Skip to content

Arbeidsmarkttoelage leraren vso met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Het doel is om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs te verminderen. De sociale partners hebben hierover afspraken gemaakt. De arbeidsmarkttoelage wordt zo snel mogelijk uitgekeerd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020.

De arbeidsmarkttoelage is gebaseerd op het bedrag dat het schoolbestuur heeft (of had kunnen) ontvangen uit de eerder gepubliceerde bekostigingsregeling. Het beschikbare bedrag wordt per schoolbestuur verdeeld over het totaal aantal fte’s van de betreffende leraren op basis van de werktijdfactor. Kijk hier voor nadere details over de afspraak.

De sociale partners hebben afgesproken dat een schoolbestuur het beschikbare geld ook op een andere manier onder de medewerkers kan verdelen. Het schoolbestuur treedt in die situatie hierover in overleg met de vakbonden in decentraal georganiseerd overleg (DGO). Zij maken vervolgens in ieder geval afspraken over wie in aanmerking komt voor de toelage, de hoogte van de toelage en de berekeningswijze.

De afspraak over de arbeidsmarkttoelage tussen de PO-Raad en de vakbonden wordt vastgelegd in de eerstvolgende cao. Dit kost echter tijd. De partijen roepen schoolbesturen op om daar niet op te wachten. De betrokken schoolbesturen kunnen vooruitlopend daarop op korte termijn vaststellen welke medewerkers een toelage krijgen, berekenen hoe hoog de toelage dit schooljaar is en ervoor zorgen dat de medewerkers de toelage krijgen uitbetaald. Indien een schoolbestuur DGO wil voeren over de arbeidsmarktoelage, kan dit gesprek al worden gestart en kunnen de uitkomsten hiervan aansluitend aan een akkoord hierover worden uitgevoerd.

Vanaf dit schooljaar is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. De betrokken partijen weten dat daarmee niet alle wensen kunnen worden gerealiseerd, maar zien dit als een eerste stap in hun streven naar een gelijke beloning voor gelijkwaardig werk. Het belonen van alle leraren en onderwijsondersteuners die werkzaam zijn in het vso op het beloningsniveau van het voortgezet onderwijs is daarbij het uitgangspunt. Dit vraagt echter om een grotere investering van het kabinet.

Bron: PO-Raad.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant