 • De salarissen stijgen gedurende de looptijd van de nieuwe cao gemiddeld met bijna 12% (gemiddeld 11,9%, dat is in 2023 gemiddeld 7,9% en in 2024 4%).
 • Per 1 april 2023 stijgen de salarissen met € 150 bruto per maand bij een voltijdsalaris en vervolgens met 2%.
 • In juli 2023 ontvangen medewerkers € 525 eenmalig naar rato dienstverband. Heeft de medewerker naar aanleiding van de gedane oproep van BK en BMK in januari 2023 een eenmalige gratificatie ontvangen, dan wordt deze gratificatie in mindering gebracht tot een maximum van 300 euro.
 • Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 2%.
 • Per 1 april 2024 stijgen de salarissen met 2%.
 • In 2023 en in 2024 kan een werkgever maximaal twee keer een gratificatie zoals bedoeld in artikel 5.9 van de huidige cao toekennen.
 • Het Levensfasebudget wordt geïndexeerd. Indexatie vind plaats gedurende een periode van maximaal 5 jaar.
 • De werkgever verdubbelt het aantal gestorte uren van de medewerker in het Levensfasebudget met een maximum van 6 uur per jaar. Cao-partijen evalueren na twee jaar het effect van deze afspraak.
 • Partijen stellen vast dat het verruimen van de bronnen voor het sparen in het Levensfasebudget (o.a. bovenwettelijk verlof, seniorenverlof en extra gewerkte uren/plusuren) wenselijk is en spreken af dat het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) dit verder uitwerkt.
 • Het Levensfasebudget wordt overdraagbaar van de ene naar de andere werkgever. Onderzocht wordt hoe dit kan worden vormgegeven in de cao.

In het OAK spreken cao-partijen verder over alle overige inhoudelijke onderwerpen en leveren uiterlijk 1 juli 2023 hiervoor mogelijke cao-teksten aan.

PFZW: Pensioenen omhoog, premie blijft gelijk

De pensioenpremie, die u samen met uw medewerkers betaalt, blijft in 2023 gelijk op 25,8%. Daarnaast gaan op 1 januari 2023 de pensioenen bij PFZW omhoog met 6%. Bij u en uw medewerkers gaan de opgebouwde pensioenaanspraken omhoog en voor de gepensioneerden stijgt het pensioen.

Bron: PFZW.

Pensioenreglement PFZW 2022

Per 1 januari 2022 is het pensioenreglement van PFZW op enkele punten gewijzigd. Zo is bijvoorbeeld het partnerpensioen verbeterd. Ook is de overgangsregeling VPL uitgewerkt. Hoe dit precies zit leest u hier.

Bron: PFZW.

Dekkingsgraad PFZW gestegen in 2021

De actuele dekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in 2021 gestegen van 92,6% naar 106,6%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 88,3% naar 99,7%.
Met de beleggingen behaalde PFZW een rendement van 8,2%. Over de laatste tien jaar leverden de beleggingen een gemiddeld rendement van 8% per jaar op.

Lees hier het jaarbericht van 2021.

Bron: PFZW.

Wijziging verplichtstelling peuterspeelzaalwerk

De verplichtstelling voor de branches kinderopvang en welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening wordt gewijzigd. De vernieuwde verplichtstelling treedt 1 januari 2022 in werking.

Wat gaat er veranderen?
Peuterspeelzaalwerk valt op dit moment onder de verplichtstelling PFZW. Dit verandert niet na de wijziging. Wel wordt peuterspeelzaalwerk verplaatst van onderdeel g (welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening) naar onderdeel h (kinderopvang). Er is dus sprake van een gedeeltelijke intrekking van de verplichtstelling voor werkgevers in het welzijnswerk en de maatschappelijke dienstverlening (WMD) en een wijziging van de verplichtstelling voor werkgevers in de kinderopvang.

Wat betekent dit?
Werkgevers in peuterspeelzaalwerk worden overgeheveld van de verplichtstelling WMD naar de verplichtstelling kinderopvang. Daarnaast wordt de werkingssfeer met betrekking tot het peuterspeelzaalwerk iets uitgebreid. Zo vallen bijvoorbeeld natuurlijke personen ook onder de verplichtstelling kinderopvang. Dit betekent in de praktijk dat een klein aantal werkgevers dat nu contractueel is aangesloten overgaat op een verplichte aansluiting. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Waarom deze wijziging?
Het peuterspeelzaalwerk valt per 1 augustus 2020 onder de CAO Kinderopvang en niet langer onder de CAO Sociaal Werk. De sociale partners aan deze cao-tafels wijzigen de verplichtstelling van PFZW daarom in lijn met de cao.

Bron: PFZW.

Pensioenpremie PFZW in 2022 omhoog

Het bestuur van PFZW besloot in 2020 om de pensioenpremie in twee stappen te verhogen: per 1 januari 2021 van 23,5% naar 25% en per 1 januari 2022 van 25% naar 25,8%. Op 5 november 2021 heeft het bestuur definitief besloten om de pensioenpremie per 1 januari 2022 te verhogen.

Premieverhoging in twee stappen

 • Per 1 januari 2021 ging de premie met 1,5 procentpunt omhoog van 23,5% naar 25,0%.
 • Per 1 januari 2022 gaat de premie met 0,8 procentpunt omhoog naar 25,8%.

In de cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie u als werkgever betaalt en welk deel de medewerker.

 • De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

Huidige pensioenpremie onvoldoende
Ondanks de stijging van de dekkingsgraad is een premieverhoging noodzakelijk. Door verslechterde economische vooruitzichten voor de lange termijn verwacht PFZW lagere rendementen. De langdurig lage rente speelt hierbij ook een rol. De verwachting is dat de rente nog voor langere tijd laag blijft. Daardoor worden de pensioenen duurder. Door deze zaken is het noodzakelijk om de premie te verhogen, zodat de pensioenen verantwoord kunnen worden blijven gefinancierd.

Premie en pensioen in de toekomst
PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar zij blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement.

Partnerpensioen wordt beter
Het partnerpensioen, dat bij het overlijden van de deelnemer wordt uitbetaald aan de partner, kan verzekerd zijn op risicobasis en/of worden opgebouwd:

 • Bij een partnerpensioen op risicobasis is de partner van de medewerker verzekerd van een partnerpensioen zolang de medewerker deelneemt aan de pensioenregeling. Dit partnerpensioen verdwijnt als de medewerker niet meer deelneemt aan de regeling.
 • Het partnerpensioen op opbouwbasis blijft bestaan als een medewerker niet meer deelneemt aan de regeling. Een partner ontvangt in dit geval altijd een pensioen als de medewerker overlijdt, ook wanneer deze niet meer deelneemt aan de pensioenregeling.

Bij PFZW is het partnerpensioen nu voor de helft verzekerd op risicobasis. De andere helft bouwt de medewerker op. Deze verhouding gaat veranderen. Het opbouwpercentage van het partnerpensioen stijgt vanaf 2022 van 0,625% naar 1,05%. Daardoor is op de pensioendatum een hoger partnerpensioen opgebouwd. De risicodekking daalt naar 0,2%. De totale dekking voor de actieve deelnemers blijft hiermee 1,25% per jaar.

Nieuwe afspraken over het partnerpensioen, die zijn aangekondigd door de overheid, kunnen ervoor zorgen dat dit in de toekomst anders ingevuld gaat worden.

Bron: PFZW.

CAO Kinderopvang 2021-2022

Werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) hebben op 24 juni 2021 met werknemersorganisatie CNV Zorg en Welzijn een akkoord gesloten voor een nieuwe CAO Kinderopvang 2021-2022. De leden van de drie cao-partijen hebben met dit akkoord ingestemd. De cao heeft een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. De cao is op 28 juni 2021 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gepubliceerd. Cao-partijen hebben algemeenverbindendverklaring (avv) voor de cao aangevraagd.

Afspraken
Naast afspraken over arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, hebben cao-partijen afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen, zoals verhoging van de niet-groepsgebonden uren, beperken van het maximale saldo van plus- en min-uren in de jaarurensystematiek en een duidelijke omschrijving wanneer medewerkers kunnen worden ingeroosterd. Ook vinden cao-partijen het belangrijk om een aantrekkelijke branche te zijn, voor de huidige medewerkers én voor stagiairs en werkzoekenden. Ontwikkelingsgerichte scholing levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de kinderopvang. Ook diversiteit is daarbij belangrijk. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit. Verder wordt een project gestart om de gezonde levensstijl van medewerkers te stimuleren en bevorderen.

Besluiten tot verruiming kwalificatie-eisen
Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft tijdens de looptijd van de CAO Kinderopvang 2020-2021 een aantal besluiten genomen over verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers. Per 24 juli 2020, per 1 november 2020, per 1 februari 2021 en per 3 mei 2021. Deze besluiten zijn opgenomen in de CAO Kinderopvang 2021-2022.

De CAO Kinderopvang 2021-2022 kunt u hier raadplegen.