Skip to content

Aanvragen extra bekostiging beloning leraren VSO

Schoolbesturen in het voortgezet speciaal onderwijs die het uitstroomprofiel vervolgonderwijs aanbieden, kunnen een beroep doen op bijzondere bekostiging voor hun leraren. De aanvraag voor dit schooljaar dient uiterlijk op 1 oktober 2020 te zijn ingediend. De PO-Raad en de vakbonden maken zo snel mogelijk een afspraak over de besteding van het geld.

Met het convenant aanpak lerarentekort van 1 november 2019 heeft het kabinet structureel geld vrijgemaakt voor de beloning van leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De PO-Raad en LECSO hebben zich hiervoor hard gemaakt, om het salarisverschil tussen de vso-leraren die werken met leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs en hun collega’s die het vergelijkbare werk doen in het reguliere voortgezet onderwijs te kunnen verminderen.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 is structureel 16,5 miljoen euro per schooljaar beschikbaar. Momenteel werken de sociale partners met een aantal betrokkenen aan een beloningsafspraak voor de betreffende leraren. De verwachting is dat deze afspraak voor het eind van 2020 wordt gemaakt en de beloning voor leraren in 2020 met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020 kan worden uitgekeerd. Een schoolbestuur dient echter uiterlijk 1 oktober 2020 de bijzondere bekostiging voor de financiering van de beloningsafspraak voor dit schooljaar aan te vragen.

De bijzondere bekostiging kan worden aangevraagd via de website van DUO. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet speciaal onderwijs kan dit doen als er op 1 oktober 2019 ten minste 7 leerlingen in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs stonden ingeschreven. De volledige regeling en toelichting hierop is onlangs gepubliceerd en hier te vinden. Aanvragen die na 1 oktober 2020 door DUO zijn ontvangen, worden afgewezen. Als u niet uiterlijk 1 oktober de bijzondere bekostiging aanvraagt, krijgt u de bijzondere bekostiging niet toegekend. U bent dan echter nog wel gehouden aan de nog te maken beloningsafspraak tussen de PO-Raad en de vakbonden. Als werkgever heeft u dan dus wel de kosten, maar niet de bekostiging.

Ten behoeve van een spoedige en laagdrempelige aanvraag is het aantal leerlingen waarvoor bijzondere bekostiging kan worden ontvangen reeds door DUO vanuit de BRON-registraties aangegeven op het aanvraagformulier.

Bron: PO-Raad.

Deel dit artikel
Print
Doorpraten over dit artikel?
Bel met Stephan.
Wellicht vind je dit ook interessant