Skip to content

Akkoord CAO Bestuurders funderend onderwijs

De VTOI-NVTK en de Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VvOB) hebben op 10 april 2024 een onderhandelaarsakkoord bereikt over de CAO Bestuurders funderend onderwijs (PO en VO) voor 2024.

Inleiding
De cao-partijen hebben geconstateerd dat er door de verschillende ontwikkelingen in de reguliere cao’s in het funderend onderwijs – CAO PO en CAO VO – een disbalans is ontstaan in het loongebouw voor bestuurders in het funderend onderwijs. De belangrijkste ontwikkelingen:

  • het gelijktrekken van de salarisschalen in het PO met die in het VO en het verhogen van het percentage van de eindejaaruitkering van 6,3 naar 8,33 in CAO PO 2022; en
  • de algemene verhoging van 10% in de CAO PO en CAO VO 2023-2024.

Door deze ontwikkelingen kwam het salaris van (adjunct-)directeuren soms hoger te liggen dan dat van hun bestuurders. Dit zijn ontwikkelingen waarmee geen rekening kon worden gehouden bij het tot stand komen van voormeld loongebouw in 2022, waaraan in de jaren daarvoor is gewerkt, en aanleiding om voormeld loongebouw onder de loep te nemen. Adviesbureau Berenschot heeft op basis van de stand van zaken per maart 2024 de salarisstructuur/bandbreedten voor bestuurders funderend onderwijs vergeleken met die voor (adjunct-)directeuren in het PO en VO aan de hand van USB (Universeel Systeem Berenschot), een functiewaarderingsysteem dat zowel in de publieke als private sector wordt toegepast. Vervolgens heeft Berenschot een benchmark uitgevoerd met de brede onderwijssector als referentiemarkt en advies uitgebracht over de minima en maxima van de salarisschalen. Het advies van Berenschot over de nieuwe minima en maxima van de salarisschalen is door de cao-partijen integraal overgenomen.

Aangezien nog niet alle in de benchmark meegenomen cao’s in de brede onderwijssector zijn geïndexeerd, dienden cao-partijen nog naar evenredigheid tot een percentage te komen waarmee de door Berenschot geadviseerde minima en maxima van de salarisschalen werden geïndexeerd.

Afspraken CAO Bestuurders funderend onderwijs 2024

Salarisontwikkeling

  • De cao-partijen hebben de minima van alle salarisschalen van het loongebouw bestuurders funderend onderwijs en de maxima van salarisschaal BA en BB opnieuw vastgesteld om tot marktconforme salarisschalen voor bestuurders te komen, door de geadviseerde bedragen op basis van een benchmark over te nemen.
  • De cao-partijen zijn overeengekomen dat de actuele salarissen met 5% worden verhoogd met ingang van 1 maart 2024. Dat houdt tevens in dat ook de nieuwe minima en maxima met 5% worden geïndexeerd.

Overige

  • De cao-partijen hebben afgesproken zich te zullen inzetten om de cao concurrerend, modern en vitaal te houden en zullen daartoe een ontwikkelagenda vaststellen.
  • In de tekst van de cao worden enkele technische aanpassingen aangebracht en toegelicht.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 maart 2024 tot en met 28 februari 2025.

Bron: vvob.nl.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant